​Voksne med synshandicap i erhverv, specialrådgivning og indretning af arbejdsplads

Hvordan opnår borger de mest hensigtsmæssige vilkår for at deltage i arbejdslivet på lige fod med de øvrige medarbejdere på trods af​ alvorlige synsvanskeligheder?

Lovgrundla​​g

Kommunernes hjemmel til særlig indsats over for beskæftigede med behov for støtte, både til borgere med eller uden behov for særlige vilkår, findes i beskæftigelsesindsatsloven, aktivloven, samt lov om kompensation til handicappede i erhverv.

Målgrup​​pe

Voksne med alvorlige synsvanskeligheder.

Jobcentrenes nøglepersoner på handicapområdet.

Formål​

Indsatsen skal kompensere for alvorlige synsnedsættelser, således at borgeren med alvorlige synsvanskeligheder får de mest hensigtsmæssige vilkår for at deltage i arbejdslivet på lige fod med de øvrige medarbejdere.

Indhol​​d

1. Udredning og synsafprøvning: Med afsæt i øjenlægelige oplysninger foretages en udredning og afprøvning af det funktionelle syn i forhold til borgerens aktuelle erhvervssituation. Udredningen kan være specifik på borgerens synsmæssige problemstillinger og/eller indgå som led i borgerens jobafklaring.

2. Specialrådgivning til jobcentret: Vejledning om synsnedsættelse og betydningen for den enkeltes erhvervssituation, evt. erhvervsvalg, herunder:

 • belysning og indretning/tilgængelighed.
 • informationsteknologiske løsninger, hjælpemidler. 
 • synskompenserende ydelser i ”andre systemer”.
 • tilrettelæggelse af personlig assistance.
 • skriftlig vurdering af behov for rådgivning, hjælpemidler og undervisning.


3. I sager, hvor andre myndigheder, fx de landsdækkende institutioner, skal involveres, tilbyder Kommunikationscentret at koordinere den samlede synsrelaterede indsats.

4. Rådgivning og vejledning til arbejdsplads: 

 • synsnedsættelsens konsekvenser for dagligdags aktiviteter, fx færdsel, kommunikationsmuligheder.
 • synskompenserende foranstaltninger, hjælpemidler og arbejdspladsindretning.
 • arbejdsmiljøforhold af betydning for synsmæssige forhold 
 • samarbejdsrelationer.

5. Specialrådgivning til borger:

 • specialrådgivning med afsæt i et helhedssyn på borgerens aktuelle erhvervssituation og indsigt i egen synsproblematik. 
 • generel rådgivning om synskompenserende ydelser i takt med at synet bliver dårligere.
 • orientering om særlige muligheder – fx Nota, ledsageordning.

6. Belysningsafprøvning på arbejdsplads: Lysvurdering og lysmåling på arbejdspladsen.

7. Optiske hjælpemidler: For at optimere læse- og orienteringssyn, afhængigt af arbejdsopgaver, tilbydes afprøvning og instruktion vedr. optiske hjælpemidler fx lupper, lupbriller, CCTV, filterbriller, kikkerter og kikkertbriller.

8. Synskompenserende informationsteknologiske løsninger: Afprøvning, instruktion og undervisning i brugen af synskompenserende informationsteknologi, fx forstørrende programmer og talesynteser på forskellige platforme, bærbare PC’er, tablets og smartphones.  

9. I forbindelse med synskompenserende IT-udstyr tilbydes:

 • udredning af behov.
 • rådgivning og afprøvning.
 • tilpasning med udgangspunkt i individuelle behov.
 • levering og installation fx på arbejdspladsen.
 • instruktion og undervisning.
 • support, fejlfinding og reparation.

10. Andre hjælpemidler afhængig af arbejdsopgaver: Afprøvning og instruktion i brug af andre hjælpemidler, fx ADL-hjælpemidler, herunder synskompenserende teknikker.

11. Undervisning på arbejdspladser m.v.: Med udgangspunkt i den konkrete borgers synsnedsættelse tilbydes oplæg til arbejdspladser om synsnedsættelsens konsekvenser for de konkrete arbejdsopgaver og de sociale forhold på arbejdspladsen.

12. Ledsageteknik: Undervisning af kolleger m.fl. i ledsageteknik m.v.

​​​Værd at vide

Kommunikationscentrets specialrådgivningsfunktion kan kontaktes dagligt. 

Specialrådgivningen varetages både telefonisk og ved mødedeltagelse.

Specialrådgivningstilbud vil altid blive sammensat individuelt med udgangspunkt i borgerens konkrete behov.

Hjælpemidler indgår ikke i taksten, men kan leveres i henhold til leverings- og serviceaftale, således at Kommunikationscentret hurtigt kan servicere hjælpemidlerne på arbejdspladsen.

Hvis det er muligt, tilrettelægges og gennemføres en del af undervisningen på mindre hold. Erfaringen viser, at det at møde andre med lignende problemstillinger kan give den enkelte borger nye spejlings-/handlemuligheder. Dermed kan holdforløb gøre det lettere at håndtere livet med synsvanskeligheder.
Redaktør