​​​​​​​​​

Holdforløb for voksne med tinnitus og/eller lydfølsomhed

Hvordan finder man ressourcer til at håndtere livet med tinnitus og/eller hyperacusis? Holdet arbejder med redskaber og strategier og har mulighed for sparre og dele erfaringer.  

Lov​​grundlag

Lov om specia​lundervisning for voksne.

Målgru​​ppe

Borgere, der efter otologisk eller audiologisk undersøgelse har fået konstateret tinnitus og/eller hyperacusis. Ydelsen er målrettet borgere, som er så fysisk, psykisk og/eller socialt belastede af symptomerne, at deres hverdagsliv begrænses. D​og skal borgeren skal have ressourcer til at kunne indgå i samt profitere af holdundervisning. 

Form​​ål

Afhængigt af kommunikationsvanskelighedernes art og omfang kan indsatsen have et eller flere af følgende mål:

  • At borgeren finder personlige ressourcer til at håndtere livet med tinnitus/hyperacusis og får indsigt i, hvilken indflydelse symptomerne har på aktivitet og deltagelse i dagligdagen. Der lægges vægt på de faktorer, der har betydning for lydopfattelsen, herunder forståelse af, hvad der eventuelt kan forværre den subjektive opfattelse af problemerne.

  • At borgeren bliver orienteret om forskellige former for tinnitus/hyperacusis samt årsagsforklaringer.

  • At borgeren møder andre med lignende problemstillinger og derigennem kan få nye spejlings- og handlemuligheder.

  • At borgeren bliver orienteret om og evt. undervist i kompenserende kropslige strategier til håndtering af tinnitus/hyperacusis. 

  • At borgeren bliver introduceret til lydstimulering og får en realistisk opfattelse af muligheder og begrænsninger i forbindelse med brugen af de aktuelle tilgængelige muligheder.

Indhol​d

Undervisningen indeholder dokumenteret viden om tinnitus/hyperacusis og hvordan disse symptomer typisk influerer på og begrænser hverdagen. Der gives information om redskaber og strategier til håndtering af generne. Der lægges desuden vægt på, at deltagerne får lejlighed til at bidrage med egne erfaringer og får sparring fra underviserne og de øvrige deltagere.

Værd ​​​at vide

Tinnitus er opfattelsen af lyd, der ikke stammer fra en lydkilde uden for hovedet. (Henry, Dennis & Schechter, 2005). Tinnitus skyldes oftest et fejlagtigt nervesignal, der opstår et sted i høresystemet. Denne defekt gør, at der bliver sendt et fejlsignal af sted til hjernen. Signalet tolkes som lyd, fx brummen, hylen, hvislen eller ringen i hjernens hørecenter. Man kan ikke blive ”behandlet” for tinnitus i traditionel forstand, men man kan arbejde med at få hjernen til at håndtere dette fejlsignal på en mere hensigtsmæssig måde.

Hyperacusis kan defineres som: ”nedsat tolerance over for almindelige dagligdagslyde” (Vernon,1987). Hyperacusis eller lydfølsomhed kan opleves af både hørehæmmede og normalthørende. Hyperacusis skyldes en ændring i hjernens bearbejdning af lyd og er sandsynligvis en overforstærkning af nerveimpulserne fra øret. Ved hyperacusis opleves normalt støjniveau som uforholdsmæssigt kraftigt og meget generende. 

Hvis man både har tinnitus og hyperacusis, vil man normalt skulle sigte mod behandling af hyperacusis først. Når hyperacusis kommer mere under kontrol, vil tinnitus ofte blive et mindre problem.

Holdundervisning tilbydes, når der kan samles en gruppe af borgere med ensartet behov.

 Redaktør