Rammer og retning 2019-2024

​'Rammer og Retning' er Den Sociale Virksomheds grundlag for, hvor tilbuddene skal være ved udgangen af 2024. Social- og Psykiatriudvalget i Region Hovedstaden har vedtaget seks målsætninger med tilhørende mål. Perioden er forlænget fra 2022 til 2024 på grund af situationen med Covid-19.

MÅLSÆTNING
Vi understøtter borgerne i et liv med livskvalitet og mulighed for udvikling

Vi skal understøtte børn, unge og voksne med behov for højt specialiserede indsatser i at have en meningsfuld hverdag og et godt liv. Indsatserne skal tage udgangspunkt i det enkelte menneskes motivation, situation og ressourcer. 

Det betyder, at ved udgangen af 2024 …

 • Fremgår det tydeligt i alle individuelle planer, hvilke ønsker borgeren har til sit hverdagsliv og evt. ønsker for fremtiden – og hvilke mål der med udgangspunkt heri arbejdes med. 
 • Fremgår det tydeligt i alle individuelle planer, hvordan der bliver arbejdet med at understøtte borgernes muligheder for at handle og træffe valg i eget liv.
 • Afprøver og anvender vi metoder og tilgange til at styrke borgerens stemme og indflydelse på tilbuddene udover de allerede eksisterende brugerundersøgelser. 

MÅLSÆTNING
Vi fremmer social lighed hos udsatte borgere

Vi skal understøtte borgerne i at blive inkluderet, opbygge relationer og blive en del af fællesskaber. 

Det betyder, at ved udgangen af 2024 …

 • Støtter vi borgerne i at opbygge, styrke og fastholde personlige relationer og private netværk ved at skabe og indsamle viden og metoder. Og vi har sat konkrete tiltag i gang. 

 • Har vi undersøgt muligheder for, at borgere på tilbuddene kan være frivillige i lokalsamfundet og muligheder for brugen af frivillige på tilbuddene. Og vi har sat konkrete tiltag i gang.  

MÅLSÆTNING
Vi fremmer lighed i sundhed hos udsatte borgere

Vi skal understøtte borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel i hverdagen. 
Og vi skal fremme borgenes lige adgang til sundhedsydelser og hjælpe med at gøre sundhedsvæsenet mere tilgængeligt for udsatte borgere.
Det betyder, at ved udgangen af 2024 …

 • Har vi taget initiativ til nye måder at inddrage bevægelse og fysisk aktivitet i hverdagen på tilbuddene
 • Har vi sat fokus på maden og måltidets betydning for sundhed og livskvalitet
 • Har vi styrket det sundhedsfaglige blik på borgerne med det formål at opdage og forebygge sygdom samt fremme borgernes generelle helbredstilstand. Vi har tilbud om systematiske sundhedstjek til alle borgere på DSVs botilbud.
 • Har vi i samarbejde med praktiserende læger og hospitaler medvirket til at udarbejde og udbrede materiale og procedurer for udsatte borgeres møde med sundhedsvæsenet både fysisk og ved brug af forskellige former for teknologi. 

MÅLSÆTNING
Vi indgår i et aktivt og dynamisk samspil med kommunerne

Vi skal med vores kompetencer og ekspertise bidrage til, at kommunerne kan løse deres opgave i forhold til borgere med specialiserede behov.  Vi skal i samarbejde med kommunerne løbende udvikle og tilpasse vores tilbudsvifte – herunder også udvikle nye typer indsatser.
Det betyder, at ved udgangen af 2024 ...

 • Har vi udbredt kommunernes kendskab til Den Sociale Virksomheds ekspertise, indsatser og tilbud. 

 • Har vi gennemført fælles innovations- og udviklingsprojekter med kommuner for at afprøve nye løsninger og samarbejdsformer 
 • Har vi organisatorisk understøttet at vi på tværs af tilbuddene kan imødekomme kommunernes behov for nye typer indsatser.

MÅLSÆTNING
Vi baserer indsatserne på bedst tilgængelig viden og bidrager til at skabe ny viden

Vores indsatser skal have en høj faglig standard. Vi skal styrke vidensgrundlaget på det specialiserede socialområde og sikre, at resultaterne af forsknings- og udviklingsarbejde bliver anvendt og får effekt og værdi for borgerne – og for kommunerne. 

Det betyder, at ved udgangen af 2024 …

 • Har vi styrket den fælles videnskultur og kompetenceudvikling i DSV fx gennem målrettet og systematisk udveksling af erfaring og deling af viden på tværs af virksomheden.
 • Har vi sat en række forsknings- og udviklingsprojekter i gang på tværs af tilbud, i samarbejde med en eller flere kommuner og i samarbejde med uddannelses- eller forskningsinstitutioner på udvalgte områder – og omsat resultaterne. 

 • Har vi organisatorisk understøttet udviklings- og forskningsarbejdet i Den Sociale Virksomhed herunder oprettet en styregruppe og en faglig funktion i fællesadministrationen.

MÅLSÆTNING
Vi bidrager til at skabe sammenhængende indsatser 

Vi skal gøre vores bedste for, at børn, unge og voksne, der bruger regionens sociale tilbud, oplever sammenhængende og koordinerede forløb – og livsforløb. Borgernes situation skal styre forløbet internt hos os og i samarbejdet mellem sektorer.  

Særligt på det socialpsykiatriske område har der gennem de senere år været stort fokus på at skabe sammenhæng og koordination på tværs af sektorer og faggrupper. Den indsats skal fortsat have stor opmærksomhed i de kommende år.

Det betyder, at ved udgangen af 2024 …

 • Har vi styrket det fælles vidensgrundlag om indsatser for borgere på botilbud med samtidig psykisk lidelse og brug af rusmidler for at udvikle indsatserne.  
 • Har vi taget initiativ til at afprøve nye måder at samarbejde på mellem sektorer og faggrupper – særligt på det socialpsykiatriske område.
 • Har vi bidraget til at udbrede netværksmøder som samarbejdsform om borgerens sociale og sundhedsfaglige situation.


Redaktør