Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, STU

​Nødebogård oprettede i august 2011 en STU med henblik på at kunne tilbyde unge med særlige behov en ungdomsuddannelse, der er tilpasset deres særlige forudsætninger. Lovgrundlaget for STU er ”Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov” fra 01.08.2007.​

​De fysiske rammer

STU er placeret i en ældre villa i Nødebo, Kildeportvej 20 og er en del af Nødebogård. Villaen indeholder et fællesrum og et køkken i stueplan og på 1 sal er der et undervisningslokale og et værksted. Herudover en lille kælder samt et kontor. Udenfor er der et par værksteder og et drivhus. 

 Uddannelse og behandling

Da målgruppen har betydelige psykiske vanskeligheder, har Nødebogårds STU et særligt fokus på den personlige og den sociale udvikling. Vi anser dette som en forudsætning for, at uddannelsesindsatsen bliver en succes. Nødebogårds STU er en integreret del af Nødebogårds daglige behandlingsindsats og der bliver udarbejdet behandlingsplaner for alle STU-elever i et tværfagligt behandlingssamarbejde. STU-elevens udvikling og uddannelse bliver koordineret i et tæt samarbejde mellem psykologer, socialrådgivere, lærere og pædagoger. STU’ens personale modtager også psykologfaglig supervision/sparring, ligesom de deltager i alle Nødebogårds behandlingsmøder.

Er man indskrevet i STU, har man mulighed for psykiatrisk tilsyn ved Nødebogårds psykiater.
 
Da vi vægter den enkeltes individuelle behov, er der  mulighed for at tilkøbe særlige målrettede ordninger, så som, et terapeutisk forløb ved en af de tilknyttede psykologer, familiesamtaler, kørselsordning mellem hjemmet og STU samt en personlig mentorordning efter endt uddannelse.

​Aldersgruppen i STU

Den unge kan tilbydes STU fra det 16 år indtil det 25 år. STU kan afbrydes og genoptages, men skal dog være afsluttet senest 5 år efter påbegyndelsen. Uddannelsen kan påbegyndes henover året. Tilbuddet om STU kan gives efter undervisningspligtens ophør.

​Åbningstiden i STU

Der er åbent alle dage fra kl. 8.30. Mandag, tirsdag og onsdag slutter kl. 14.30, torsdag og fredag kl. 13.30. Hele juli er lukket samt uge 7 og 42. To gange om året arrangeres studieture eller aktivitetsture med overnatning.

​Formålet med STU

Formålet med STU er, at unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.
STU skal udgøre en ny start i den unges liv, hvor muligheder og færdigheder afprøves. STU skal derfor være en selvstændig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, der skal give et springbræt til voksentilværelsen. STU kan være et afsæt til en ordinær, kompetencegivende uddannelse. Samtidig skal STU give den unge tilknytning til et ungdomsmiljø, hvor der kan gøres nye sociale erfaringer.

​Uddannelsesmulighederne i STU

Der skal sikres uddannelse i tre forskellige retninger, som er henholdsvis en almendannende del, en specifik del og en praktikdel.

Den almendannende del retter sig mod den unges personlige og sociale udvikling kombineret med samfundsfag. Heri indgår fag, der udvikler den unges kommunikation, viden og indsigt i samfundsforhold, undervisning i selvstændig livsførelse, husholdning, økonomi og kendskab til offentlige tilbud samt kendskab til hjælpemidler i forbindelse med uddannelsen.

Den specifik målrettede del skal støtte udviklingen af den unges interesser og evner samt særlige færdigheder. Der kan heri indgå fag, der støtter den unges fritid og interessebetonede aktiviteter. Derfor tilbydes forskellige typer af værkstedsfag. Der kan også indgå fag, der forbereder til og giver træning i beskæftigelsesmæssige aktiviteter, herunder virksomhedsbesøg, undervisning i arbejdsmarkedsforhold og forberedelse og træning med henblik på praktik i virksomheder og institutioner.

Praktikdelen i virksomheder og institutioner skal bidrage til at opfylde målene i uddannelsesplanen og hvor den unge i praksis får mulighed for at afprøve tilknytning til arbejdsmarkedet.
 
I Nødebogårds STU er der følgende obligatoriske uddannelseslinier som er: Naturværksted, Motion og Livsstil, Køkkenlære, Materiale- og Værkstedslære, Kommunikation og Samfundsborgerskab.
Herudover er der mulighed for basisundervisning i matematik, dansk, engelsk og naturvidenskab.

De mere mål - og eksamensrettede undervisning finder sted i samarbejde med VUC. Der er endvidere mulighed for visse valgfag.

​Samarbejde med den unge

De unge inddrages i tilrettelæggelsen og beskrivelsen samt evalueringen af de individuelle mål og delmål.

​Mødet med den unge

De unge mødes med en anerkendende tilgang med fokus på deres kompetencer. De anerkendes ligeledes i forhold til de udfordringer der følger med deres diagnose. Samtidig mødes de med, - at være mere end deres diagnose.​​
Redaktør