Buen

​Afdeling Buen er en sikret afdeling, med plads til 6 unge.

Buen er en af Sølagers 4 afdelinger beliggende i nordsjælland i Hundested i nærheden af Isefjorden.

Afdelingen er opført i 1969 som 2 bygninger og er senere bygget sammen til en med plads til 6 unge.

Undervisningen

Vi tilstræber, at hverdagen for eleverne så vidt muligt skal afspejle en verden udenfor institutionen, med eleverne som omdrejningspunkt i det pædagogiske arbejde.

Under hensyntagen til den enkelte elevs faglige og personlige kompetencer, bliver eleven tilbudt forskellige opgaver under anbringelsen. Disse opgaver kan eksempelvis være det daglige arbejde i ”Dagbeskæftigelsen”, som er
et værksted, hvor der udføres mange forskelligartede opgaver, eller det kan være den ugentlige tjans, hvor eleven sammen med en voksen gør rent og laver mad. Herudover er der forskellige fritidsbeskæftigelser, eksempelvis fodbold, volleyball, maling, computerspil, brætspil og lignende.

​Indskrivning

Ved indskrivning, får eleven tildelt to kontaktpersoner. Kontaktpersonernes primær opgave er, at have særlig fokus for arbejdet omkring eleven, hvilket eksempelvis kan være sagsarbejde og kontakt t il eksterne samarbejdspartnere.

​Rammerne

Vi ser det som en vigtig pædagogisk opgave, at forberede hver enkelt elev til det videre forløb i deres anbringelse. Observation og elevbeskrivelse, er derfor vigtige elementer i vores daglige arbejde. Efter hver vagt, skrives der dagbog på den enkelte elev, og vi prioriterer højt, at informere og drøfte den forløbne vagt, med de kollegaer der møder ind. Så vi kan fremme den faglige udvikling på afdelingen og i fællesskab kan drøfte de pædagogiske overvejelser, der kan ligge til grund for tiltag på den efterfølgende vagt.

Vi er af den overbevisning, at struktur, som bl.a. skabes gennem faste rammer og aftaler, vil give eleven en tryghed og ro, der gør det muligt at reflektere over egen livssituation. Endvidere afspejler struktur og faste regler
et samfund, hvor der er plads til, at individer kan leve sammen under hensyntagen til hinanden.​
 
Redaktør