Rønnegård regodkendt af det sociale tilsyn

​Rønnegård er i dag blevet regodkendt af det sociale tilsyn. Hele tilsynsrapporten kan findes under "Tilsyn", som findes øverst til højre på forsiden af denne hjemmeside.

Frederiksberg Kommune

Socialtilsyn Hovedstaden

Frederiksberg Rådhus

2000 Frederiksberg

Telefon: 9133 3247

socialtilsyn@frederiksberg.dk

 

Afgørelse om regodkendelse af tilbuddet Rønnegård

 

Rønnegård

Rønnegård er et tilbud etableret i henhold til servicelovens § 108, §103 og §104 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godken-delse og tilsyn. Tilbuddet har ansøgt om blive regodkendt hos Socialtilsyn Hoved-staden.

Socialtilsyn Hovedstaden har truffet beslutning om at godkende Rønnegård.

Tilbuddet er godkendt til 21 voksne inden for følgende målgrupper, jf. lov om soci-al service § 108.

 

Målgruppe

udviklingshæmning, anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse, andre psykiske vanskeligheder, dømt til strafferetslig foranstaltning erhvervet hjerneskade udviklingshæmning, anden udviklingsforstyrrelse, anden intellektu-el/kognitiv forstyrrelse, udad reagerende adfærd udviklingshæmning, andre psykiske vanskeligheder, udad reagerende adfærd.

 

Fysiske rammer

Rønnegård består at 5 bofællesskaber med samlet 21 pladser beliggende i Gørløse og i Birkerød. Derudover tre tilbud som skærmede pladser i særfo-ranstaltninger, to i Gørløse og en i Birkerød. Rønnegård har desuden et beskæftigelsestilbud og et aktivitets- og samværstilbud i Gørløse med 18 pladser.

Borgerne i bofællesskaberne trives i mindre omfang i de fysiske rammer med små boliger og fællesrum, som skal rumme borgere med meget forskellig adfærd og behov. Bofællesskaberne skal moderniseres og der er plan om etablering af nye tidssvarende boliger i Gørløse med påbegyndelse i 2016. Afdelingerne på Tyringevej forventes at flytte til Gørløse, for den første borger i 2016. Socialtilsynet konkluderer at Værkstedet er etableret uhensigtsmæssigt men oplyses om at det skal renoveres og oderniseres, så borgerne kan være mere skærmede i de fysiske rammer.

 

Personalenormering

4 pædagogisk uddannet ledere

58 medarbejdere med uddannelse eller erfaring indenfor det pædagogiske felt. Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

 

Begrundelse

På baggrund af oplysninger fra tilbuddet samt tilsynsbesøg har socialtilsynet vur-deret, at tilbuddet ud fra en samlet vurdering af de aktuelle faglige, økonomiske og organisatoriske forudsætninger opfylder de indikatorer og kriterier, der fremgår af kvalitetsmodellen.

Vi har særlig lagt vægt på, at tilbuddet har den fornødne kvalitet i indsatsen inden for følgende 7 temaer i § 6 i lov om socialtilsyn:

1. Uddannelse og beskæftigelse

2. Selvstændighed og relationer

3. Målgrupper, metoder og resultater

4. Organisation og ledelse

5. Kompetencer

6. Økonomi

7. Fysiske rammer

Socialtilsynet har lagt vægt på at tilbuddet fremadrettet bør have fokus på følgende opmærksomhedspunkter:

- At værkstedet opstiller konkrete mål for borgernes beskæftigelsestilbud.

- At styrke samarbejdet mellem værksted og bofællesskab om brug af fælles metoder og indsats om bor-gernes udvikling og trivsel.

- At Rønnegård kan arbejde mere systematisk med dokumentation og opfølgning på de opstillede målformuleringer i de individuelle handleplaner for at udvikle borgernes selvstændighed, gennem erfaringsopsamling i den daglige dokumentation med udgangspunkt i medarbejdernes refleksioner og erfaringer med borgerne.

- at sikre en ensartet høj kvalitet i alle afdelinger via kvalitetssikring.

- At reflekterer udviklingsperspektiv i forhold til et omsorgsperspektiv i forhold til rammerne for borgernes med og selvbestemmelse.

- At kvalificerer arbejdet med medinddragelse på husmøder og aftaler om regler for borgernes muligheder.

- At arbejde med strukturel magtanvendelse for forsat læring og forbedring af indsatsen f.eks. i forhold til aflåste fødevare og regler for at færdes i lokalområdet.

- Øget vidensdeling mellem afdelinger i forhold til målarbejdet og dokumentation af dette. - indhentning af bestillingsgrundlag for kommunerne arbejdet med målene.

- Tilbuddet med fordel kan implementere velfærdsteknologi, for at styrke borgernes selvstændighed og sociale muligheder i højere grad. at der er fokus på implementering af viden fra Rønnegårduddannelsen.

- Samarbejde og vidensdeling på tværs af ledelsen/organisationen om kvalitetssikring og anvendelse af faglige tilgange og metoder i botilbud, værksted og særforanstaltning.

- Ledelse af det faglige niveau på Tyringevej for at hæve det faglige niveau.

- At arbejde med de fysiske rammer i værkstedet for at reducere episoder om fysik vold og trusler.

- Tilbuddet skal med virkning fra budget 2016 sikre en gennemskuelig sammenhæng mellem det indberettede antal årsværk på Tilbudsportalen og det antal årsværk, lønbudgettet er baseret på.

- Tilbuddet skal med virkning fra budget 2016 sikre balance mellem de budgetterede indtægter og udgifter i budgetåret eller sikre gennemskuelighed i forhold til, hvorfor der ikke budgetteres med balance mel-lem de budgetterede indtægter og udgifter i budgetåret.

-Tilbuddet skal med virkning fra budget 2016 opgøre udgifter og indtægter særskilt for de enkelte afde-linger i tilbuddet.

- De poster, der i budgetskemaet for 2015 fremgår som "andet" under øvrige aktivitetsomkostninger, skal fremadrettet fremgå under "ejendomsomkostninger" eller under afskrivning. Sidstnævnte gælder, hvis der er tale om anlægsposter, som der afskrives på.

Socialtilsynet vil følge op på ovenstående ved kommende tilsyn.

 

Resultat af partshøring

De faktuelle rettelser er blevet indarbejdet i rapporten

 

Oplysningspligt

Tilbuddet er forpligtet til af egen drift at give socialtilsynet oplysninger om væsentlige ændringer i forhold til godkendelsesgrundlaget, jf. § 12, stk. 2 i lov om socialtilsyn. Tilbuddet er desuden forpligtet til at indsende budget inden 1. oktober og regnskab til Socialtilsyn Hovedstaden inden 1. maj, jf. §§ 12, stk. 3 og 14, stk. 3 i bekendtgørelse om socialtilsyn og § 16 stk. 1 i lov om socialtilsyn.

 

Lovhenvisning:

Lov nr. 608 af 12. juni 2013 om socialtilsyn §§ 5, stk. 1, 4, stk. 1. nr. 2, § 6 og § 12.

Venlig hilsen

Heidi Schmidt

Tilsynskonsulent

Redaktør