​​

Unge med synsvanskeligheder og psykisk udviklingshæmning i STU-forløb

Hvordan kan den unge i videst muligt omfang udnytte sit restsyn vha. kompenserende strategier samt ved at miljøet omkring den unge tilrettelægges hensigtsmæssigt?​

Lovgrundlag

​​Bekendtgørelse og vejledning om STU samt princip-udmelding fra Undervisningsministeriet.

V​ed behov for specialpædagogisk støtte i forbindelse med STU-forløb, skal støtten søges i forbindelse med tilrettelæggelsen af den enkelte unges forløb. 

Målgruppe

Unge med udviklingshæmning, multiple funktionsnedsættelser, autisme m.v., kombineret med en alvorlig synsnedsættelse. 

Unge med alvorlig synsnedsættelse med behov for tilsvarende indsats. 

Omfattet er undervisere og medarbejdere på ungdomsuddannelsen.

Formål

Udviklingshæmmede unge har oftere synsvanskeligheder end den øvrige befolkning, og de kan samtidig have svært ved at forstå og formulere egne problemstillinger. Derfor er der i langt højere grad brug for, at omgivelserne har opmærksomhed på eventuelle synsvanskeligheder. 

For unge med både udviklingshæmning og synsnedsættelse er formålet med den synskompenserende indsats, at den unge i videst muligt omfang kan udnytte sit syn i ofte meget visuelt tilrettelagte miljøer, samtidig med at de professionelle omkring den unge rådgives om hensigtsmæssig undervisningstilrettelæggelse samt kompenserende materialer og strategier. 

Indhold

Ydelsespakken kan omfatte:

1. Specialpædagogisk bistand til den unge og til undervisere og medarbejdere:
 • Udredning af behov for personlige hjælpemidler, herunder belysning, særligt punktbelysning ved borgerens ”arbejds”- og opholdspladser.
 • Rådgivning og vejledning med afsæt i et helhedssyn på den unges funktionelle syn samt evt. den unges indsigt i egen funktionsnedsættelse, herunder særligt fokus på optiske hjælpemidler, afprøvning og instruktion i brug af optiske hjælpemidler.
 • Afprøvning og instruktion i brugen af læsehjælpemidler (Daisy-afspillere).
 • Kort instruktion i kompenserende teknikker til dagligdags gøremål, fx personlig hygiejne og spisning.
 • Udredning af behov for kompenserende specialundervisning, fx behov for mobility-undervisning, evt. med kørestol.
 • Rådgivning om ledsageteknik, evt. med kørestol og andre hensigtsmæssige hensyn.

2. Vurdering af behov for synskompenserende særlige informationsteknologiske kommunikationsløsninger:
 • Vurdering af kommunikationsbehov.
 • Vurdering af mulige kompensationsmuligheder.
 • Strategier for informationssøgning.
 • Muligheder for inddragelse af netværk.

3. Rådgivning og instruktion ydes i mindre omfang til undervisere og medarbejdere med henblik på at få størst muligt udbytte af undervisningshjælpemidler og dermed øge graden af selvhjulpenhed.

4. Samarbejde, rådgivning til kommunale forvaltninger:
Rådgivning om den unges synsnedsættelse samt konsekvenser i forhold til:
 • Kommunikation.
 • Dagligdagens aktiviteter, personlig hygiejne, husholdning m.m.
 • Færdsel, mobilitet, transport.
 • Rådgivning om den unges behov for hjælpemidler, specialrådgivning og specialundervisning i forhold til øvrige STU-aktiviteter.

Værd at vide

Da målgruppen har meget individuelle behov, kan de unge sideløbende indstilles til konkrete forløb med et vurderet konkret tidsforbrug. 

Ved behov for særlige informationsteknologiske kommunikationsløsninger vil der blive indstillet til supplerende ydelser. 

Hjælpemidler er ikke inkluderet i denne ydelsespakke. 

Større hjælpemidler kan leveres i henhold til leverings- og serviceaftale. 

Hjælpemidler, der ikke omfattes af leverings- og serviceaftale kan faktureres særskilt.

 Redaktør