Sikkerhed

​​På Lunden ønsker vi at skabe en tryg hverdag for både beboere og ansatte

Tryghedsplan og eftersamtale 

På Lunden anvender vi tryghedsplaner og eftersamtaler for at skabe de bedste mulige forudsætninger for en tryg hverdag for beboere og medarbejdere på Lunden.
Når beboere flytter ind på Lunden, laves en tryghedsplan som led i indflytningen. Skema til brug for eftersamtaler anvendes, når der har fundet en episode sted med udadreagerende adfærd. 
Både tryghedsplaner og eftersamtaler udarbejdes i en dialog mellem beboer og medarbejder, og beboeren opfordres til selv at udfylde det under dialogen. Beboere og personale har derved fælles interesse i at samarbejde om at håndtere svære situationer. Endvidere kan dialogen være med til at aftabuisere et ellers svært emne og fokuserer på at hjælpe beboerne til at undgå vold og voldsom adfærd.​

Løbende riskovurdering 

På Lunden laver vi 3 gange i døgnet  risikovurdering med henblik på at sikre et trygt miljø samt sikre fokus på dialog og gensidig respekt. Endvidere har risikovurderingerne til hensigt at afstemme forståelse for risiko for vold som voldsforebyggende redskab mellem beboere og personale. 

Debriefing og defusing 

På Lunden anvender vi defusing og debriefing. De to processer adskiller sig ved, at defusing er en delvist struktureret aflastningssamtale, som finder sted umiddelbart ​efter hændelsen. Debriefing er en formaliseret, systematisk indsats, der samler den gruppe medarbejdere, der har været involveret i eller overværet en voldsom hændelse, som gennemføres når hændelsen er kommet på afstand. Formålet med begge processer er, at de til sammen skal samle op på voldsomme hændelser og derved forbedre det psykiske arbejdsmiljø.  

Konfliktmægling

Hvis der har været udadreagerende adfærd mellem beboer-medarbejder eller beboer-beboer, skal hændelsen behandles mellem de involverede parter, med en objektiv facilitator som mægler. Facilitatoren er uddannet i konfliktmægling.

Mægling er til for at genskabe den professionelle samarbejdsrelation mellem beboer og medarbejder. Mæglingen er obligatorisk for medarbejdere. Beboere opfordres til at deltage, og til at bruge den mulighed de har, for at blive hørt i et ligeværdigt rum.​
Redaktør