Synsvanskeligheder efter erhvervet hjerneskade

Hvordan kan borgers vanskeligheder som følge af den reducerede synsfunktion afhjælpes bedst muligt med kompenserende strategier og/eller hjælpemidler?

Lovgrundlag

Lov om specialundervisning for voksne 

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

Lov om social service § 12 (specialrådgivning), §86 samt §112, §113 (hjælpemidler og forbrugsgoder)

Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven

Målgruppe

Borgere, der som følge af erhvervet hjerneskade, har en reduceret synsfunktion, uden at der som udgangspunkt er tale om en øjensygdom. Synsnedsættelsen kan fx være synsfeltudfald, dobbeltsyn, sløret syn, nedsat kontrastevne, nedsat fokuseringsevne, lysfølsomhed, neglekt, agnosi m.m. Målgruppen beskriver typisk vanskeligheder med at læse, betjene en pc, færdes uden for hjemmet og i hjemmet, hvor de kan støde ind i møbler mv. De kan opleve udtalt træthed, da det føles meget anstrengende ”bare at se”. 

Formål

Med udgangspunkt i borgerens funktionsnedsættelse, ressourcer og begrænsninger skal en helhedsorienteret indsats sikre, at borgerens vanskeligheder og konsekvenserne heraf afhjælpes så vidt muligt. Indsatsens sigte er, at borgerens grad af deltagelse og selvstændighed øges via hensigtsmæssige kompenserende strategier og/eller hjælpemidler i dagligdagen. 

Synsindsatsen kan være væsentlig for, at borgeren kan profitere af de øvrige indsatser i borgerens rehabiliteringsforløb. 

Indhold

Indsatsen tager udgangspunkt i de problematikker, borgeren oplever i hverdagen, og vil løbende blive justeret. I tilrettelæggelsen af forløbet tages hensyn til den enkelte borgers situation og behov. Der vil være fokus på samarbejde og koordinering med relevante nøglepersoner omkring borgeren, fx pårørende eller kommunale terapeuter. Forløbet varetages af et tværfagligt team, som består af logopæder, neuropsykologer, optometrister, neurooptometrister, IKT-konsulenter, synskonsulenter og mobility-instruktører. 

Ydelsespakken kan fx omfatte:

 • Testning/undersøgelse af borgerens synsfunktion, herunder synsskarphed, kontrastsensitivitet, synsfeltsudfald og samsyn

 • Afdækning af visuospatiale funktioner og visuel opmærksomhed

 • Afdækning af sproglige vanskeligheder som led i den samlede afdækning af borgerens læsevanskeligheder

 • Vurdering af behov for optiske hjælpemidler

 • Vurdering af behov for synskorrektion og muligheden for kompenserende synsindsats samt vejledning om synsundervisningsforløb

 • Synsafdækning ved svær afasi gennem samtalestøtte

 • Tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisnings-/rådgivningsforløb med fokus på at borger får indblik i egne synsvanskeligheder og muligheder for kompensation

 • Indsats rettet mod læsevanskeligheder mhp. at borger kan anvende kompenserende strategier til støtte for sin egen læsning eller alternativt kompenserende tekniske hjælpemidler som fx oplæsningshjælpemidler

 • Vejledning og specialiserede computerbaserede indsatser rettet mod neglekt, synsfeltsudfald og læsevanskeligheder, opfulgt af indsats rettet mod at borgeren kan overføre det lærte til sin hverdag

 • Indsats med fokus på færden mhp. at gøre borgeren fortrolig med mobility-teknikker for at opnå sikker færden evt. med hjælpemidler (hvid stok, GPS m.m.), samt at borgeren lærer de nødvendige konkrete ruter

 • Indsats rettet mod synskompenserende teknikker og hjælpemidler relateret til oplevede aktivitets- problematikker i hverdagen

 • Undervisning og inddragelse af pårørende og andre nøglepersoner for at understøtte udbyttet af indsatsen

 • Koordinering med kommunale rehabiliterende indsatser og kommunale sagsbehandlere/jobcentre

Værd at vide 

Forskning har vist, at op mod 30 procent af borgere med hjerneskade har alvorlige synsvanskeligheder, der påvirker livskvaliteten samt aktivitet og deltagelse i hverdags- og arbejdsliv. Omfanget af borgerens vanskeligheder er afgørende for, hvilket omfang ydelsen vurderes til.

Timeantallet dækker det samlede forbrug af timer, der bruges på ydelsen: administration, forberedelse, evt. køretid, direkte tid sammen med borger/pårørende/personale, dokumentation, rapportskrivning koordinering og samarbejde med kommune.  

Ydelsen kan i nogle tilfælde afsluttes efter dette samlede forløb, mens der i andre tilfælde vil blive peget på yderligere målrettet indsats. 

Undervisningen tilbydes på Kommunikationscentret eller i borgerens eget hjem, når fysiske eller energimæssige ressourcer og/eller sociale hensyn gør det nødvendigt, samt når det vurderes hensigtsmæssigt ift. at sikre transfer. 

Forløbet sættes kun i gang efter aftale med de kommunale myndigheder. 


Redaktør