Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

​Nødebo, Kildeportvej 20
3480 Fredensborg 

Telefon: 2144 4691

IMG_6397.JPG

Formål

STU er for unge som ikke kan gå på en ordinær ungdomsuddannelse. Formålet med STU´en er, at unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. 
STU udgør en ny start i den unges liv, hvor muligheder og færdigheder kan afprøves. 

STU´en er en individuel tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, og den kan være et afsæt til en ordinær, kompetencegivende uddannelse. Samtidig giver STU´en den unge en tilknytning til et ungdomsmiljø, hvor der kan gøres nye sociale erfaringer.

Nødebogårds STU optager unge i alderen fra 16 til 25 år. STU´en kan afbrydes og genoptages, men skal dog være afsluttet senest 5 år efter påbegyndelsen. Uddannelsen kan påbegyndes på alle tider af året. 

Åbningstid

Der er åbent alle dage fra kl. 8.30 – 13.30 I alt 25 timer om ugen. Hele juli er lukket samt uge 7 og 42. Henover året arrangeres studieture, ekskursioner og lignende – af og til med overnatning.

Uddannelsesmuligheder

Der skal i STU sikres uddannelse i tre forskellige retninger: En almendannende del, en specifik del og en praktik del. 

Den almendannende del retter sig mod den unges personlige og sociale udvikling kombineret med samfundsfag. Heri indgår fag, der udvikler den unges kommunikation, viden og indsigt i samfundsforhold, undervisning i selvstændig livsførelse, husholdning, økonomi og kendskab til offentlige tilbud samt kendskab til hjælpemidler i forbindelse med uddannelsen.

Den specifik målrettede del skal støtte udviklingen af den unges interesser og evner samt særlige færdigheder. I denne del kan der indgå fag, der støtter den unges fritids og interessebetonede aktiviteter. Derfor tilbydes forskellige typer af værkstedsfag.  Der kan også indgå fag, der forbereder til og giver træning i beskæftigelsesmæssige aktiviteter, herunder virksomhedsbesøg, undervisning i arbejdsmarkedsforhold og forberedelse og træning med henblik på praktik i virksomheder og institutioner. 

Praktik i virksomheder og institutioner skal bidrage til at opfylde målene i uddannelsesplanen, hvor den unge i praksis får mulighed for at afprøve en tilknytning til arbejdsmarkedet.

I Nødebogårds STU er der mulighed for aktiviteter indenfor uddannelseslinjerne: It, motion og livsstil, køkkenlære, outdoor, praktisk / kreativt håndværk & grønt værksted 
Der er mulighed for basisundervisning i matematik, dansk og engelsk.
Den mere eksamens rettede undervisning finder sted i samarbejde med Nødebogård behandlingsskole og med VUC i Hillerød, som også fungerer som uddannelsespraktiksted.

I vores uddannelseskatalog, der udkommer til august hvert år, er der en række obligatoriske grundkurser eksempelvis; Førstehjælp, sex & samliv, brandbekæmpelse, hygiejne, sikkerhed i hjemmet m.a.
I samme katalog er der også flere tilvalgskurser som de unge kan vælge sig på, og det kan være alt fra ridning til Photo Shop.

Afklaringsforløb

Inden opstarten på STU´en udarbejdes et udkast til en uddannelsesplan, og STU´en kan indledes med et afklaringsforløb på op til 12 uger. Varigheden af afklaringsforløbet fastsættes efter en konkret vurdering af, hvad den unge har behov for. Formålet med afklaringsforløbet er at kunne være mere præcis i udarbejdelsen af den individuelle uddannelsesplan.

Uddannelsesplan 

I samarbejde med den unge udarbejdes en uddannelsesplan, hvor der er angivet både faglige, sociale samt personlige mål. I uddannelsesplanen beskrives et planlagt og koordineret uddannelsesforløb, hvor sigtet er progression i den enkeltes udvikling. Uddannelsesplanen sammensættes, så der tages hensyn til den unges forudsætninger, behov og ønsker. Således skabes uddannelsesforløb der er tilpasset den unges evner og interesser. Uddannelsen sammenstykkes af forskellige uddannelsesaktiviteter.

