Ekstern special- og svagsynsoptik

Hvordan opnår borger mest hensigtsmæssig udnyttelse af synsfunktionen ved at blive korrigeret optisk korrekt?​

Lovgru​​ndlag

Lov om so​​cial service § 112 samt § 15, stk. 1, i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 740 af 13. juni 2016.

Målgru​ppe

 • Borgere i alle aldersgrupper, der har en medicinsk-optisk defineret varig øjenlidelse, som er omfattet af hjælpemiddelbekendtgørelsens § 15 stk. 1 bilag 2, jf. diagnoselisten ovenfor.

 • Borgere i alle aldersgrupper, som har et varigt og alvorligt nedsat syn, svarende til WHO-grupperne A-C, med kompensationsbehov for særlig tilpasset svagsynsoptik. Kriterierne er en synsstyrke svarende til 6/18 (1/3 af den normale synsstyrke) eller derunder med bedste korrektion på bedste øje eller med behov for ADD 4, jf. hjælpemiddelvejledningens punkt 100.

Fo​rmål

Synsundersøgelsen og til​​​pasning af optik skal sikre, at borgeren korrigeres optisk korrekt, så borgeren opnår mest hensigtsmæssig udnyttelse af synsfunktionen i forhold til borgerens kompensationsbehov. 

Indh​​old

Synsafprøvning samt rådgivning af borger foretages af private optikere, der er tilknyttet Kommunikationscentret, Region Hovedstaden, med leverandøraftale.

1. Undersøgelsen kan omfatte øjets okulære forhold og brydende medier, habituel optik, refraktion (objektiv og subjektiv), binokulær status, visus afstand og nær, kontrast, synsfeltscreening afstand og nær samt farvesyn.

2. Afprøvning af special- og svagsynsoptiske hjælpemidler:

  • forstørrelse til læsning, nærarbejde m.v. samt forstørrelse til orientering, fjernsyn m.v.

  • spektrale filterglas .

  • opmærkning og fremstilling af ordineret optik.​

3. Udlevering og kontrol omfatter udlevering af optik inkl. justering og kontrol, kontrol af den udleverede optik i samarbejde med synskonsulent samt evt. henvisning til opfølgning ved synskonsulent.

4. Filterbriller: Afprøvning og tilpasning af spektrale filtre i forbindelse med nedsat kontrastsensitivitet hos svagsynede eller ved sygdomsbetinget lysfølsomhed. 

Værd at vide

 • Ved sagsbehandling af ansøgninger om svagsynsoptik vurderes det altid, om borgeren forventes at have behov for opfølgning i forhold til at anvende optikken korrekt. Brugen af svagsynsoptik adskiller sig væsentligt fra brugen af almindelig optik. Borgeren skal lære en ny ”læseteknik”.

 • Ved særlige behov tilbydes specialundervisning i læsning med stærk optik.

 • Svagsynsoptikken faktureres særskilt i henhold til leverandøraftalen med Dansk Erhvervsoptik.

 • Alle sager, der varetages af private leverandører, vurderes af Kommunikationscentrets specialoptikere for dermed at garantere over for kommunen, at den ansøgte optik er korrekt i forhold til borgerens behov for kompensation. Samtidig vurderes, hvorvidt væsentlighedskriteriet er opfyldt i forhold til den ansøgte optik. 
Redaktør