​​​​

​Levering via ekstern optiker med recept fra Kommunikationscentret

Hvordan korrigeres synet optisk korrekt, således at borgeren opnår mest hensigtsmæssig udnyttelse af sin synsfunktion?​

Lovgrundl​​ag

Lov om social serv​​​ice § 112 samt § 15, stk. 1, i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 740 af 13. juni 2016.

​M​ålgruppe

Borgere i alle aldersgrupper, der har en medicinsk-optisk defineret varig øjenlidelse, omfattet af hjælpemiddelbekendtgørelsens § 15 stk. 1, bilag 2, jf. diagnoselisten nedenfor.

Borgere i alle aldersgrupper, som har et varigt og alvorligt nedsat syn svarende til WHO-grupperne A-C, der kan kompenseres ved særlig tilpasset svagsynsoptik. Kriterierne er en synsstyrke svarende til 6/18 (svarende til 1/3 af den normale synsstyrke) eller derunder med bedste korrektion på bedste øje.

​​Formål  

Formålet er at sikre, at synet korrigeres optisk korrekt, således at borgeren opnår mest hensigtsmæssig udnyttelse af synsfunktionen i forhold til sine kompensationsbehov. 

​​Indhold

Kommunikationscentrets optikere foretager synsundersøgelse samt udmåling af optik. Borgeren får udleveret en recept efter undersøgelsen.

Ydelsen kan indeholde tilpasning og kontrol af specialoptiske og svagsynsoptik-løsninger som fx: 

  • prismebriller
  • briller med ekstreme styrker
  • ptosebriller
  • fugtkammerbriller
  • lupbriller, kikkertbriller m.m.
  • filterbriller (spektrale filtre ved særligt invaliderende lysfølsomhed).

Værd at vi​​de

Ved særlige behov tilbydes specialundervisning i læsning med stærk optik.

Svagsynsoptikken faktureres særskilt i henhold til leverandøraftalen med Dansk Erhvervsoptik.

Alle sager, der varetages af private leverandører, vurderes af Kommunikationscentrets specialoptikere for dermed at garantere over for kommunen, at den ansøgte optik er korrekt i forhold til borgerens behov for kompensation. Derudover vurderes, hvorvidt det ansøgte opfylder væsentlighedskriteriet. 
Redaktør