Undervisning i orientering og mobility

Hvordan bliver borgeren fortrolig med mobility-teknikker på et niveau, der muliggør sikker færden på egen hånd?​

Lovgrundl​​ag

Lov om specialundervisning for voksne.

Målgr​uppe

Stærkt svagsynede eller blinde voksne, der har behov for at kunne færdes på egen hånd udendørs og indendørs i nærmiljø, på arbejdsplads eller på specifikke ruter/høj grad af selvhjulpenhed.

For​mål

Formålet er, at borgeren bliver fortrolig med mobility-teknikker på et niveau, der muliggør sikker færden på egen hånd med hjælpemidler, samt at borgeren lærer de nødvendige konkrete ruter.

Indh​old

Indlæring af teknikker. Ved træning af andre sanser, navnlig høre- og følesanserne samt ved brug af fx den hvide stok lærer borgeren:

  • at orientere sig og komme sikkert frem til bestemmelsessted under hensyntagen til, at andre sanser kan mangle eller være nedsatte, herunder komme sikkert forbi forhindringer som vejarbejde og parkerede biler.

  • at kortlægge de relevante omgivelser/ruter.

  • at kunne finde tilbage, hvis man er gået forkert.

  • at inddrage GPS i undervisningen, hvis relevant.

  • at styrke mobilityteknikkerne, herunder at udnytte hørelsen og følesansen, så hånden kan opfatte de signaler, som den hvide stok giver om underlagets beskaffenhed.

  • at udnytte føddernes følesanser, så man så vidt muligt bliver i stand til at færdes uden ledsager.

  • at lære grundteknikker i bevægelse og rytme af stokken, så man er beskyttet - bevægelsen udføres med mindst mulig belastning af led og muskler.

  • at styrke retningsfornemmelse og stillingssans (ansigt og fodretning).

  • Mental Mapping.

Ledsageteknik:

  • Ledsageteknik er betegnelsen for en række metoder, som borger og pårørende bør kende og benytte, når en seende fungerer som ledsager for en borger, der er blind eller stærkt svagsynet.

​​Værd at vide

Undervisningen tilrettelægges under hensyn til borgerens ressourcer og forhåndsviden samt den konkrete rute, der er behov for at indlære. Omfanget af undervisningsbehovet vurderes derfor i den enkelte sag. 

Det kan være svært at vurdere nøjagtigt, hvor mange timer borgeren har behov for til indlæring af en bestemt rute. Derfor kan det forekomme, at der søges enkelte tillægstimer afhængigt af rutens kompleksitet, borgerens fysiske formåen eller evt. fysiske forhindringer i form af vejarbejde, forsinkelser i offentlig transport e.l.
Redaktør