Pædagogik

​Hulegårdens faglige værdier i det pædagogiske arbejde.

Faglige værdier i konstant udvikling

Hulegårdens faglige værdier i det pædagogiske arbejde er under konstant udvikling i overensstemmelse med de nye erfaringer, tilegnelse af ny viden og den generelle udvikling, der finder sted inden for området. Det faglige værdigrundlag bygger på følgende etiske værdier:​

  • Høj faglig kvalitet
  • Et fagligt forpligtende fællesskab
  • Etik i det socialpædagogiske arbejde

​​Høj faglig kvalitet

Vi arbejder på baggrund af en høj faglig kvalitet i opgaveløsningen. Ved inddragelse af den nyeste viden, udnyttelses af fælles erfaringer og vidensdeling sikrer vi udviklingen af fagligheden. Vi forholder os realistisk til den socialpolitiske udvikling i samfundet og er bevidste om vores rolle som myndighedsudøvere med magt- og kontrolfunktioner.

Fundamentet i dette arbejde er at Hulegården er et aktivt lærende miljø, hvor medarbejdernes kompetenceudvikling er i fokus.
Igennem refleksion og dialog udvikler vi fælles værdier. Kvalitetsudviklingen sker igennem udformningen af fælles pædagogiske mål, byggende på disse fælles værdier. Et arbejde der synliggøres gennem dokumentation og beror på viljen til forandring og udvikling.​

Et fagligt forpligtende fællesskab

Grundlaget for at udvikle høj faglig kvalitet i opgaveløsningen bygger på et forpligtende samarbejde i det enkelte teams, samt i samarbejdet på tværs i organisationen. Samarbejdet skal bygge på en åben og ærlig dialog/rummelighed, der udfoldes i et godt psykisk arbejdsmiljø med ansvar og respekt for hinanden som kolleger. Det indebærer, at man har tillid til og udviser anerkendelse i forhold til sine kolleger, hvilket kræver klarhed i beslutningsprocesserne på alle niveauer i organisationen.
Handlekraft og fleksibilitet er nøglebegreber for at skabe den nødvendige udvikling og forandring i en situation, hvor store dele af den offentlige sektor er under omstilling, og hvor forandring er blevet en permanent tilstand.

Etik i det socialpædagogiske arbejde

Brugernes selvbestemmelsesret er i dag en del af det grundlag, den sociale lovgivning bygger. Dette sammenholdt med de etiske principper professionen arbejder ud, fra skaber den nødvendige sammenhæng i forståelsen af den enkelte brugers rettigheder og muligheder som menneske i vores samfund. Alle brugere har således ret til at blive hørt, og få hjælp til at blive forstået og taget alvorlig. Arbejdet med brugeren etableres gennem udviklingen af relationer. Denne proces bidrager til at skabe den enkelte brugers identitet og personlighed. Medarbejdere og brugere er ikke lige i denne proces, men begge er lige meget værd som mennesker, set i lyset af de etiske principper vi arbejder ud fra. Målet for relationsarbejdet med brugeren er at vedkommende kan leve, et for brugeren, meningsfyldt liv med størst mulig grad af selvdefineret livskvalitet med respekt for andre mennesker.​

Redaktør