214

​Sammenhængende indsats til borgere, som tidligere har været visiteret til specialrådgivning: udredning, specialrådgivning og afprøvning af synshjælpemidler

Lovgrundlag

Specialrådgivning - lov om social service § 12.
Hjælpemidler/forbrugsgoder afprøvning og instruktion - Lov om social service § 10, stk. 4, og §§ 112 og 113.
Opmærksomheden henledes på hjælpemiddelbekendtgørelsens § 20 stk. 4 om udlån af computere udelukkende som hjælpemiddel til blinde og svagsynede borgere.

Målgruppe

Ydelsen henvender sig til borgere, som tidligere har modtaget  specialrådgivning/hjælpemiddelafprøvning. 

Voksne med en synsfunktion, der er reduceret til mindre end 0,33 af normalt syn, svarende til de internationale klassifikationer, WHO-gruppe A-D. Pårørende er også omfattet af målgruppen.

Formål

Indsatsen skal sikre, at borgeren forbliver så selvhjulpen som muligt og efterfølgende opnår en væsentlig lettelse i sin dagligdag.  Indsatsen tager udgangspunkt i medicinsk udredning og optisk synsundersøgelse, efterfulgt af afprøvning af hjælpemidler i forhold til væsentlige og konkret dokumenterede behov. Derudover skal specialrådgivning og instruktion være med til at sikre, at borgeren med hjælpemidler og strategier kan varetage dagligdagens opgaver. Eventuelle behov for særligt kompenserende teknologiske kommunikationsløsninger indgår i den samlede indsats.

Indhold 

Ydelsespakken kan omfatte:
1. Kort udredning af borgerens kompensationsbehov:
 • Indhentning af øjenlægelige samt andre relevante medicinske oplysninger.
 • Interview med borgeren og netværkspersoner.
 • Kontakt til kommunens specialrådgivnings- og hjælpemiddelteam samt koordinering med andre fagpersoner.

2. Hjemmebesøg:
 • Kort instruktion i kompenserende teknikker til dagligdags gøremål, fx madlavning, måltidsteknik, brug af teknologisk udstyr, personlig hygiejne og rengøring.

3. Specialrådgivning til borger og pårørende:
 • Rådgivning og vejledning med afsæt i et helhedssyn på borgerens situation samt indsigt i egen synsproblematik, herunder rådgivning om støttemuligheder i takt med, at synet bliver dårligere.

4. Afprøvning af enkelte hjælpemidler inden for områderne:
 • Afprøvning vedr. håndholdte optiske og optikunderstøttende hjælpemidler fx lupper, lupbriller og kikkerter. Evt. udlån af nødvendige optiske hjælpemidler i afprøvningsfasen.
 • Vurdering af belysningsbehov, afprøvning af punktbelysning på borgerens opholds- og ”arbejdspladser”.
 • Vurdering af behov teknologiske kompenserende kommunikationsløsninger, herunder smartphones, tablets og egentlige kommunikationshjælpemidler.
 • Justeringer af særlige teknologiske kompenserende kommunikationsløsninger.
 • Vurdering af behov for orienterings- og færdselsstrategier (mobility).
 • Afprøvning i brugen af orienterings- og markeringshjælpemidler: markeringsstokke, notatoptager, elektroniske orienteringshjælpemidler, lygter.
 • Afprøvning i brugen af ADL-hjælpemidler, personlig hygiejne, husholdning.
 • Afprøvning i brugen af ikke-IT-baserede læsehjælpemidler (Daisy-afspiller) og notatapparater.
 • Opfølgende instruktion i brugen af hjælpemidler.

5. Specialrådgivning til kommunale forvaltninger:
 • rådgivning om konkrete borgeres synsmæssige forhold, borgernes funktionelle syn samt konsekvenser i forhold til dagligdags aktiviteter, fx i forhold til færdsel, transport, husholdning, kommunikation m.m. 
 • rådgivning om borgerens behov for hjælpemidler, specialrådgivning og specialundervisning.

Værd at vide

Ydelsespakken anvendes udelukkende til borgere, der tidligere har været visiterede til indsats. Ydelsespakken anvendes først og fremmest til borgere i de kommuner, som har indgået en bilateral aftale med Kommunikationscentret.
  
I forbindelse med borgerens henvendelse vurderes behovet for specialrådgivning og afprøvning af hjælpemidler, herunder hvor mange timer borgeren har behov for. Indsatsens omfang aftales med kommunernes forvaltninger. 

 • Belysningsafprøvninger, der inkluderer nagelfast belysning, er ikke omfattet af denne ydelse. 
 • Ved behov for egentlig afprøvning og instruktion i brugen af særlige kompenserende teknologiske kommunikationsløsninger, fx forstørrende programmer, skærmlæser til mobiltelefoner, smartphones og tablets med hjælpemiddel-applikationer, kan der blive behov for at søge supplerende ydelser. 
 • Hjælpemidler er ikke inkluderet i denne ydelsespakke. 
 • Større hjælpemidler kan leveres i henhold til leverings- og serviceaftale. 
 • Hjælpemidler, der ikke omfattes af leverings- og serviceaftale kan faktureres særskilt.
 • Der kan være behov for supplerende kompenserende specialundervisning, særligt i forhold til de særlige kompenserende teknologiske kommunikationsløsninger. 
 • Hvis det er muligt, tilrettelægges og gennemføres en del af undervisningen på mindre hold. Erfaringen viser, at det at møde andre med lignende problemstillinger kan give den enkelte borger nye spejlings-/handlemuligheder. Dermed kan holdforløb gøre det lettere at håndtere livet med synsvanskeligheder.Redaktør