Et individuelt tilrettelagt STU-forløb

STU´en planlægges individuelt ud fra de studerendes forudsætninger, behov, interesser og under hensyntagen til den unges kvalifikationer og modenhed. STU´en er et planlagt og koordineret forløb med delmål undervejs og en samlet målsætning. 

Det tilstræbes, at målsætningen er så konkret, at det vil være muligt at vurdere og evaluere, om der sker en udvikling og opnåelse af effekter og mål. Der bliver ikke opstillet bestemte krav til færdigheder, der skal opnås, eller prøver der skal bestås. Der er tale om et sammenhængende individuelt sammensat uddannelsesforløb, hvor den unges kompetencer udvikles og nye opnås. Disse kompetencer omfatter: Faglige og almene færdigheder, personlige og sociale færdigheder, samfundsmæssig indsigt og viden, selvstændig livsførelse og særlige interessefelter samt praktiske færdigheder og kompetencer til brug i uddannelses- eller beskæftigelsessituationer.

STU´en indeholder også fag og aktiviteter herunder bo-undervisning / ADL (almindelig daglig livsførelse), der dels fremmer den unges personlige udvikling og mulighed for at deltage selvstændigt og aktivt i samfundslivet, og dels fremmer den unges evne til at indgå i sociale sammenhænge og ikke mindst styrker den unges forståelse og muligheder for et indholdsrigt fritidsliv.

Uddannelse og behandling

Da målgruppen har betydelige psykiske vanskeligheder, har Nødebogårds STU et særligt fokus på den personlige og den sociale udvikling. Vi anser dette som en forudsætning for, at uddannelses-indsatsen bliver en succes. Nødebogårds STU er en integreret del af Nødebogårds daglige behandlingsindsats, og der bliver udarbejdet behandlingsplaner for alle STU elever i et tværfagligt behandlings-samarbejde. STU-elevens udvikling og uddannelse bliver koordineret i et tæt samarbejde mellem psykologer, socialrådgivere, lærere og pædagoger.  STU’ens personale modtager også psykologfaglig supervision/sparring, ligesom de deltager i alle Nødebogårds behandlingsmøder.    

Er man indskrevet i STU, har man mulighed for psykiatrisk tilsyn ved Nødebogårds psykiater. 

Uddannelsesaktiviteter

For hver uddannelsesaktivitet i STU´en bliver der angivet, hvor og hvornår aktiviteten er planlagt til at finde sted, herunder hvordan den tilrettelægges; på hold eller i grupper eller som enkelt-mandsundervisning. Omfanget af uddannelsesaktiviteter angives i tid  og målsætningen for 
uddannelsesaktiviteterne bliver også beskrevet. 

Da vi vægter den enkeltes individuelle behov, er der mulighed for at tilkøbe særlige målrettede ordninger såsom: Et terapeutisk forløb ved en af de tilknyttede psykologer, familiesamtaler, kørselsordning mellem hjem og STU samt en personlig mentorordning efter endt uddannelse.

Samarbejde med den unge

De unge inddrages i tilrettelæggelsen og beskrivelsen samt evalueringen af de individuelle mål og delmål, bl.a. på STU´ens kvartalsvise elevudviklingssamtaler. 
Hver enkelt ung vil, i samarbejde med STU-underviserne, udarbejde et ugeskema som løbende evalueres og tilpasses, og som er synligt på en fælles tavle. 

Mødet med den unge

De unge mødes med en anerkendende tilgang med fokus på deres kompetencer. De anerkendes ligeledes i forhold til de udfordringer, der følger med deres diagnose. Samtidig mødes de med - at være mere end deres diagnose.

De fysiske rammer

STU'en ligger i en villa med et 2-delt åbent fællesrum og et køkken i stueplan. På 1. sal er der 2 undervisningslokaler. Herudover er der en kælder samt et kontor. Udenfor er der et par værksteder & nogle store naturarealer med skov, have og en plantage samt kaninområde og et drivhus.

Stuen udefra
Stuen udefra 
Billedet viser stuen
Stue 
Billedet viser værkstedet
Værksted 
Billedet viser drivhuset
Drivhus Redaktør