​Specialrådgivning og afprøvning af synshjælpemidler

Hvordan kan borger ved hjælp af strategier og hjælpemidler varetage dagligdagens opgaver?​​

Lovgrundlag

Specialrådgivning - lov om social service § 12.

Hjælpemidler/forbrugsgoder afprøvning og instruktion - Lov om social service § 10 stk. 4 og §§ 112 og 113.

Opmærksomheden henledes på hjælpemiddelbekendtgørelsens § 20 stk. 4 om udlån af computere udelukkende som hjælpemiddel til blinde og svagsynede borgere.

Målgruppe

Voksne med synsnedsættelser, der betyder, at deres syn er reduceret til mindre end 0,3 af normalt syn, svarende til de internationale klassifikationer, WHO-gruppe A-D, samt voksne med synsnedsættelser i kombination med sklerose, hjerneskade eller andre funktionsnedsættelser.  Omfattet er også pårørende, samt støttepersoner og medarbejdere i dag- og døgntilbud.

Formål

Indsatsen skal sikre, at borgeren forbliver så selvhjulpen som muligt og efterfølgende opnår en væsentlig lettelse i sin dagligdag.  Indsatsen tager udgangspunkt i medicinsk udredning og optisk synsundersøgelse, efterfulgt af afprøvning af hjælpemidler (herunder særlige kompenserende teknologiske kommunikationsløsninger) i forhold til væsentlige og konkret dokumenterede behov. Derudover skal specialrådgivning og instruktion være med til at sikre, at borgeren med hjælpemidler og strategier kan varetage dagligdagens opgaver.  

Indhold

Ydelsespakken kan ​​omfatte:

 • Specialrådgivning til b​​orger og pårørende:

  • Rådgivning og vejledning med afsæt i et helhedssyn på den synshandicappedes situation samt indsigt i egen synsproblematik, herunder rådgivning om støttemuligheder i takt med, at synet bliver dårligere.

  • Rådgivning af pårørende om at leve sammen med en synshandicappet.

  • Orientering om særlige muligheder, fx Nota, ledsageordning, DBS, besøgsvenner m.m. 

 • Afprøvning af hjælpemidler og teknologiske kompenserende løsninger:

  • Afprøvning vedr. håndholdte optiske og optikunderstøttende hjælpemidler fx lupper, lupbriller og kikkerter. Evt. udlån af nødvendige optiske hjælpemidler i afprøvningsfasen.

  • Vurdering af belysningsbehov, afprøvning af punktbelysning på borgerens opholds- og ”arbejdspladser”.

  • Vurdering af mulige kommunikationsløsninger, herunder vurdering af behov for informationssøgning, samt mulighed for inddragelse af netværk.

  • Afprøvning af teknologiske kompenserende kommunikationsløsninger, herunder smartphones, tablets og egentlige kommunikationshjælpemidler. 

  • Justeringer af allerede bevilgede særlige teknologiske kompenserende kommunikationsløsninger.

  • Vurdering af behov for orienterings- og færdselsstrategier (mobility).

  • Afprøvning i brugen af orienterings- og markeringshjælpemidler: markeringsstokke, notatoptager, elektroniske hjælpemidler

  • Specialrådgivning og afprøvning af synshjælpemidler 

 • Afprøvning af CCTV (stærkt optisk hjælpemiddel) på Kommunikationscentret:

  • CCTV er et særligt elektronoptisk forstørrelsesapparat, der giver mulighed for meget stor forstørrelse. Afprøvning af CCTV igangsættes over for borgere med meget alvorlige synsnedsættelser (så alvorlige, at hovedbåren og håndholdt optik ikke i tilstrækkelig grad kompenserer ved nærarbejde, fx læsning, personlig hygiejne m.v.). CCTV’et giver mulighed for at forstørre såvel tekst som billeder, tøj, håndarbejde, emballage, etiketter på pilleglas o.lign.

 • Hjemmebesøg:

  • Instruktion i kompenserende teknikker til dagligdags gøremål: fx madlavning, måltidsteknik, personlig hygiejne og rengøring.

  • Instruktion i brug af borgerens kompenserende teknologiske kommunikationsløsninger.

  • Rådgivning om ledsageteknik og indretning af hjemmet under hensyntagen til borgerens synsfunktion og ægtefælle/samboende på plejehjem eller tilsvarende.

 • Specialrådgivning til kommunale forvaltninger:

  • rådgivning om konkrete borgeres synsmæssige forhold, borgernes funktionelle syn samt konsekvenser i forhold til dagligdags aktiviteter, fx i forhold til færdsel, transport, husholdning, kommunikation m.m. 

  • rådgivning om borgerens behov for hjælpemidler, specialrådgivning og specialundervisning.

  • rådgivning om specielt tilrettelagte foranstaltninger, vidensinstitutioner, organisationer m.m. 

Værd at vide

Afprøvning af hjælpemidler og kompenserende teknologiske løsninger kan finde sted i borgerens hjem eller på Kommunikationscentret, afhængigt af borgerens forudsætninger og behov. Der kan ved behov for teknologiske løsninger blive behov for, at borgeren kommer flere gange på Kommunikationscentret, da der kan være tale om komplekse løsninger. 

Belysningsafprøvninger, der inkluderer nagelfast belysning, fx loftsbelysning, koordineres med kommunernes hjælpemiddelteam og søges særskilt ved behov. 

Hjælpemidler er ikke inkluderet i denne ydelsespakke. Større hjælpemidler kan leveres i henhold til leverings- og serviceaftale. Ved bevilling af leverings- og serviceaftale, leveres udstyret gennemtestet og klargjort. Efter levering ydes tre måneders support. 

Er support nødvendig ud over denne periode for at sikre udstyrets anvendelsesgrad og brugbarhed, kan der indgås en supportaftale. 

Hjælpemidler, der ikke omfattes af leverings- og serviceaftale kan faktureres særskilt.

Hvis det er muligt, tilrettelægges og gennemføres en del af undervisningen på mindre hold. Erfaringen viser, at det at møde andre med lignende problemstillinger kan give den enkelte borger nye spejlings-/handlemuligheder. Dermed kan holdforløb gøre det lettere at håndtere livet med synsvanskeligheder.
Redaktør