Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan for praktikanter på Kamager

Beskrivelse af praktikstedet

Kontaktinformation

Kamager
Brønderslev Allé 21 - 2770 Kastrup
Tlf.: 3866 8181
E-mail: kamager@regionh.dk
Hjemmeside: www.kamager.dk

Åbningstider

Kamager fungerer som hjem og er som udgangspunkt altid åbent.

Praktikstedets formål - jævnfør lovgrundlag

Kamager er et §108 socialpædagogisk botilbud etableret til 40 voksne med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Derudover arbejder Kamager bl.a. ud fra Servicelovens §1 (”formålsparagraffen”). 

Beskrivelse af brugergruppen

På Kamager bor 40 voksne i alderen 20 år og opefter. Beboerne har alle varig fysisk og psykisk funktionsnedsættelse i middelsvær til moderat grad. Enkelte beboere benytter kørestole. Flere af beboerne har desuden tillægshandicap som epilepsi, Cerebral Parese, høre- og synsnedsættelser samt psykiatriske diagnoser. En del beboere kommunikerer verbalt. Andre udtrykker sig med mimik, tegn-til-tale, kropssprog eller andre former for kommunikationsmidler. 

Antal beboere

40 beboere.

Aldersgruppe

Voksne fra 20 år og opefter.

Arbejdsmetoder

Kamager arbejder ud fra Servicelovens hensigt, ”at leve et liv på egne præmisser”. Det vil sige, at det gode liv kun kan defineres af den enkelte og at livet kan leves på mange forskellige måder, som det ikke er eller kan være muligt, at andre skal eller kan stille sig til dommer over. 

Kamagers primære opgave er at give bolig til 40 individuelle personer, som har brug for støtte i mange af livets forhold. Kamager er samtidig en arbejdsplads for en bred personalegruppe med vidt forskellig faglig uddannelses- og erfaringsbaggrund.

Kamager ønsker at være et yderst attraktivt botilbud for personer, som kommer fra nærområdet. Kamager ønsker at være kendt som et sted, hvor man har en individuel bolig, som man har fuld råderet over, og hvor man får hjælp og støtte til at leve sit liv på egne præmisser. 

Vi tilbyder at kvalificere og specialisere ydelser indenfor områder som f.eks. socialpædagogik, kommunikation, omsorg, pleje, samvær og aktiviteter. I vores arbejde har vi bl.a. stor fokus på IT som kommunikationshjælpemiddel til beboerne.

Kamager tager udgangspunkt i den enkelte beboers ønsker og behov, hvilke er 
defineret i den enkelte beboers Individuelle Plan, og vi har i hverdagen 
derfor stor fokus på at efterleve kravet om brugerinddragelse. Med udgangspunkt i beboerens bolig, tager det pædagogiske arbejde på Kamager afsæt i 
følgende langsigtede mål:

 • Sundhed og trivsel
 • Fysiske færdigheder
 • Psykiske færdigheder
 • Praktiske færdigheder
 • Kognitive færdigheder
 • Kommunikative færdigheder
 • Teknologiske færdigheder
 • Socialt samvær
 • Aktiviteter
 • Med- og selvbestemmelse

Fysiske rammer ude og inde

Beboerne bor i fem bogrupper med 8 beboere i hver. Alle beboerne har egen bolig med bad og er omgivet af fællesrum, som de deler med deres nærmeste naboer. På Kamager er der en stor fællessal, sanserum, kondicykler samt div. teknologiske muligheder. Kamager har desuden busser, forskellige cykler, mooncars, trampolin, gynger og er desuden omgivet af en stor have med bær og frugter, bålplads samt en sansesti rundt om Kamager med div. sansemæssige oplevelser. Så der er for beboere samt personale rig mulighed for udfoldelse i hverdagen.

Ansatte

 • 1 forstander
 • 1 stedfortræder
 • 40-45 (social)pædagoger
 • Ca. 10 pædagogiske medhjælpere/pædagogiske assistenter
 • 7 social- og sundhedsassistenter
 • Ca. 5 omsorgsmedhjælpere
 • 4 husassistenter
 • 2 pedeller
 • 1 servicemedarbejder
 • 2 køkkenmedarbejdere
 • 3 administrative medarbejdere
 • 4 nattevagter
 • 30-35 faste - og tilkaldevikarer
 • Løbende studerende/elever (pædagog, PAU, sociale og sundhedsassistenter)

Dato for sidste revidering af praktikbeskrivelsen

31.03.2020

Uddannelsesplan

Uddannelsesplan for 1. praktikperiode "Pædagogens praksis"

Kompetencområde og -mål

Området retter sig mod deltagelse i pædagogisk praksis inden for det pædagogiske arbejdsområde.De studerende kan begrunde, tilrettelægge, deltage aktivt, reflektere samt evaluere pædagogiske aktiviteter gennem deltagelse i pædagogisk praksis på praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis.

