136

​Levering via ekstern optiker med recept fra Kommunikationscentret

Lovgrundlag

Lov om social service § 112 samt § 15, stk. 1, i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 740 af 13. juni 2016.

Målgruppe

Borgere i alle aldersgrupper, der har en medicinsk-optisk defineret varig øjenlidelse, omfattet af hjælpemiddelbekendtgørelsens § 15 stk. 1, bilag 2, jf. diagnoselisten nedenfor.

Borgere i alle aldersgrupper, som har et varigt og alvorligt nedsat syn svarende til WHO-grupperne A-C, der kan kompenseres ved særlig tilpasset svagsynsoptik. Kriterierne er en synsstyrke svarende til 6/18 (svarende til 1/3 af den normale synsstyrke) eller derunder med bedste korrektion på bedste øje.

Formål  

Kommunikationscentrets optikere foretager synsundersøgelse, samt udmåling af optik og udleverer recept til borger. Indsatsen skal sikre, at borgeren korrigeres optisk korrekt, så borgeren opnår mest hensigtsmæssig udnyttelse af synsfunktionen i forhold til borgerens kompensationsbehov. 

Indhold

Ydelsen er en synsundersøgelse, borgeren medgives recept efter undersøgelsen.
Tilpasning og kontrol af specialoptiske og svagsynsoptik-løsninger, fx:

  • prismebriller
  • briller med ekstreme styrker
  • ptosebriller
  • fugtkammerbriller
  • lupbriller, kikkertbriller m.m.
  • filterbriller (spektrale filtre ved særligt invaliderende lysfølsomhed).

Værd at vide

Ved særlige behov tilbydes specialundervisning i læsning med stærk optik.
Svagsynsoptikken faktureres særskilt i henhold til leverandøraftalen med Dansk Erhvervsoptik.

Alle sager, der varetages af private leverandører, vurderes af Kommunikationscentrets specialoptikere for dermed at garantere over for kommunen, at den ansøgte optik er korrekt i forhold til borgerens behov for kompensation. Derudover vurderes, hvorvidt det ansøgte opfylder væsentlighedskriteriet. Redaktør