552

​Sprog, tale, kommunikation, kognition – kombineret individuel og hold

Lovgrundlag 

Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe 

Borgere med lettere, moderate og i visse tilfælde svære kommunikative vanskeligheder, sproglige vanskeligheder, talevanskeligheder eller andre kognitive vanskeligheder (ICF grad 1 til 3). Det kan dreje sig om afasi, dysartri og/eller problemstillinger omkring opmærksomhed (herunder også neglekt) og koncentration, hukommelse, opgaveløsning og planlægning, sygdomsindsigt, perception. 

Formål 

Undervisningen kombinerer individuel undervisning med et holdforløb for på den måde at medvirke til, at borgeren styrker sproglige funktioner, taleproduktion og kommunikation i dagligdagen, anvender hensigtsmæssige kompenserende strategier, samt forbedrer øvrige kognitive funktioner med øget selvhjulpenhed til følge. 

Indhold 

Undervisningen tilrettelægges ud fra den enkeltes kognitive funktioner, færdigheder og kommunikationsbehov og kan omhandle: 

  • viden om hjerneskadens type, sværhedsgrad, symptomer og psykosociale følger
  • viden om sprogfunktioner, taleproduktion, hukommelse, opmærksomhed, koncentration, læsning mv.
  • læring af kompenserende kommunikationsstrategier i dagligdagen, herunder andre måder at kommunikere med fx mimik, kropssprog, tegn, udpegning, brug af hjælpemidler og teknologi
  • vejledning til pårørende m.fl. om kommunikation i dagligdagen, om hvordan man kan være en støttende samtalepartner
  • øvelse i at udvikle kompenserende strategier mht. opmærksomhed og hukommelse, struktur, planlægning og overblik i hverdagen – herunder fx kalenderføring og benyttelse af skriftlige planer evt. med inddragelse af tekniske hjælpemidler
  • initiativ, spontanitet og fleksibilitet i forbindelse med aktiviteter og deltagelse i hverdagen. 

Herudover kan ydelsen også omfatte: 

  • testning, funktionsprøver, observationer
  • fysioterapeutisk vurdering, rådgivning og vejledning med henblik på at understøtte den kommunikative/kognitive indsats
  • vurdering af eventuelle synsvanskeligheders betydning for funktionsniveau.

Det tværfaglige team inddrages efter behov.

Værd at vide 

Dele af det individuelle forløb kan foregå som fjernundervisning for at tilbyde et mere intensivt forløb og tage hensyn til borgerens samlede ressourcer.

Afbud til holdundervisning erstattes kun, hvis Kommunikationscentret aflyser undervisningen.Redaktør