​Kommunikation

Hvordan kan borger opnå viden og færdigheder til at opnå ​en bedre kommunikation med omverdenen?​

Lovgrundla​g

Lov om specialundervisning for voksne.

Må​lgruppe

Borgere med hørevanskeligheder eller andre funktionsnedsættelser, som vanskeliggør den kommunikationsmæssige kontakt med omverdenen. Det er borgere, der har behov for viden om og færdigheder i at udnytte relevante muligheder, som kan forbedre deres kommunikation. Pårørende indgår også i målgruppen.

​Formål

Afhængigt af kommunikationsvanskelighedernes art og omfang kan indsatsen have et eller flere af følgende mål:

  • at borgeren bliver bedre til bevidst at udnytte relevante muligheder, der kan fastholde og/eller forbedre den kommunikationsmæssige kontakt med omverdenen.

  • at lette kommunikationen mellem borger og pårørende, således at deres indbyrdes relation begrænses mindst muligt af borgerens funktionsnedsættelse.

  • at borgeren får indsigt i sine forudsætninger for kommunikation og får tilegnet sig strategier, der kan lette dagligdagen i forhold til socialt samvær, uddannelse og arbejdsliv.

  • at borgeren lærer at betjene relevante supplerende tekniske hjælpemidler.

​​Indhold

I undervisningen belyses, hvilke muligheder og begrænsninger borgeren har i forhold til at kommunikere. Borgeren får mulighed for at drøfte, hvad funktionsnedsættelsen betyder for de daglige aktiviteter. Der sættes fokus på at give nye strategier for derigennem at forbedre kommunikationen. 

​Herudover kan ydelsen omfatte:

  • Dokumentation – individuel undervisningsplan, evaluering mv.

  • Rådgivning og vejledning af pårørende og nøglepersoner.

Værd at vide​​

Hvis det er muligt, tilrettelægges og gennemføres en del af undervisningen på mindre hold. 

Erfaringen viser, at det at møde andre med lignende problemstillinger kan give den enkelte borger nye spejlings-/handlemuligheder, og dermed kan holdforløb gøre det lettere at håndtere at leve med en betydelig hørenedsættelse. 

Hvis det er borgere, der på grund af sygdom el​ler ulykke er blevet døve eller svært hørehæmmede, kan der indgå rådgivning/vejledning og samtaler i begrænset omfang. En væsentlig forudsætning for undervisning af denne målgruppe er etablering af et ”kriseteam” i samarbejde med hospitalet. ​Pludselig opstået døvhed/svært høretab kan udløse en krisetilstand, som den døvblevne må have mulighed for at få bearbejdet med professionel assistance. Det er væsentligt, at undervisningsforløbet kan etableres på det tidspunkt, hvor den døvblevne/svært hørehæmmede er parat til at modtage det. Ligeledes er det væsentligt, at der tidligt i forløbet foretages vurdering af behovet for tekniske hjælpemidler og sørges for relevant undervisning i brugen af disse.
Redaktør