341

​Kommunikation

Lovgrundlag

Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe

Borgere med hørevanskeligheder eller andre funktionsnedsættelser, som vanskeliggør den kommunikationsmæssige kontakt med omverdenen. Det er borgere, der har behov for viden om og færdigheder i at udnytte relevante muligheder, som kan forbedre deres kommunikation. Pårørende indgår også i målgruppen.

Formål

Afhængigt af kommunikationsvanskelighedernes art og omfang kan indsatsen have et eller flere af følgende mål:

  • At borgeren bliver bedre til bevidst at udnytte relevante muligheder, der kan fastholde og/eller forbedre den kommunikationsmæssige kontakt med omverdenen.
  • At lette kommunikationen mellem borger og pårørende, således at deres indbyrdes relation begrænses mindst muligt af borgerens funktionsnedsættelse.
  • At borgeren får indsigt i sine forudsætninger for kommunikation og får tilegnet sig strategier, der kan lette dagligdagen i forhold til socialt samvær, uddannelse og arbejdsliv.
  • At borgeren lærer at betjene relevante supplerende tekniske hjælpemidler.

Indhold

I undervisningen belyses, hvilke muligheder og begrænsninger borgeren har i forhold til at kommunikere. Borgeren får mulighed for at drøfte, hvad funktionsnedsættelsen betyder for de daglige aktiviteter. Der sættes fokus på at give nye strategier for derigennem at forbedre kommunikationen. 

Herudover kan ydelsen omfatte:

  • Dokumentation – individuel undervisningsplan, evaluering mv.
  • Rådgivning og vejledning af pårørende og nøglepersoner.

Værd at vide

Hvis det er muligt, tilrettelægges og gennemføres en del af undervisningen på mindre hold. 

Erfaringen viser, at det at møde andre med lignende problemstillinger kan give den enkelte borger nye spejlings-/handlemuligheder, og dermed kan holdforløb gøre det lettere at håndtere at leve med en betydelig hørenedsættelse. 

Antallet af timer til vejledende undervisningstid afhænger af om undervisningen foregår på Kommunikationscentret eller om den helt eller delvist foregår i hjemmet, på dagcenter eller andet sted.

Timetallet under omfang dækker det samlede forbrug af timer, der bruges på ydelsen: administration, forberedelse, evt. køretid, direkte tid sammen med borgeren, dokumentation, oplæg til og samarbejde med kommunen, evaluering m.v.

Redaktør