826.20

Synsvanskeligheder i forbindelse med hjerneskade/hjernerystelse

Lovgrundlag

Lov om specialundervisning for voksne. 
Specialrådgivning - lov om social service § 12.
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Målgruppe

Borgere, der som følge af hjerneskade eller hjernerystelse har en reduceret synsfunktion, fx hemianopsi, uden at der er tale om nedsat syn som følge af øjensygdom.*
Borgere, som af andre årsager har en nedsat synsfunktion, og som vurderes at kunne profitere af synsundervisning og/eller specialrådgivning.   

*Målgruppen har typisk vanskeligheder med øjenbevægelser, med at fokusere, og de er præget af dobbeltsyn, manglende fokusering, svimmelhed og hovedpine, koordinationsbesvær, nedsat læseevne og udtalt træthed, da det opleves meget anstrengende ”bare at se”. Samlet betegnes disse borgeres vanskeligheder som problemer med det optomotoriske system. Desuden kan borgerne være præget af lysfølsomhed. 

Såfremt en borger retter henvendelse om synsklager eller i forbindelse med andet forløb på Kommunikationscentret giver udtryk for synsklager, indledes indsatsen med en synsanamnese, hvor borgeren interviewes om sin synsfunktion før og efter hjerneskade/hjernerystelse. Vurderes det på baggrund af neuropsykologisk og optometrisk gennemgang af synsanamnesen, at borgerens synsfunktion er alvorligt reduceret, testes borgeren yderligere, inden indsats igangsættes.


Formål

Indsatsen skal medvirke til, at borgerens samlede synsfunktion forbedres/at det optomotoriske system forbedres, og dermed at borgerens samlede funktionsniveau øges.

Indhold

Ydelsespakken kan for eksempel omfatte:

  • Testning/undersøgelse af synsfunktionen.
  • Vejledning om synsundervisningsforløb og nødvendigheden af daglige øvelser.
  • Vurdering af behov for en samlet tværfaglig indsats, som kan omfatte logopædisk, neuropsykologisk og anden synsmæssig konsulentindsats.
  • Koordination med andre kommunale rehabiliterende indsatser. 
  • Tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisnings-/rådgivningsforløb. 
  • Vurdering af behov for undervisningshjælpemidler i forbindelse med et forløb.
  • Vurdering af behov for optiske hjælpemidler.
  • Samarbejde med kommunale sagsbehandlere/jobcentre.
 
Udgangspunktet for undervisningen/specialrådgivningen er altid borgerens niveau og ressourcer. Indsatsens resultat er afhængig af, at borgeren øver sig dagligt. 

Værd at vide

Forskning har vist, at op mod 30 procent af hjerneskadede borgere har alvorlige synsvanskeligheder. Omfanget af borgerens vanskeligheder er afgørende for, hvilket omfang ydelsen vurderes til. Timetallet inkluderer administration, forberedelse, direkte tid sammen med borgeren, evt. køretid samt rapportskrivning.Redaktør