​​​​

Voksne med kombinerede funktionsnedsættelser

Hvordan bliver borger med flere vanskeligheder (tale/hørelse/syn/læsning/sp​rog/kommunikation) så selvhjulpen som muligt?​​​​​​

Lovgrundlag

Specialrådgivning - lov om social service § 12.
Hjælpemidler/forbrugsgoder afprøvning og instruktion - Lov om social service § 10 stk. 4 og §§ 112 og 113.

Målgruppe

Voksne med alvorlige vanskeligheder inden for flere af følgende funktionsområder: 
tale, høre, syn, læse-stave, sprog eller kommunikation.
Kombinerede funktionsnedsættelser kræver mere omfattende foranstaltninger, fordi der ofte skal findes alternative løsninger til at kompensere. 

Formål

Indsatsen skal sikre, at borgeren bliver kompenseret for sine funktionsnedsættelser og bliver så selvhjulpen som muligt.

Indhold

Ydelsespakken kan for eksempel omfatte:

1. Specifik vejledning:
  • rådgivning om de kombinerede funktionsnedsættelser.
  • rådgivning og vejledning med afsæt i et helhedssyn på borgerens situation samt indsigt i egen problematik.
  • rådgivning af pårørende.
  • afklaring af behov for brug af hjælp via eget netværk.

2. Hjælpemidler:
  • vurdering af behov for hjælpemidler, der tilgodeser den kombinerede funktionsnedsættelse.
  • afprøvning og instruktion i brug af relevante hjælpemidler.
  • vurdering af mulige kommunikationsløsninger, herunder vurdering af behov for informationssøgning, samt mulighed for inddragelse af netværk.
  • justeringer af allerede bevilgede teknologiske kompenserende kommunikationsløsninger.

3. Samarbejde, rådgivning og vejledning til kommunen:
  • rådgivning om konkrete borgeres funktionsnedsættelser, samt konsekvenser i forhold til dagligdags aktiviteter.
  • rådgivning om borgerens muligheder for hjælpemidler, specialrådgivning og specialundervisning.

Værd at vide

Der henvises i øvrigt til de specifikke målgruppers ydelsesbeskrivelser.​
Redaktør