Om medarbejderne

​ ​Der er mange forskellige faggrupper på Lunden. Medarbejdersammensltningen består bl.a. af sundhedsfaglige medarbejdere, køkkenpersonale, ejedomsfunktionærer, behandlingspersonale, administrative medarbejdere og ledelse. 

Forstander og viceforstander

Den daglige strategiske ledelse varetages af forstander og viceforstander, som har det endelige ansvar for de ydelser Lunden leverer. Begge har solid erfaring med med psykiatri og socialpsykiatri, med sundhedsområdet i øvrigt og med strategisk ledelse. Uddannelsesmæssigt besidder ledelsen akademiske og sundhedsvidenskabelige kompetencer. Forstander og viceforstander har endvidere ansvar for, at Lunden har et udviklende og tæt samarbejde både tværsektorielt og nationalt.  Samarbejdet skal være velfungerende med de visiterende kommuner, med de psykiatriske centre i behandlingspsykiatrien, med de øvrige sociale tilbud i Den Sociale Virksomhed under Region Hovedstaden (DSV), med stabe og direktion i DSV, med bruger- og pårørendeorganisationer og interesse- og frivilligorganisationer.

Daglige ledere 

Hvert team har en daglig leder. De daglige ledere sparrer, coacher og vejleder de social- og sundhedsfaglige medarbejdere, med afsæt i solid erfaring fra psykiatri og socialpsykiatri. De daglige ledere sikrer den faglige kvalitet af kerneydelsen i dagligdagen.

Social- og  sundhedsfaglige medarbejdere

Medarbejderne har typisk en professionsbachelor indenfor det sundheds- eller socialfaglige område. Lundens sundhedsfaglige personale består primært af sygeplejersker, SOSU-assistenter, SOSU-hjælpere, ergoterapeuter, fysioterapeuter og psykomotriske terapeuter. Lundens socialfaglige personale består primært af pædagoger. 

Ofte har medarbejderne allerede ved ansættelsen års erfaring fra psykiatri, socialpsykiatri eller andre dele af det specialiserede socialområde. Alle er stærke i motivations-, relations- og kommunkationskompetencer.

Administrationen

Administrationen består af en HR-medarbejder, en økonomiadministrativ medarbejder og en tjenestetidsplanlægger. De varetager alle administrative funktioner, der knytter sig til personaleområdet, til beboernes økonomiske forhold og Lundens drift i øvrigt.

Café og køkken

Lundens café og køkken varetages af uddannede kokke- og køkkenpersonale. I tæt samarbejde sørger de for, at caféen hver dag byder på frisk og veltilberedt morgenmad, frokost, aftensmad, samt løbende vand/kaffe/te/snacks til mellemmåltiderne. Ved siden af deres kernefaglighed, er medarbejderne pædagogisk kompetente til at inddrage beboerne i køkkenet som led i en brugerarbejdspladsfunktion.

Udviklingskonsulenter

For sikre kvaliteten af Lundens ydelser, er der ansat akademisk uddannede konsulenter, der i samarbejde med det øvrige personale og ledelsen løbende udvikler den daglige praksis. Konsulenterne varetager diverse udviklingsopgaver - dels opgaver, der understøtter den strategiske ledelse, dels udviklingsopgaver, der understøtter den daglige drift i teamsene.

Faglige tværfunktioner 

For at kunne tilbyde beboerne de bedst mulige indsatser, er der medarbejdere  der varetager funktioner på tværs i organisationen:

  • En ydelses- og beskæftigelseskoordinator,  der rådgiver, vejleder og tilbyder motiverende samtaler med henblik på deltagelse i uddannelses- og arbejdsliv
  • En psykologfaglig medarbejder, der forestår terapeutiske samtaler, med henblik på den enkelte beboers recovery.

Drift & vedligehold

Drift & vedligehold består af ejendomsfunktionærer og rengøring. 

Ejendomsfunktionærer varetager drift og vedligehold af Lundens bygninger, boliger og udendørs arealer. Endvidere hjælper ejendomsfunktionærerne beboerme med mindre praktiske vedligeholdelsesopgaver i boligerne.

Rengøring og vedligehold af Lundens matrikel varetages af faguddannet personale. Medarbejderne er udover deres faglige baggrund ansat på baggrund af deres relationelle og kommunikative kompetencer, som kommer samspillet med beboerne til gode.
Redaktør