​​​

Holdundervisning i sprog, kommunikation og kognition

Hvordan bliver borger​ i stand til at anvende kompenserende strategier og/eller kompenserende hjælpemiddel i hverdagen?

Målgruppe

Borgere, der efter erhvervet hjerneskade har fået kommunikationsvanskeligheder som for eksempel afasi, dysartri, taleapraksi, kognitive kommunikationsforstyrrelse eller vanskeligheder med læsning og stavning. 

Formål

Formålet med holdforløbet er, at borgeren lærer at anvende kompenserende strategier og/eller kompenserende hjælpemiddel. Yderligere er formålet, at borgeren bliver i stand til at arbejde videre med anvendelsen af strategierne på egen hånd efter endt forløb.

Indhold

Afhængigt af borgerens vanskeligheder, sværhedsgraden af vanskelighederne samt borgerens konkrete problemstillinger i hverdagen, kan undervisningen indeholde: 

 • Viden om hjerneskade, skadesfølger samt psykosociale følger.
 • Undervisning i: 
  • at skabe optimale betingelser for deltagelse i samtale med flere samtalepartnere fx ved at kunne fastholde sin taletur på trods af ordmobiliseringsvanskeligheder, at forberede argumenter og holdninger inden en samtale mv.
  • at håndtere skjulte følger efter hjerneskade og forklare sine omgivelser om dem. 
  • at genoprette en aktiv rolle i familieliv, parforhold, sociale relationer og i arbejdssammenhænge.
  • at benytte ordmobiliseringsstrategier i samtaler med flere personer, hvor tempoet og turtagningen i samtalen typisk er hurtig.
  • at gøre talen så tydelig og forståelig som mulig fx i telefonsamtaler, i samtaler med flere mv.
  • at anvende alternative samtalestrategier som for eksempel fotos, udpegningsmateriale, gestik og kropssprog
  • at forstå og fastholde indholdet af læste tekster fx nyheder og breve ved at lære notatteknikker samt at skabe optimale rammer for læsning
  • at anvende apps til oplæsning af tekster eller andre hjælpemidler til oplæsning som støtte for egen læsning fx ved læsning af breve, 
  • at benytte e-boks og læse daglige nyheder.
  • at skrive sms’er, mails mv. ved at anvende kompenserende strategier eller hjælpemidler som fx skrive nøgleord, afskrivning og diktering.
 • I forløbet vil borgeren have adgang til Kommunikationscentrets Læringsportal, hvor borgeren hjemmefra vil kunne tilgå øvelser, der støtter op om anvendelsen af strategierne i hverdagen.  

Værd at v​ide

Holdene sammensættes ud fra borgernes funktionsnedsættelser og niveau fx:

 • læse-/skrivevanskeligheder 
 • kognitive kommunikationsvanskeligheder
 • afasi
 • dysartri 
 • erkendelsesproblematikker
 • behov for mestringsstrategier
 • energiforvaltning
 • udtrætningsproblematikker 
 • initiativproblematikker

I forløbet er der indlagt individuel tid med borgeren mhp. at kunne opstille individuelle mål samt ved behov yderligere afdækning af vanskelighederne. Den individuelle del af ydelsen afvendes desuden til løbende at evaluere udbytte ift. målsætning med borgeren samt evt. overlevering af strategier til pårørende eller andre personer i omgivelserne, hvis borger har behov for støtte til fastholdelse og overførelse af strategier til hverdagen. 

I undervisningen lægges vægt på, at borgeren opnår øget forståelse for sine vanskeligheder, og hvorledes disse kan afhjælpes vha. kompenserende strategier. Holdundervisning giver mulighed for at modtage feedback på anvendelse af strategierne fra de øvrige deltagere samt undervisere. 

Undervisningen varetages tværfagligt af logopæd, neuropsykolog og/eller IKT-konsulent afhængig af borgernes vanskeligheder og behov. 
Redaktør