Forbud mod besøg på alle botilbud er trådt i kraft

​​Regionsrådene følger de opdaterede retningslinjer fra myndighederne og udsteder forbud mod besøg på botilbud. Undtagelser til forbuddet gælder kun, hvis der er tale om en kritisk syg beboer, børn under 18 år, eller hvis situationen er kritisk på grund af den voksnes kognitive funktionsnedsættelse.

For at minimere smitte af såvel beboere og medarbejdere på botilbuddene, er det fra onsdag den 18. marts kl. 10 ikke tilladt for pårørende og  andre besøgende at besøge beboere på alle landets botilbud. Forbuddet omfatter også hospitalerne og psykiatrien.

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der har bedt regionsrådene om at udsende et midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til botilbud.

Forbuddet omfatter ikke besøg af nære pårørende til en person i en kritisk situation. Det gælder for eksempel besøg hos en kritisk syg eller døende beboer. Ledelsen er forpligtet til at sikre, at besøg i kritiske situationer kan gennemføres på en forsvarlig måde.

Forbuddet mod besøgende på botilbud er iværksat for at undgå mest mulig smittespredning til beboere og medarbejdere.

Opdatering 6. april 2020:

Bekendtgørelse om besøgsrestriktioner

Bekendtgørelsen om midlertidigt forbud mod besøg på anbringelsessteder og botilbud på socialområdet i forbindelse med håndtering af COVID-19 er trådt i kraft. I bekendtgørelsen er det tydeliggjort, at besøgsforbud også omfatter anbringelsessteder og botilbud. Besøgsforbuddet omfatter såvel fællesarealer og udearealer, som den del af tilbuddet, som beboeren selv råder over. 

Forbuddet omfatter ikke besøg i kritiske situationer. Ved kritiske situationer forstås et uopsætteligt besøg fra en nær pårørende til en kritisk syg eller døende person eller forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et barn under 18 år. 

Ved kritiske situationer forstås også forældres eller andre nære pårørendes besøg hos en voksen med en sådan kognitiv funktionsnedsættelse, at personen mangler evnen til at forstå og acceptere formålet med besøgsrestriktionerne og dermed har et helt særligt behov for besøg. 

Beslutningen om, hvorvidt situationen er kritisk hos en voksen med kognitiv funktionsnedsættelse – og at der derfor er behov for et besøg – træffes af tilbuddets ledelse.

Derudover er det blevet præciseret, at ved nære pårørende forstås ægtefælle, samlever og slægtninge i lige linje. Fjernere slægtninge, søskende, stedbørn og plejebørn kan efter omstændighederne også anses som nære pårørende, navnlig i de tilfælde, hvor der ikke er en ægtefælle, samlever eller børn. En person, som borgeren er nært knyttet til, vil efter en konkret vurdering kunne anses for at være en nær pårørende. 

Beslutning om, hvorvidt der er tale om en nær pårørende, træffes også af tilbuddets ledelse. Borgerens opfattelse af, hvem der er nær pårørende, kan tillægges betydning.

Besøg i kritiske situationer skal gennemføres efter anvisning fra det enkelte tilbuds ledelse og under hensyntagen til tilbuddets medarbejdere og øvrige beboere. Besøg kan udskydes, hvis tilbuddets ledelse i den konkrete situation vurderer, at besøget ikke kan gennemføres på forsvarlig vis.


Redaktør