541

​Udredende specialundervisning 

Lovgrundlag 

Lov om specialundervisning for voksne 

Målgruppe 

Borgere med kommunikative og/eller kognitive vanskeligheder som følge af erhvervet hjerneskade, herunder afasi, taleapraksi, dysartri og/eller kognitive vanskeligheder såsom problemer med opmærksomhed, koncentration, hukommelse, opgaveløsning, planlægning, sygdomsindsigt eller perceptuelle vanskeligheder. Der kan også være tale om syns- eller høremæssige gener (lydfølsomhed eller tinnitus) som følge af skaden.

Formål 

Formålet med ydelsen er: 

  • at udrede borgerens funktionsnedsættelse (ressourcer og begrænsninger) og vurdere, hvorvidt borgeren vil profitere af et specialundervisningsforløb
  • at afhjælpe eller begrænse virkningerne af borgerens funktionsnedsættelser i forløbet.

Indhold

Ydelsen kan indeholde:

  • afprøvning/undervisning i kompenserende strategier og tilgange
  • afprøvning/undervisning af hjælpemidler indenfor det kommunikative og kognitive domæne
  • kontakt til særlige fagspecialister
  • afklaring af behov for konsulentfunktion eller supervision til andre faggrupper
  • afklaring af behov for brobygning til andre tilbud. 

Ydelsen kan eksempelvis anvendes:

  • i stedet for en udredning, hvor almindelig anvendt testning og/eller samtale ikke er mulig, men hvor det giver bedst mening at se borgeren over flere gange i samarbejde med de trænende/behandlende terapeuter, pårørende eller plejepersonale, for at kunne pege på behovet for specialundervisning. 
  • i tilfælde af at borgeren udtrættes hurtigt, eller funktionsniveauet er svingende.  
Der vil ofte være flere forskellige faggrupper inddraget. Deltagelse i tværfaglige målsætningsmøder eller koordinerende møder i kommunalt regi kan være en del af ydelsen. Dette vil ofte være relevant, hvis borgerens forløb skal organiseres som et samlet, multidisciplinnært og helhedsorienteret forløb, hvor timing og faglig koordination af den specialiserede indsats er afgørende.

Ydelsen kan også anvendes ved behov for at igangsætte et kortere egentligt undervisningsforløb i selve udredningen for at afdække borgerens ressourcer og begrænsninger.

Værd at vide 

Et udredende specialundervisningsforløb forventes at pege mod et oplæg til en foranstaltning eller i nogle tilfælde til en afslutning. 

Timetallet dækker det samlede forbrug af timer, der bruges på ydelsen: administration, forberedelse, evt. køretid, direkte tid sammen med borger/pårørende/personale, dokumentation, koordination og samarbejde med kommunen.

Forløbet sættes kun i gang efter aftale med de kommunale myndigheder.Redaktør