Samarbejde med kommunen

Vi samarbejder med det enkelte barn eller unges hjemkommune om visitation, handleplaner, samtaler og opfølgning. Nødebogårds socialrådgivere har den daglige kontakt med kommunens sagsbehandlere.  

Visitation

Kommuner og forældre er altid velkomne til at henvende sig om en given sag. 

Stillingtagen til dag- eller døgnanbringelse af et b​arn eller ung forudsætter, at sagen er grundigt belyst, og at der foreligger børnepsykiatrisk udredning, grundig psykologisk undersøgelse samt socialfaglig undersøgelse i forhold til Serviceloven §50. For at vi kan lave en endelig vurdering af, om et barn eller en ung er i målgruppen for behandling hos os, bedes kommunen sende 

  • Aktuel §50 undersøgelse
  • Børne/ungepsykiatrisk udredning
  • PPV (pædagogisk psykologisk vurdering)
  • Evt. statusbeskrivelser fra tidligere skole eller botilbud
  • Evt. psykologisk undersøgelse.
Nødebogård foretager en indledende screening af sagen, hvorefter det vurderes om sagen skal på Nødebogårds interne visitationsudvalg. Akterne sendes også til Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden, som også skal godkende visitationen. 

Der afholdes visitationsmøder hver fredag. Hvis Nødebogård er i tvivl om barnet eller den unge er i målgruppen, indkaldes sagsbehandler som oftest til et arbejdsmøde for at uddybe de tvivlsspørgsmål, vi må have. 

Visitationsudvalget består af

  • Nødebogårds forstander
  • Socialrådgiver
  • Afdelingsleder fra den afdeling som kan være på tale 
  • Afdelingens psykolog
  • Skolelederen fra Behandlingsskolen og STU
Hvis Nødebogårds visitationsudvalg vurderer, at barnet eller den unge er i målgruppen for behandling, indkaldes sagsbehandler og forældre til et møde, hvis der er plads på den givne afdeling. På mødet kan forældrene høre om behandlingen og få en rundvisning, så de kan tage stilling til, om det er det rette tilbud til deres barn. 

Hvis den unge skal i døgnbehandling, vil familien herefter få et hjemmebesøg af afdelingslederen og socialrådgiveren, hvor det praktiske om indflytning aftales. 

Hvis den unge skal i dagbehandling, holdes et møde med forældre, barnet eller den unge, dagbehandlingens afdelingsleder og barnet eller den unges kontaktperson for at aftale en opstarten. 

Fra Nødebogård modtager akterne, tager det op til en måned inden barnet eller den unge kan starte i tilbuddet, hvis der er plads på den givne afdeling. 

​Handleplan

Ved døgnanbringelse skal barnets eller den unges hjemkommune sørge for, at der foreligger en handleplan jf. Serviceloven §140. Handleplanen skal angive formålet med indsatsen, samt hvilken indsats der er nødvendig for, at målet kan nås. 

Vi indtænker kommunens handleplan i behandlingen af barnet eller den unge og arbejder aktivt med de mål og delmål, som kommunen har sat. Indsatsen til disse mål beskrives i en statusbeskrivelse, som fremsendes to gange årligt. 

Handleplanen revideres i forbindelse med status- og udviklingsmøder.

​Opfølgning

Tre måneder efter barnets indflytning inviteres forældre og sagsbehandler til første opfølgningsmøde. 

Herefter indkaldes forældre og kommune til statusmøde to gange om året (for unge under 18 år). Første gang efter 3 måneder og derefter hver 6. måned. Her modtager alle en statusbeskrivelse fra Nødebogård, som beskriver udviklingen siden sidst. 

​Status- og udviklingsmøder

Nødebogård er behjælpelig med at indkalde til kommunens opfølgningsmøder to gange årligt. Forud for mødet udarbejder vi en aktuel status- og udviklingsrapport med fokuspunkter for det fremtidige behandlingsarbejde.

På møderne deltager kommunens sagsbehandler, evt PPR, barnets forældre, barnets kontaktperson, kontaktlærer, afdelingslederen og Nødebogårds socialrådgiver. Der vil på mødet blive talt om udviklingen siden sidst og de kommende behandlingsmål. 

På mødet vurderer  kommunen, om Nødebogård fortsat er den rette foranstaltning for den unge.

​Børnesamtale

Vi forventer, at det døgnindskrevne barn eller den unge har minimum en årlig samtale med deres sagsbehandler. Samtalen kan naturligt finde sted i forbindelse med opfølgnings- eller statusmøder.

Sagsbehandler skal kontakte afdelingens socialrådgiver og koordinere et tidspunkt. Hvis det ønskes, er der mulighed for, at en medarbejder fra afdelingen deltager for at støtte den unge.

Redaktør