​CI-undervisning

Hvordan lærer borger at udnytte det nye auditive potentiale bedst muligt og få optimalt udbytte af implantatet? Evt. supplerende tekniske hjælpemidler​?

Lovgrund​​lag

Lov om specialundervisning for voksne.

Målgrup​​pe

Voksne døvblevne/svært hørehæmmede borgere, der er CI-opereret, og som ikke umiddelbart får det nødvendige udbytte af implantatet. Pårørende indgår i målgruppen. 

For​mål

Afhængigt af kommunikationsvanskelighedernes art og omfang kan indsatsen have et eller flere af følgende mål:

  • At borgeren opnår størst muligt udbytte af implantatet og derved begrænses mindst muligt af hørenedsættelsen i forhold til aktivitet og deltagelse i samfundslivet.

  • At borgeren lærer at dechifrere og udnytte det nye auditive potentiale bedst muligt.

  • At borgeren får en realistisk opfattelse af egne muligheder og begrænsninger efter implanteringen.

  • At borgeren lærer at bruge supplerende tekniske hjælpemidler.

  • At de pårørende får en realistisk opfattelse af de kommunikative muligheder og begrænsninger hos CI-brugeren.

In​dhold

Der arbejdes med at genoptræne evnen til at skelne hverdagslyde og sproglige kontraster. Der kan indgå træning af udtale og artikulation, ligesom der kan arbejdes med træning af nye kommunikationsstrategier. Undervisningen kan desuden indeholde rådgivning og vejledning i cochlearimplantatets muligheder og begrænsninger samt afprøvning af høretekniske hjælpemidler. 

​Herudover kan ydelsen omfatte:

  • Dokumentation – individuel undervisningsplan, evaluering, mv.

  • Rådgivning og vejledning af pårørende og nøglepersoner. 

Værd at vide

Et cochlearimplantat (CI) består af en udvendig del (taleprocessor) og en indopereret del (implantat og elektroder). CI forstærker ikke udefrakommende lyde, men omkoder dem via taleprocessoren til elektriske impulser, der påvirker hørenerven i det indre øre. Det kan betragtes som en avanceret form for høreapparat. 
Redaktør