​Vejledende og støttende samtale med neuropsykolog

​Hvordan kan borger ned sproglige, kommunikative eller andre kognitive vanskeligheder få sine ressourcer i spil med henblik på at blive mere selvhjulpen?

Lovgrundlag 

Lov om specialundervisning for voksne

Målgruppe 

Borgere med lettere eller moderate sproglige, kommunikative og/eller andre kognitive vanskeligheder (ICF grad 1 til 3). Det kan dreje sig om problemstillinger omkring opmærksomhed og koncentration, hukommelse, overblik og planlægning, sygdomsindsigt, perception og/eller sproglige vanskeligheder. 

Borgere, der har behov for neurofaglig støtte til mestring af den ændrede livssituation som følge af en erhvervet hjerneskade eller progredierende hjernesygdom. 

Formål 

Indsatsen skal sikre, at borgeren kan få sine samlede ressourcer i spil med henblik på at øge graden af selvhjulpenhed. Samtalerne har til formål at styrke borgerens mestringsevne ved at tydeliggøre aktuelle reaktionsmønstre samt potentielle udviklings- og handlemuligheder.

Udgangspunktet er borgerens dokumenterede funktionsnedsættelser og følelsesmæssige reaktioner herpå. Der arbejdes således med konkrete, afgrænsede problemstillinger relateret til den ændrede livssituation i et trygt og anerkendende forum. 

Indhold 

Samtalerne tilrettelægges med udgangspunkt i deltagerens/deltagernes individuelle behov og varetages af en neuropsykolog. Relevante emner kan være: 

  • viden om/forståelse af egne kognitive vanskeligheder og psykosociale følger – psykoedukation
  • brug af kompenserende strategier i dagligdagen som grundlag for mestring og øget selvstændighed
  • støtte i forhold til personlighedsmæssige- og/eller emotionelle forandringer
  • støtte i forhold til følelsesmæssige tilpasningsreaktioner; stress, angst og/eller depressive symptomer
  • støtte til vedligeholdelse eller opbygning af det sociale netværk
  • mulighed for rådgivning og vejledning ved fysioterapeut til håndtering af de kropslige reaktioner og fornemmelser, som kan opstå i forbindelse med følelsesmæssige belastningsreaktioner. 

Værd at vide 

Ved ensartede problemstillinger kan der etableres små hold.Redaktør