Synshandicap og psykisk udviklingshæmning

Hvordan kan borgeren i videst muligt omfang udnytte sit restsyn vha. kompenserende strategier samt ved at miljøet omkring borgeren tilrettelægges hensigtsmæssigt?

Lovgrundlag

Specialrådgivning - lov om social service § 12.
Hjælpemidler/forbrugsgoder afprøvning og instruktion - Lov om social service § 10 stk. 4 og §§ 112 og 113.

Målgruppe

Voksne med udviklingshæmning, multiple funktionsnedsættelser, autisme m.v. , kombineret med en alvorlig synsnedsættelse. 
Voksne med alvorlig synsnedsættelse med behov for tilsvarende indsats. 

Omfattet er også pårørende samt støttepersoner og medarbejdere i dag- og døgntilbud.

Formål

Mennesker med udviklingshæmning har oftere synsvanskeligheder end den øvrige befolkning. Desuden kan voksne med udviklingshæmning have svært ved at forstå og formulere egne problemstillinger, hvorfor der i langt højere grad er brug for, at omgivelserne har opmærksomhed på eventuelle synsforandringer og synsnedsættelser. 

For voksne med både udviklingshæmning og synsnedsættelse er formålet med den synskompenserende indsats, at borgeren i videst muligt omfang kan udnytte restsynet i ofte meget visuelt tilrettelagte miljøer. Borgeren rådgives om kompenserende strategier, og netværket inddrages, således at miljøet omkring borgeren tilrettelægges hensigtsmæssigt. På den måde sikres transferværdien, altså at borgeren kan anvende de tilegnede strategier i hverdagen. 

Indhold

Ydelsespakken kan omfatte:

1. Specialrådgivning til borgeren/pårørende/institutionspersonale
 • Rådgivning og vejledning med afsæt i et helhedssyn på borgerens funktionelle syn samt evt. borgerens indsigt i egen funktionsnedsættelse.
 • Rådgivning om støttemuligheder i takt med at synet evt. bliver dårligere.
 • Orientering om institutioner, organisationer og lovgivning bredt, herunder kursusmuligheder for institutionspersonale.
 • Vejledning i kompenserende strategier.
2. Hjemmebesøg og hjælpemidler, i eget hjem og/eller dag-/døgntilbud:
 • Udredning af behov for personlige hjælpemidler, herunder særligt fokus på optiske hjælpemidler, afprøvning og instruktion i brug af optiske hjælpemidler, herunder belysning, særligt punktbelysning ved borgerens ”arbejds”- og opholdspladser.
 • Afprøvning og instruktion i brugen af mobility-hjælpemidler: stokke, kikkerter, notatoptager, lygter.
 • Afprøvning og instruktion i brugen af ADL-hjælpemidler.
 • Afprøvning og instruktion i brugen af læsehjælpemidler (Daisy-afspillere).
 • Kort instruktion i kompenserende teknikker til dagligdags gøremål: fx personlig hygiejne, madlavning, måltidsteknik og rengøring.
 • Udredning af behov for kompenserende specialundervisning, fx behov for mobility-undervisning, evt. med kørestol.
 • Rådgivning om ledsageteknik, evt. med kørestol og andre hensigtsmæssige hensyn.

3. Vurdering af behov for synskompenserende særlige informationsteknologiske kommunikationsløsninger:
 • Vurdering af kommunikationsbehov.
 • Vurdering af mulige kompensationsmuligheder.
 • Strategier for informationssøgning.
 • Muligheder for inddragelse af netværk.

4. Rådgivning og instruktion ydes i mindre omfang til institutionspersonale og andre netværkspersoner med henblik på at borgeren får det størst mulige udbytte af hjælpemidler og dermed øge graden af selvhjulpenhed.

5. I samarbejde med kommunens hjælpemiddelafdeling kan rådgives om hensigtsmæssig indretning af hjem/ bo-institution. 

6. Samarbejde, rådgivning til kommunale forvaltninger:
Rådgivning om borgerens synsnedsættelse samt konsekvenser i forhold til:
 • Kommunikation.
 • Dagligdagens aktiviteter, personlig hygiejne, husholdning m.m.
 • Færdsel, mobilitet, transport.
 • Rådgivning om borgerens behov for hjælpemidler, specialrådgivning og specialundervisning.
 • Rådgivning i forhold til evt. valg af dag- og døgntilbud i relation til synsnedsættelsen.

Værd at vide

Da målgruppen har meget individuelle behov, kan borgerne sideløbende indstilles til konkrete forløb med et vurderet konkret tidsforbrug. 

Ved behov for særlige informationsteknologiske kommunikationsløsninger vil der blive indstillet til supplerende ydelser. 

Hjælpemidler er ikke inkluderet i denne ydelsespakke. 
Større hjælpemidler kan leveres i henhold til leverings- og serviceaftale. 
Hjælpemidler, der ikke omfattes af leverings- og serviceaftale kan faktureres særskilt.
Hvis det er muligt, tilrettelægges og gennemføres en del af undervisningen på mindre hold. Erfaringen viser, at det at møde andre med lignende problemstillinger kan give den enkelte borger nye spejlings-/handlemuligheder. Dermed kan holdforløb gøre det lettere at håndtere livet med synsvanskeligheder.Redaktør