Tilbud og ydelser

Vi tilbyder dagbehandling, døgnbehandling, aflastning, undervisning, uddannelse, botræning og terapi til børn, unge og voksne med psykiske lidelser og udviklingsforstyrrelser. 

Tilbud og ydelser 

Vi tilbyder: 

  • Døgnbehandling
  • Behandlingsskole
  • Dagbehandling 
  • Botræning og botilbud
  • Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
  • Aflastning for børn og unge 
  • Terapi 
  • Familiesamtaler

Døgnbehandling 

På døgnafdelingerne Søhuset, Udsigten og Nødebogård Bagsværd kan børnene eller de unge bo, hvis de er døgnindskrevet. (SEL §52.3.7 , §76 og §107)
På Nødebogård Bagsværd er det muligt at blive indskrevet på en delvist lukket plads.

Døgnbehandlingen varetages af pædagoger, lærere, psykologer, socialrådgivere og en psykiatrisk konsulent som har ansvaret for eventuel medicinsk behandling. Medarbejderne arbejder på skift, så alle døgnets timer er dækket. Der er vågen nattevagt på alle tre afdelinger. 

Vi tilbyder ud over vores traditionelle døgnbehandling også et midlertidigt botilbud  (§107 på Østervang), samt en særlig intensiv døgnbehandling, med høj personalenormering (§52.3.7  og §107 på Nødebogård Bagsværd).

Behandlingsskole 

Vi tilbyder undervisning i folkeskolens obligatoriske fag efter folkeskolelovens §5. Der tilbydes særligt vidtgående specialundervisning (Folkeskolelovens §20.2)  fra 1. – 10. skoleår samt  et 11. skoleår, hvis dette bevilliges, dette  med mulighed for at afslutte med folkeskolens afgangsprøve på både 9. og 10. klassetrin. 

I behandlingsskolen er skoleundervisning og behandlingsaktiviteter integreret i dagtimerne og der arbejdes også miljøterapeutisk i skolen ift. barnets /den unges behandlingsmål.

Dagbehandling 

Dagbehandlingen i Nødebo er et tilbud til børn og unge mellem 6-18 år, der bor hjemme og hvor specialskoletilbud ikke slår til.

Dagbehandlingen foregår i Egehuset og i Behandlingsskolen. Behandlingen er en kombination af undervisning, social træning, aktiviteter og evt. terapi.
I dagbehandlingen er der et krav om tæt familiesamarbejde, som bl.a. indebærer familiesamtaler hver 3. uge. Målet med dagbehandlingen er en eventuel tilbagevenden til skole eller ungdomsuddannelse i barnets eller den unges hjemkommune.  

I dagbehandlingen arbejder pædagoger, lærere, psykologer, socialrådgivere og en psykiater med ansvar for eventuel medicinsk behandling.  

Botræning og botilbud

På afdelingen Østervang (SEL §107 og § 85)  forberedes og støttes vores unge til et selvstændigt voksenliv. Botræningen foregår i et bofællesskab eller i egen lejlighed, hvor der bl.a. arbejdes med kostplanlægning, indkøb, madlavning , økonomi og social træning.  

I botræningsafdelingerne arbejder pædagoger og en socialrådgiver.

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

På matriklen i Nødebo kan de unge tilbydes et 3 årigt STU forløb, fra de er 16-25 år. Her arbejdes der med at udvikle de personlige, sociale og faglige kompetencer så den unge kan opnå så selvstændig og aktiv en deltagelse i voksenlivet som muligt.  Eventuelt med henblik på videre uddannelse og beskæftigelse. Særligt for Nødebogårds STU er, at de faglige aktiviteter kan tilrettelægges fuldstændig individuelt efter den unges interessefelt.

Aflastning for børn og unge i dagbehandlingen 

For børn og unge der er tilknyttet dagbehandlingen kan vi tilbyde  aflastningspladser i Egehuset en weekend om måneden. Fra fredag kl. 15 til søndag kl. 15.  I aflastningen vil de unge blive medinddraget ift. de aktiviteter der skal foregå, og samtidig skal de også have lov til at koble af efter en lang skoleuge. 

Forældresamarbejde og samtaler 

Alle forældre bliver tilbudt månedlige samtaler med en pædagog fra afdelingen og en socialrådgiver eller psykolog. Det er vigtigt, at forældres synspunkter og erfaringer inddrages i behandlingen, og at forældre er inddraget i de udviklingsmål, der er formuleret i behandlingsplanerne. 

Redaktør