555

​Afasi, holdundervisning opfølgning

Lovgrundlag 

Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe

Borger med let, moderat og i visse tilfælde svær afasi (ICF grad 1-3), der før har modtaget et undervisningsforløb samt deres pårørende.

Formål

Opfølgningen skal sikre, at borgere, der tidligere har modtaget undervisning, får mulighed for at repetere de tidligere indlærte strategier samt lære nye. Indsatsen skal støtte borgernes sproglige funktioner og kommunikation i dagligdagen. Holddeltagelsen fremmer de specifikke sprogfunktioner og udgør samtidig den platform, hvor funktionerne bliver brugt. Både borgerne og de pårørende støttes i at leve livet på de ændrede kommunikationsvilkår og på den måde sikres transfer.

Indhold

På holdet vil borgeren med hjerneskade møde andre i en lignende situation og gruppedynamikken, som opstår i dette fællesskab vil befordre både den sproglige og kommunikative udvikling.
Den individuelt tilrettelagte logopædiske intervention sikrer, at de enkelte deltagere vil blive mødt og udfordret i netop deres specifikke sproglige og kommunikative vanskeligheder, og der vil blive opstillet individuelle mål på denne baggrund.

Undervisningen tilrettelægges ud fra de enkelte borgeres færdigheder og kommunikationsbehov og kan omhandle:

  • sprogfunktioner og sprogstimulering
  • strategier til at finde ord, omskrivningsteknikker, håndtering af afbrydelser, at turde tage ordet og bevare ordet, når man går i stå samt afasiens konsekvenser for samtale i hverdagslivet
  • færdigheder i nonverbal kommunikation såsom kropssprog mimik og gestik
  • kommunikative færdigheder i dagligdagen, herunder andre måder at kommunikere på med  brug af papir og blyant, alfabettavle, kommunikationshjælpemidler mv.
  • samtaler med de pårørende og andre relevante personer om kommunikationsmuligheder i dagligdagen, og om hvordan de oplever kommunikationen.
Deltagerne evaluerer sammen ændringer i egne og de andre deltageres tale og kommunikation og støtter hinanden i anvendelsen af kompenserende teknikker.

Værd at vide

Det tværfaglige team består af: logopæd, neuropsykolog, ergoterapeut, fysioterapeut og IKT-konsulent.

For at sikre udbytte af holdundervisningen kan der være behov for at anvende nogle timer (ofte to) til individuel undervisning ved start og afslutning af forløbet. Timerne bruges til formulering af målsætning for forløbet samt evaluering. Hvis det undervejs i forløbet bliver tydeligt, at borgeren ikke profiterer af holdundervisningen, kan den konverteres til individuel undervisning. 

Afbud til holdundervisning erstattes kun hvis Kommunikationscentret aflyser undervisningen.Redaktør