​Tinnitus/hyperacusis

Hvordan finder borger personlige ressourcer til at håndtere livet med tinnitus/hyperacusis? Kan høreapparat eller lydstimulator hjælpe?​

Lovgr​​undlag

Lov om specialundervisnin​​​​g for voksne.

Målgrupp​​e

Borgere, der efter otologisk el​ler audiologisk undersøgelse har fået konstateret tinnitus og/eller hyperacusis, og som er så fysisk, psykisk og/eller socialt belastede af symptomerne, at deres hverdagsliv begrænses.​

Fo​​rmål

Afhængigt af kommunikationsva​​nskelighedernes art og omfang kan indsatsen have et eller flere af følgende mål:

  • At borgeren finder personlige ressourcer til at håndtere livet med tinnitus/hyperacusis og får indsigt i, hvilken indflydelse symptomerne har på aktivitet og deltagelse i dagligdagen. Der lægges vægt på de faktorer, der har betydning for lydopfattelsen, herunder forståelse af, hvad der eventuelt kan forværre den subjektive opfattelse af problemerne.

  • At borgeren bliver orienteret om og evt. undervist i kompenserende kropslige strategier til håndtering af tinnitus/hyperacusis. 

  • At borgeren bliver orienteret om forskellige former for tinnitus samt årsagsforklaringer.

  • At borgeren bliver introduceret til lydstimulering i form af høreapparat eller lydstimulator og får en realistisk opfattelse af muligheder og begrænsninger i forbindelse med brugen af de aktuelle tekniske hjælpemidler.

In​​dhold

Undervisningen tager udgangspunkt i den ændring, som belastningen medfører i forhold til aktiviteter og deltagelse i dagligdagen, både i hjemmet og i samfundslivet, herunder tilknytning til arbejdsmarkedet/uddannelse. Lydstimulering i form af høreapparat vil ofte være en nødvendig del af forløbet. 

​Herudover kan ydelsen omfatte:

  • Psykologisk vurdering, rådgivning/vejledning og samtaler i begrænset omfang.

  • Fysioterapeutisk vurdering, rådgivning og vejledning i begrænset omfang.

Værd at vide

Tinnitus er opfattelsen af lyd, der ikke stammer fra en lydkilde uden for hovedet. (Henry, Dennis & Schechter, 2005). Tinnitus skyldes oftest et fejlagtigt nervesignal, der opstår et sted i høresystemet. Denne defekt gør, at der bliver sendt et fejlsignal af sted til hjernen. Signalet tolkes som lyd, fx brummen, hylen, hvislen eller ringen i hjernens hørecenter. Man kan ikke blive ”behandlet” for tinnitus i traditionel forstand, men man kan arbejde med at få hjernen til at håndtere dette fejlsignal på en mere hensigtsmæssig måde.

Hyperacusis kan defineres som: ”nedsat tolerance over for almindelige dagligdagslyde” (Vernon,1987). Hyperacusis eller lydfølsomhed kan opleves af både hørehæmmede og normalthørende. Hyperacusis skyldes en ændring i hjernens bearbejdning af lyd og er sandsynligvis en overforstærkning af nerveimpulserne fra øret. Ved hyperacusis opleves normalt støjniveau som uforholdsmæssigt kraftigt og meget generende. 

Hvis man både har tinnitus og hyperacusis, vil man normalt skulle sigte mod behandling af hyperacusis først. Når hyperacusis kommer mere under kontrol, vil tinnitus ofte blive et mindre problem.

Holdundervisning eller en kombination af hold- og individuel undervisning tilbydes, når der kan samles en gruppe af borgere med ensartet behov.

 Redaktør