Instruktion i brugen af bevilgede hjælpemidler

Hvordan kan borger anvende de bevilgede hjælpemidler og dermed blive så selvhjulpen som muligt i forhold til enkelte konkrete behov i dagligdagen?​​

Lovgrund​​lag

Specialrådgivning - Lov om social service § 12.

Hjælpemidler/forbrugsgoder afprøvning og instruktion - Lov om social service § 10 stk. 4 og §§ 112 og 113.

Målgruppe

Voksne med synsnedsættelser, der betyder, at deres syn er reduceret til mindre end 0,3 af normalt syn, svarende til de internatio​​nale klassifikationer, WHO-gruppe A-D, og som har fået bevilget hjælpemidler/kompenserende informationsteknologiske løsninger.

Form​ål

Indsatsen skal sikre, at bo​​rgeren kan anvende de bevilgede hjælpemidler og dermed blive så selvhjulpen som muligt i forhold til enkelte konkrete behov i dagligdagen. Særligt i forhold til de specialoptiske hjælpemidler skal indsatsen sikre, at borgeren med sine optiske hjælpemidler udnytter synsresten bedst muligt og dermed forbliver så selvhjulpen som muligt.  

Indho​​ld

Såfremt borgeren modtager hjælpemidlerne via Kommunikationscentret, udleveres hjælpemidlerne. 

Ydelsespakken kan omfatte:

Instruktion i brugen af hovedbåren svagsynsoptik og punktbelysning på borgerens opholds- og ”arbejdspladser”:

 • Forholdet mellem optik og læseafstand.
 • Brugen af understøttende lys og lyskildens placering.
 • Instruktion i teknikker og metoder til med egen svagsynsbrille at kunne læse de ønskede materialer. 

At læse med svagsynsoptik kan føles som at ”skulle lære at læse på ny”. Det kræver stor tilvænning. Man kan ikke længere læse, som man plejer, men skal lære en ny læseteknik, bl.a. som følge af markant ændring af læseafstanden.

Instruktion i brugen af enkelte hjælpemidler:

 • Instruktion vedr. håndholdte optiske og optikunderstøttende hjælpemidler, fx lupper, lupbriller og kikkerter. Evt. udlån af nødvendige optiske hjælpemidler i afprøvningsfasen.
 • Instruktion i brugen af orienterings- og markeringshjælpemidler: markeringsstokke, notatoptager, elektroniske orienteringshjælpemidler, lygter.
 • Instruktion i brugen af ADL-hjælpemidler, personlig hygiejne, husholdning.
 • Instruktion i brugen af læsehjælpemidler (Daisy-afspiller) og notatapparater.

Instruktion i brug af CCTV i hjemmet:

 • CCTV’ et opsættes og tilpasses endeligt i hjemmet.
 • Borgeren skal lære at udnytte CCTV’ets faciliteter, forstørrelse, zoom, farveskift til forskellige typer af nærarbejde: læsning, skrivning, billeder, håndarbejde, personlig hygiejne m.v. 

Instruktion i brug af informationsteknologiske kommunikationsløsninger:

 • Anvendelse af synskompenserende strategier i brugen af informationsteknologiske løsninger.
 • Anvendelse af forstørrelsesprogrammer samt evt. supplerende skærmlæser i forhold til de mest almindelige applikationer.
 • Kendskab til vedligeholdelse af IT-udstyr.

Specialrådgivning til kommunale forvaltninger:

 • Rådgivning om konkrete borgeres synsmæssige forhold, borgernes funktionelle syn, samt konsekvenser i forhold til dagligdags aktiviteter, fx i forhold til færdsel, transport, husholdning, kommunikation m.m. 
 • Rådgivning om borgerens behov for hjælpemidler, specialrådgivning og specialundervisning.

Værd at vide

Antallet af timer til udlevering og instruktion vurderes på baggrund af borgerens behov. 

Hjælpemidler er ikke inkluderet i denne ydelsespakke. 

Større hjælpemidler kan leveres i henhold til leverings- og serviceaftale. 

Hjælpemidler, der ikke omfattes af leverings- og serviceaftale kan faktureres særskilt.

 
Redaktør