Værdier og vision

Værdier

Fokus

På Lunden er fokus den fælles målrettede opmærksomhed, vi har på kerneopgaven. Gennem fagligt og metodisk funderet valg, er der tydeligt fokus på at opnå resultater, som opfylder både beboernes og myndigheders forventninger. Fokus skal til enhver tid være afpasset den konkrete indsats.

Initiativ

På Lunden er initiativ en handling, der sætter en række begivenheder eller aktiviteter i gang, og som udspringer af en bestemt idé eller målsætninger. Idéer opstår i et dynamisk samspil når mennesker mødes. Lunden ønsker at fremme en kultur med plads til idéudvikling og initiativ. Vi understøtter beboernes ønsker for eget liv, i det vi i størst muligt omfang tager initiativ til at frisætte kreativitet og fantasi med det formål at bryde fastlåste, hæmmende vaner og mønstre. Initiativ er drivkraften i forhold til at understøtte og udvikle alle aspekter i beboernes livssituation.

Tydelig

På Lunden holder vi, hvad vi lover, og vi arbejder efter klare mål og rammer. Vi stræber efter at have et tæt samarbejde med Lundens beboere omkring individuelle mål og ønsker for eget liv. Lunden har fokus på at anvende den mangfoldighed, der er blandt medarbejdere og beboere på en tydelig og klar måde. På Lunden skal kommunikationen være tydelig og præcis. Den skriftlige dokumentation skal være relevant, fyldestgørende og aktuel. Tydelig kommunikation og dokumentation skaber tryghed.

Mission

På Lunden arbejder vi fokuseret med at skabe de bedste betingelser for, at Lundens beboere kan mestre eget liv. Det gør vi ved at understøtte beboernes livskvalitet i et liv på egne præmisser - med mulighed for udvikling og recovery. På Lunden arbejder vi efter klare mål og rammer, men har samtidig fokus på beboernes mangfoldighed i søgningen på kreative og fantasifulde løsninger. Lunden samarbejder med alle relevante aktører for at opnå sammenhæng, mening og kvalitet for Lundens beboere.

Vision

Lunden skal være et kraftcenter som udvikler og udfordrer beboernes og medarbejdernes potentialer indenfor dobbeltdiagnosebehandling. Indsatserne skal have en høj faglig standard, der tager udgangspunkt i nyeste viden med det formål, at de får størst mulig effekt og værdi for beboerne.

Lundens fysiske rammer skal afspejle beboerens evne og mulighed for at etablere/ opretholde autonomi.

Lunden skal, i samarbejde med beboeren, løbende udvikle og tilpasse tilbudsviften - herunder også udvikle nye typer af indsatser og integrere tidssvarende velfærdsteknologi.

Lunden vil insisterer på, i samarbejde med beboeren, at optimere og skabe sammenhæng, udvikling og koordination på tværs af netværk, sektorer og faggrupper. Lunden vil, i samarbejde med beboeren, skabe uforpligtende, inkluderende fællesskaber- og miljøer, som "vækker" beboerens passion og engagement samt bygge bro til det omkringliggende samfund.

Lunden vil, i samarbejde med beboeren, fremme lighed i både sundhed og sociale sammenhænge, så beboeren oplever størst mulig integration i samfundet.


Redaktør