Neglektforløb inkl. hjemmebesøg

Hvordan kan borger med neglekt kompenseres i dagligdagen for sin neds​atte visuelle opmærksomhed og orienteringsevne mod den ene side?

Lovgrundlag

Lov om specialundervisning for voksne
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

Målgruppe

Borgere med nedsat visuel opmærksomhed og orienteringsevne mod den ene side (neglekt) som følge af erhvervet hjerneskade, der resulterer i begrænsninger i hverdagsaktiviteter. Målgruppen kan bl.a. fremtræde med afledte vanskeligheder ved aktiviteter som læsning, aflæsning af kalender, spisning, betjening af pc og telefon. De kan komme til at støde ind i ting, have svært ved at finde genstande og have svært ved at orientere sig sikkert, når de færdes i og uden for hjemmet. Det ses hyppigt, at målgruppen har nedsat indsigt i deres vanskeligheder.

Formål

Med udgangspunkt i borgerens funktionsnedsættelse, ressourcer og begrænsninger skal indsatsen sikre, at borgerens vanskeligheder og konsekvenserne heraf afhjælpes så vidt muligt. Indsatsens sigte er, at borgerens grad af deltagelse og selvstændighed øges via hensigtsmæssige kompenserende strategier og/eller hjælpemidler i dagligdagen. 

Indsats målrettet neglekt kan være væsentlig for, at borgeren kan profitere af de øvrige indsatser i rehabiliteringsforløbet.

Indhold

Indsatsen tager udgangspunkt i de problematikker, borgeren oplever eller fremtræder med i hverdagen, og vil løbende blive justeret. I tilrettelæggelsen af forløbet tages hensyn til den enkelte borgers situation og behov. Der vil være fokus på samarbejde og koordinering med relevante nøglepersoner omkring borgeren, fx pårørende eller kommunale terapeuter. Der er fokus på at tilrettelægge indsatsen, så borgeren kan overføre det lærte til sin hverdag. Forløbet varetages af et tværfagligt team, som består af logopæder, neuropsykologer, optometrister, neurooptometrister, IKT-konsulenter, synskonsulenter og mobility-instruktør. 

Ydelsespakken kan fx omfatte:

  • Deltagelse i specialiseret computerbaseret indsats på Kommunikationscentret med fokus på anvendelse af bottom-up processer til at øge opmærksomheden (10 sessioner over to på hinanden følgende uger)
  • Systematisk før- og efter testning mhp. at afdække graden af neglekt samt udbyttet af indsatsen
  • Vejledning i kompenserende strategier sideløbende med den computerbaserede indsats mhp. at implementere top-down strategier i samarbejde med borger og pårørende
  • Samtale og evt. vejledning med synskonsulent vedr. behov for relevante kompenserende løsninger i hjemmet og/eller synshjælpemidler
  • Afklaring af behov for vejledning i teknikker til færden ved mobility-instruktør
  • Afklaring af behov for indsats rettet mod læsevanskeligheder mhp. at borger kan anvende kompenserende strategier til støtte for sin egen læsning eller alternativt kompenserende tekniske hjælpemidler som fx oplæsningshjælpemidler
  • Undervisning og inddragelse af pårørende og andre nøglepersoner for at understøtte udbyttet af indsatsen
  • Koordinering med andre kommunale rehabiliterende indsatser og kommunale sagsbehandlere/jobcentre

Værd at vide 

Forskning peger på, at rehabiliterende indsatser rettet mod opmærksomhed og neglekt skal starte tidligst muligt, men effekten af sådanne indsatser er også påvist i den kroniske fase. Det er påvist, at selvom både bottom-up og top-down-baserede indsatser er virksomme, opnås de bedste resultater, hvis de to tilgange kombineres.

Timeantallet dækker det samlede forbrug af timer, der bruges på ydelsen: administration, forberedelse, evt. køretid, direkte tid sammen med borger/pårørende/personale, dokumentation, rapportskrivning koordinering og samarbejde med kommune.  

Ydelsen kan i nogle tilfælde afsluttes efter dette samlede forløb, mens der i andre tilfælde vil blive peget på yderligere målrettet indsats. 

Undervisningen tilbydes på Kommunikationscentret.


Redaktør