545

​Sprog, tale, kommunikation, kognition - individuel

Lovgrundlag

Lov om specialundervisning for voksne
 

Målgruppe

Borgere med lette, moderate eller svære talemæssige, sproglige eller kommunikative vanskeligheder og/eller kognitive eller visuokognitive vanskeligheder. De kan bl.a. komme til udtryk ved problemer med at udtale eller finde ord, forstå, læse eller skrive og/eller problemer med opmærksomhed, koncentration, hukommelse, neglekt, opgaveløsning, planlægning, overblik og sygdomsindsigt mv. Vanskelighederne kan skyldes erhvervet hjerneskade (efter fx apopleksi, tumor, traume) eller progredierende hjernesygdomme.

Formål

Med udgangspunkt i borgerens funktionsnedsættelse, ressourcer og begrænsninger skal en helhedsorienteret indsats sikre, at borgerens vanskeligheder og konsekvenserne heraf afhjælpes så vidt muligt. Indsatsens sigte er, at borgerens grad af deltagelse og selvstændighed øges, og at borgeren, pårørende og/eller andre nøglepersoner kan anvende hensigtsmæssige kompenserende strategier i dagligdagen, som understøtter og/eller øger borgerens deltagelse. Det er en afgørende del af indsatsen, at de involverede får et grundigt indblik i og specifik viden om borgerens funktionsnedsættelse, ressourcer og begrænsninger samt udviklingsmuligheder.

Indhold

I tilrettelæggelsen af undervisningen tages hensyn til den enkelte borgers situation og behov. Indsatsen kan løbende justeres, og hvor det er relevant, vil der være fokus på at samarbejde og koordinere med relevante nøglepersoner omkring borgeren.
 
Undervisningen kan indeholde:

 • Afdækning af talemæssige, sproglige og kommunikative ressourcer og begrænsninger gennem logopædisk testning og interview mhp. at vurdere den enkeltes funktionsniveau og målrette indsatsen derefter
 • Undervisning vedr. tale, sprog og kommunikation samt skadesrelaterede følger inden for disse områder og evt. sammenhæng med energi og andre kognitive vanskeligheder
 • Undervisning i relevante understøttende talemæssige øvelser eller specialiserede sprogstimulerende øvelser
 • Undervisning i og implementering af relevante kompenserende kommunikative strategier, herunder supplerende og/eller alternative måder at kommunikere på, fx mimik, kropssprog, gestik, skrift, tegn eller udpegning
 • Undervisning og inddragelse af pårørende og andre nøglepersoner mhp. at understøtte udbytte af indsatsen og/eller vejlede i struktureret samtalestøtte
 • Inddragelse af kompenserende kommunikationshjælpemidler.
samt: 

 • Afdækning af kognitive og visuokognitive ressourcer og begrænsninger gennem neuropsykologisk testning og interview mhp. at vurdere det kognitive funktionsniveau og dermed målrette indsatsen
 • Undervisning og psykoedukation vedr. kognitive funktioner og vanskeligheder samt skadesrelaterede følger ift. energi, adfærd, emotioner og personlighed
 • Undervisning i og implementering af relevante kompenserende strategier ift. konkrete skadesfølger, evt. gennem konkret opgaveløsning og deraf afledte virksomme strategier for den enkelte
 • Støttende og vejledende samtaler mhp. håndtering af ændret livssituation og funktionsniveau
 • Undervisning og inddragelse af pårørende og andre nøglepersoner mhp. at understøtte udbytte af indsatsen
 • Inddragelse af kompenserende hjælpemidler og evt. teknologiske løsninger samt målrettet vejledning ved IKT-konsulent i relation til kognitive vanskeligheder.

Indsatsen kan også omfatte:

 • Vurdering af synsfunktion og evt. mulighed for kompenserende synsindsats ved optometrist i tilfælde af synsmæssige følger efter hjerneskade. En sådan indsats kan være væsentlig for, at borgeren kan profitere af den øvrige undervisning
 • Specialiserede computerbaserede indsatser rettet mod neglet eller synsfeltudfald under vejledning af neuropsykolog eller synskonsulent 
 • Fysioterapeutisk rådgivning, vejledning og samtaler i begrænset omfang, hvor dette vil være et væsentligt supplement til den øvrige undervisning
 • Inddragelse af andre relevante fagpersoner i Kommunikationscentrets regi efter behov, fx hørekonsulent ved behov for indsats mhp. at afhjælpe lydfølsomhed og/eller tinnitus.

Værd at vide

Borgere med svær dysartri henvises til ydelse 547.

Undervisning i eget hjem tilbydes, når fysiske eller energimæssige ressourcer og/eller sociale hensyn gør det nødvendigt, samt når det vurderes hensigtsmæssigt ift. at sikre transfer.

Dele af undervisningen kan, når det vurderes relevant, foregå som fjernundervisning for at give mulighed for et mere intensivt undervisningsforløb.

Ved ensartede problemstillinger kan der etableres mindre hold.

Det er muligt at få mere konsultative ydelser og vejledning til fagpersonale.
Redaktør