​​

Rådgivning/afprøvning af høretekniske hjælpemidler

Hvilke høretekniske hjælpemidler kompenserer bedst for borgers vanskeligheder? Hvordan bliver borger bevidst om muligheder og begrænsninger ved brugen af hjælpemidlerne? ​

Lovgrundlag

Specialrådgivning - lov om social service § 12. 
Hjælpemidler/forbrugsgoder afprøvning og instruktion - Lov om social service § 10 stk. 4 og §§ 112 og 113

Målgruppe

Hørehæmmede borgere med behov for andre tekniske hjælpemidler ud over høreapparat.

Formål

Indsatsen skal sikre, at borgeren får en realistisk opfattelse af muligheder og begrænsninger i forbindelse med brugen af  tekniske hjælpemidler. Der skal foretages afprøvning og udvælgelse af tekniske hjælpemidler, som skønnes egnede til at kompensere for de individuelle vanskeligheder, som ikke kan afhjælpes af høreapparat. 

Formålet kan også være at rådgive om borgers eget device, telefon eller tablet, fx ved behov for direkte streaming af lyd fra smartphone til høreapparater. Derfor er der ikke altid behov for at afprøve et dedikeret/separat høreteknisk hjælpemiddel. 

Indhold

Med udgangspunkt i borgerens behov tilrettelægges forløbet inden for følgende overordnede områder:

  • Rådgivning om høretekniske hjælpemidlers funktion, betjening og eventuelle vedligeholdelse, muligheder og begrænsninger i forbindelse med høretekniske hjælpemidler
  • Rådgivning om forventninger til høretekniske hjælpemidler og tilvænningsproblematik
  • Afdækning af behov for høretekniske hjælpemidler 
  • Afprøvning af relevante hjælpemidler på Kommunikationscentret eller i hjemmet
  • Ansøgning til kommunen, såfremt borgeren vurderes at kunne kompenseres i væsentligt omfang 
  • Ved bevilling af hjælpemiddel fra kommunen, kan Kommunikationscentret tilbyde den nødvendige instruktion i brugen af hjælpemidlet. 

Værd at vide

Hyppigt afprøvede hjælpemidler er fx tv-løsning, teleslynge, forstærket ringesignal til dør og telefon, løsning til mobiltelefon, vibratorvækkeur, mikrofonudstyr. 

Når borgerne får udskiftet deres høreapparater (udskiftningsfrekvens hver 4. år), kan det blive aktuelt at foretage en fornyet afprøvning af høretekniske hjælpemidler.  De tidligere bevilgede hjælpemidler kan måske ikke længere kompensere borgeren i nødvendigt omfang, hvis hørenedsættelsen er blevet forværret. Det kan også ske, at hjælpemidlerne ikke kan kobles sammen med det nye høreapparat, da nogle høretekniske hjælpemidler er udviklet specifikt til et særligt høreapparat. Redaktør