​​​

​Specialundervisning i brug af høreapparat (særligt tilrettelagt undervisning)

​Hvordan kan borger betjene sine​​ høreapparater, og skal de suppleres med andre kommunikationsmidler​?

Lovgrundlag

Lov om specialundervisning for voksne.

​​​Målgruppe

 • Hørehæmmede, der fx på grund af særlige vanskeligheder, kognitive eller motoriske problemer ikke umiddelbart kan modtage instruktion i brug af høreapparat på hospitalet

 • Hørehæmmede, der har særlige udfordringer i forhold til at lære at udnytte høreapparatet

​Formål

Afhængigt af kommunikationsvanskelighedernes art og omfang kan specialund​ervisningen fx have et eller flere af følgende mål: 

 • At borgeren bliver i stand til at betjene sit/sine høreapparat/er.

 • At borgeren får en realistisk opfattelse af mulighederne for at udnytte høreapparat og/eller sin hørerest samt af de begrænsninger, som hørenedsættelsen medfører.

 • At borgeren får kendskab til mulighederne for at benytte supplerende kommunikationsmidler.

Indhol​​d

Med udgangspunkt i borgerens forudsætninger og behov tilrettelægges forløbet inden for følgende overordnede områder:

 • Høreapparatets muligheder og begrænsninger, herunder forventninger og motivation.

 • Oplevelse af hørehandicap.

 • Gennemgang af aktuelt audiogram samt skelneevne.

 • Kommunikation, taleforståelse samt basal høretaktik.

 • Psykosociale aspekter ved hørenedsættelse, herunder coping.

 • Rådgivning og vejledning af pårørende og nøglepersoner.

Værd at v​ide

Der er tale om et specialundervisningstilbud, som forudsætter kendskab til borgere med flere funktionsnedsættelser og særlige pædagogiske formidlingsstrategier.

Skønnes det undervejs i forløbet, at borgeren har problemer af mere omsorgsmæssig art, informeres kommunen om dette. Da det ofte kan dreje sig om ældre borgere, der ikke kan transportere sig til Kommunikationscentret, Region Hovedstaden, kan der være behov for at forløbet foregår i borgerens hjem. 

Kommunikationscentret tilbyder og gennemfører kurser for kommunernes omsorgspersonale.

Redaktør