​Afasi, kommunikation - kombineret individuel og lille gruppe

Hvordan får borger, trods svære begrænsninger, mod på at kommunikere og anvende kompenserende strategier i hverdagen?

Lovgrundlag 

Lov om specialundervisning for voksne.

​​Målgruppe 

Borgere med moderat til svære kommunikative vanskeligheder efter erhvervet hjerneskade (ICF grad 2- 3), det vil sige borgere som har meget svært ved at tale og kommunikere, og som ikke har ressourcer til at deltage i hjerneteamets øvrige holdtilbud. 

Endvidere brugere eller kommende brugere af kommunikationshjælpemidler. 

​​Formål 

Indsatsen skal med udgangspunkt i borgerens funktionsnedsættelse sikre, at borgeren får  mod på at kommunikere trods svære begrænsninger og kan anvende hensigtsmæssige kompenserende strategier i hverdagen og dermed øge graden af selvhjulpenhed. 

Det er endvidere formålet, at borgeren opnår øget indsigt i og erkendelse af de begrænsninger, som funktionsnedsættelsen giver, samt blive opmærksom på egne kompetencer og udviklingsmuligheder. Pårørende og andre relevante personer får mulighed for at øge deres kendskab til og indsigt i de kommunikative vanskeligheder samt vejledning i, hvordan de kan støtte i at bruge de indlærte strategier i dagligdagen. 

​Indhold 

Undervisningen er tilrettelagt som et individuelt forløb og med deltagelse i en lille gruppe, max 4 deltagere til 2 konsulenter. Undervisningen i den lille gruppe ligger i umiddelbar tilknytning til den individuelle undervisning. 

Individuelt arbejdes der med den enkeltes kommunikative ressourcer. I den lille gruppe af ligestillede arbejdes der i praksis med at bringe de kommunikative ressourcer i anvendelse, sådan at d​e kompetencer der erhverves i den individuelle undervisning, anvendes i en overskuelig kontekst med intensiv støtte.

Undervisningen tilrettelægges ud fra borgerens behov og kan indeholde: 

  • fonologi (sproglyde), ordmobilisering og sætningsopbygning.

  • kompenserende kommunikationsstrategier i dagligdagen, herunder supplerende og/eller alternative måder at kommunikere på: fx mimik, kropssprog, gestik, skrift, tegn, udpegning.

  • inddragelse af kompenserende hjælpemidler og standardteknologi fx Lightwriter, talecomputer, kommunikationsbøger, iPad, pc, Simpel Skype.

  • hvordan påvirkes kommunikationen ved brug af kommunikationshjælpemiddel

  • rådgivning og vejledning til pårørende m.fl. 

​Værd at vide

Undervisningen varetages primært af logopæder. Andre faggrupper inddrages efter behov, eksempelvis IKT-konsulent, fysioterapeut eller neuropsykolog. 

På grund af denne målgruppes svære kommunikative funktionsnedsættelser er der behov for øget inddragelse og samarbejde med pårørende og andre samarbejdspartnere.
Redaktør