Guidelines for praksis

​Lyngdals guidelines for praksis er udarbejdet primo 2014. 

Afdækninger og beskrivelser

 • Beboerens funktioner/funktionsnedsættelser (ICF)
 • Beboerens kognitive udviklingsalder (Kuno Beller)
 • Beboerens kommunikative kompetencer/kompetencedeficit
 • Hvilke former for visuelt understøttende kommunikation anvendes?
 •  Livshistorie (hvem er beboeren, hvad kan han godt lide, hvad fungerer ikke for ham, hvad er hans stærke/svage sider?)
 • Evt. VISO-afdækning el.lign.?

Medindflydelse, medinddragelse, medbestemmelse

 • Hvordan arbejdes der specifikt med områder og niveauer for indflydelse, inddragelse og bestemmelse, f.eks. i form af valg mellem 2 egnede aktiviteter, plan A og plan B m.v.?

Metoder til at beboeren kan bevare kontrollen over sig selv

 • Hvordan arbejdes i praksis med at sikre, at beboeren ikke overstimuleres, eller at der stilles for høje krav? Hvordan tilrettelægges dagligdagen  på en måde, så beboeren har mulighed for at bevare kontrollen, d.v.s. at han ikke går i affekt, når han kommer i afmagt?

De stillede krav matcher de konkrete og aktuelle ressourcer

 • Hvordan arbejdes der konkret med at sikre overensstemmelse mellem ressourcer/krav?

Forebyggelse/håndtering  af konflikter

 • På hvilken måde arbejdes der konkret med at forebygge og håndtere konflikter efter mindsteindgrebsprincippet og anvendelse af positiv afledning?

Afklaring af beboerens relationskompetencer

 • Hvilke relationer kan beboeren indgå i: være sammen med medarbejder, være sammen med familie og/eller andre, indgå i parallelle aktiviteter m.v.?

Tom tid 

 • Hvordan arbejdes der konkret med at undgå tom tid?
 • Hvordan er den daglige praksis – og hvad skal evt. tilrettes?

Domæner

 • Hvordan arbejdes der konkret med domæner?
 • Hvad er den daglige praksis?
 • Hvad funger godt, og hvad skal evt. tilrettes?

Sanseindtryk

 • Hvordan er forståelser omkring nedsat evne til sanseintegrering og –reduktion omsat i praksis?
 • Hvordan er daglig praksis i.f.t. sansepåvirkninger?
 • Hvad skal evt. tilrettes

Balancering af aktivitet og hvile

 • Hvordan arbejdes der konkret med viden om det autonome nervesystem (afbalancering af sympatikus/parasympatikus)?
 • Hvad skal evt. tilrettes?
 • Hvordan arbejdes der konkret med fordeling af aktivitet/hvile i løbet af dag/aften?

Miljøskifte 

 • Vil beboeren have glæde af et kortere miljøskift (ferie? Gælder kun for beboere, som vi leverer § 104 aktivitetstilbud til.

Individuelt tilrettelagt aktivitetsprogram


 • Aktiviteter udarbejdes efter ”Aktivitetsbeskrivelser”

Mave/tarm funktion

 • Klarer beboeren selv toiletbesøg?
 • Hvad skal evt. trænes, hvornår og hvordan?
 • Brug af laksantia?
 • Afkrydsningsskema?
 • Er der vedvarende hård/løs afføring? (kan være relateret til fødevareintolerance især i.f.t. mælk og gluten)
 • Tilstrækkelig med fysisk aktivitet?
 • Får beboeren nok at drikke?

Vandladning

 • Klarer beboeren selv vandladning på toilettet?
 • Hvad skal evt. trænes, hvornår og hvordan?
 • Er der nedsat mængde ADH (antidiuretisk hormon, som medfører vedvarende urinproduktion om natten)?

Inkontinensmidler

 • Er der brug for ble?
 • Er det den rigtige ble?
 • Skiftes bleer på de rette tidspunkter?
 • Struktur omkring bleskift (hyppighed og hygiejne).

Personlig hygiejne

 • Hvad klarer beboeren selv?
 • Er der områder, hvor beboeren har ressourcer til at blive mere selvstændig?
 • Håndvask i løbet af dagen (evt. brug af håndsprit)?

Tandstatus 

 • Hvordan er beboerens tandstatus?
 • Faste tandlægebesøg?
 • Hvordan klares tandbørstning? (evt. inddele tandbørstningen over 3-4 gange dagligt).

Fodpleje 

 • Struktur og systematik i.f.t. negleklipning?
 • Fodterapeut?
 • Fodbad?

Fysisk sundhed 

 • De medicinansvarlige sikrer en fast, årlig medicingennemgang ved egen læge
 • Evt. udarbejdelse af handleanvisninger på håndtering af længerevarende kost- og/eller medicinvægring.
 • Lægelig accept af vitaminer og kosttilskud
 • Er der vægtproblemer over-/undervægt?
 • Akutte og/eller kroniske lidelser?
 • Epilepsi (forhåndstegn på anfald, håndteringer, medicin og beskrivelser heraf)
 • Allergier og intolerancer?
 • Smerter?
 • Behov for fysioterapi?
 • Kontakt til eksterne konsulenter: psykiater, neurolog o.a.

Specialpædagogisk massage/afspænding

 • Hvilke tiltag vil beboeren profitere af?
 • Er beboeren over- eller underspændt?
 • Er beboeren hypo- eller hyperkinetisk?
 • Er der behov for dyb stimulation af muskler og led (stimulation af proprioceptivsansen)?

Kost og måltider 

 • Er der særlige forhold omkring kostsammensætning, f.eks. intolerancer, allergier, tygge/synkeproblemer?
 • Hvordan sikres et stabilt blodsukker og en balanceret pHværdi (syre/basebalance)?
 • Skal der trænes i at sidde ved bord?
 • Brug af spiseredskaber/tallerken, specialredskaber?
 • Hvordan sikres indtagelse af tilstrækkeligt med væske (vand)?
 • Hvordan tages der konkret hånd om sukker, hurtige kulhydrater, gluten, mælk og koffeins indvirkning på nervesystemet?

Søvn 

 • Hvordan trappes der ned omkring aktiviteter og arousal hen imod sovetid?
 • Brug af kugledyne, musik, afspænding, boblebad og andre low arousalskabende foranstaltninger?
 • Evt. svag natlampe, lysdæmpning o.lign.?

Gennemgang af og reflektion i.f.t.:

 • UTH (utilsigtede hændelser)
 • Magtanvendelser
 • Registreringer af vold og truslerRedaktør