644

​Specialundervisning i brug af læse-stavehjælpemidler

​Lovgrundlag

Lov om specialundervisning for voksne.


Målgruppe

Borgere med læse-stavevanskeligheder, der har et IKT-baseret kompenserende
kommunikationsudstyr.

Formål

Undervisningen skal sikre at borgeren kan klare sig skriftsprogligt ved selvstændigt at kunne anvende de kompenserende teknologiske løsninger. Borgeren skal i nødvendigt omfang kunne tilpasse hjælpemidlet til egne behov. Der er fokus på, at det, som borgeren lærer i undervisningen, skal kunne overføres direkte til dagligdagen. Derfor planlægges forløbet, så der er tid til at borgeren på egen hånd kan øve sig i at anvende hjælpemidlerne mellem undervisningsgangene.

Indhold

Undervisningen tilrettelægges individuelt med udgangspunkt i borgerens IT-færdigheder og aktuelle behov.

Undervisningen kan fx indeholde indstillinger og brug af OCR-program, taleprogram og/eller ordforslagsprogram, talegenkendelse samt brug af mobile enheder eller andre hjælpemidler med særlige funktioner og indstillinger for mennesker med læse-stavevanskeligheder.

Værd at vide

Undervisningsomfanget vurderes i forhold til den enkelte borger ud fra den konkrete IT-baserede kommunikationsløsning. Flere faktorer spiller ind på vurderingen af undervisningsomfanget, fx:

  • borgerens kompensationsbehov
  • borgerens forudsætninger (fx it-færdigheder, læse- og stavevanskelighedernes omfang, generelle indlæringsmæssige forhold, andre funktionsnedsættelser)
  • hvilke hjælpemidler borgeren har fået bevilget, herunder hvor mange funktionaliteter i de forskellige hjælpemidler, borgeren skal tilegne sig, samt kompleksiteten i anvendelsen af programmerne (fx når flere programmer skal anvendes samtidig).

Undervisningsomfanget vil således være forskelligt fra borger til borger.

Timetallet inkluderer administration, forberedelse, direkte tid sammen med borgeren, evt. køretid samt rapportskrivning.

Det er en forudsætning, at borgeren har eller benytter et IKT-baseret
Kommunikationsudstyr som kompensation for læse-stavevanskeligheder.


Redaktør