610

​Læse-stavehjælpemidler: sammenhængende indsats, udredning og afprøvning

Lovgrundlag

Specialrådgivning - lov om social service § 12.
Hjælpemidler/forbrugsgoder afprøvning - Lov om social service § 10 stk. 4 og §§ 112 og 113.


Målgruppe

Borgere med læse- og stavevanskeligheder, som har kompensationsbehov til private daglige aktiviteter.


Formål

Der skal findes frem til en teknologisk løsning/et IKT-hjælpemiddel, der evt. sammen med undervisning i brugen giver den nødvendige kompensation for borgerens læse-stavevanskeligheder. Ydelsespakken kan også anvendes ved behov for udskiftning af udstyr, ændrede behov o. l.


Indhold

Ydelsen er en sammenhængende udredning og afprøvning:

Udredningen omfatter: 
  • indhentning af oplysninger fx fra tidligere ordblindeundervisning hos kommunen
  • kort interview med borger
  • kort notat om funktionsevne, funktionsnedsættelse
  • vurdering af kompensationsmuligheder på baggrund af væsentlighedsvurdering.
Afprøvningen omfatter: 
  • rådgivning om og afprøvning af relevante IKT-hjælpemidler (fx oplæsningsprogram, ordforslagsprogram, OCR-program, talegenkendelse m.m.) og andre hjælpemidler, der kan kompensere for de skriftsproglige vanskeligheder
  • den tekniske udvikling indebærer, at hjælpeprogrammerne efterhånden findes til og kan afvikles på flere forskellige platforme (computere, smartphones og tablets). Så vidt muligt tages der udgangspunkt i det tekniske udstyr, som borgeren har i forvejen.
  • afdækning af undervisningsbehov i forhold til den forslåede løsning
  • rådgivning om særlige muligheder for voksne med læse-stavevanskeligheder, fx lån af lydbøger, støtte i forbindelse med uddannelse eller erhverv.

Værd at vide

Omfanget af borgerens vanskeligheder er afgørende for, hvilket omfang ydelsen vurderes til.
Timetallet inkluderer administration, forberedelse, direkte tid sammen med borgeren, evt. køretid samt rapportskrivning.
Denne gruppe er omfattet af bestemmelserne om, at computeren og det almindeligt tilhørende
hardware er sædvanligt indbo. Borgerne må derfor selv betale udgifterne til disse dele.
Hjælpemidler kan indkøbes af Kommunikationscentret og faktureres særskilt.Redaktør