Videns- og færdighedsmål

Mål 1: 
 • Vidensmål:
  Den studerende har viden om praktikstedets målgrupper samt praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgaver, målsætning, tilrettelæggelse og organisering af pædagogisk praksis, herunder om pædagogiske metoders effekter.

 • Færdighedsmål: 
  Den studerende kan anvende viden om praktikstedets samfundsmæssige
  opgaver i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde.

 • Hvordan afspejles dette i den pædagogiske praksis på Kamager, og hvordan kan den studerende tilegne sig dette mål under sin praktik på Kamager?
  På Kamager bor 40 voksne mennesker i alderen 20 år og opefter. Beboerne har alle en varig funktionsnedsættelse i middelsvær til moderat grad. Enkelte beboere benytter kørestole. Flere af beboerne har tillægshandicap som epilepsi, spasticitet, høre- og/eller syns-nedsættelser samt psykiatriske diagnoser. 

  På Kamager er stor fokus på IT og kommunikation. En del beboere kommunikerer verbalt, andre udtrykker sig via mimik, tegn-til-tale, kropssprog eller bruger anden form for kommunikative hjælpemidler: Boardmaker, Big Mack, Tech Talker, tegn-til-tale, konkreter mv. På Kamager handler en anden væsentlig del af arbejdet om; brugerinddragelse, og derfor tilstræber personalet at inddrage beboerne mest muligt i deres dagligdag.

  På Kamager modtager de fleste af beboerne dagtilbud og er dermed af sted fire dage om ugen. De fleste
  beboere har fast en ugentlig fridag, der f.eks. bruges til lægebesøg, indkøb, tøjvask, rengøring, gæster samt opfølgning på pædagogiske mål mv.

  Studerende i 1. praktik vil gennem aktiv deltagelse - sammen med sin vejleder - i hverdagen på Kamager, have mulighed for at få indsigt i, gøre sig nogle overvejelser og refleksioner i forhold til ovenstående samt udføre og deltage i og/eller gennemføre de nævnte aktiviteter.

 • Anbefalet litteratur:
  Kamagers hjemmeside www.kamager.dk.
Mål 2:
 • Vidensmål:
  Den studerende har viden om målsætning, tilrettelæggelse og organisering af pædagogisk praksis, herunder om pædagogiske metoders effekter.

 • Færdighedsmål:
  Den studerende kan målsætte, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogisk praksis med inddragelse af viden om effekten af forskellige pædagogiske metoder.

 • Hvordan afspejles dette i den pædagogiske praksis på Kamager, og hvordan kan den studerende tilegne sig dette mål under sin praktik på Kamager? 
  Studerende i 1. praktik har på Kamager mulighed for - i samarbejde med beboerne - at arbejde med dette mål gennem: Kontakt, kommunikation, aktiviteter.

 • Anbefalet litteratur:
  Bo Hejlskov Elvén: ”Problemskabende adfærd ved udviklingsforstyrrelser eller udviklingshæmning”.
Mål 3: 
 • Vidensmål:
  Den studerende har viden om evaluerings-, undersøgelses- og dokumentationsformer.

 • Færdighedsmål:
  Den studerende kan dokumentere og evaluere egen deltagelse i pædagogisk praksis, herunder reflektere over kvaliteten i egne læreprocesser.

 • Hvordan afspejles dette i den pædagogiske praksis på Kamager, og hvordan kan den studerende tilegne sig dette mål under sin praktik på Kamager? 
  Studerende i 1. praktik har på Kamager mulighed for at få indsigt i samt tilegne sig praktiske erfaringer med dette mål gennem borgerdatasystemet Nexus, samt gennem beboerskemaer på Kamager i forhold til: Dagsrytmer, struktur og diverse aktiviteter.

 • Anbefalet litteratur:
  Adgang til VIRK-drevet og Nexus, hvorfor den studerende får udleveret et personligt log-in i starten af sit praktikforløb.
Mål 4: 
 • Vidensmål:
  Den studerende har viden om såvel den sundhedsmæssige som den dannelsesmæssige
  betydning af sunde madvaner, måltidskultur, hygiejne og indeklima.

 • Færdighedsmål: 
  Den studerende kan anvende viden om sundhed og sundhedsfremme i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde.

 • Hvordan afspejles dette i den pædagogiske praksis på Kamager, og hvordan kan den studerende tilegne sig dette mål under sin praktik på Kamager? 
  Studerende i 1. praktik har på Kamager mulighed for at få indsigt i samt tilegne sig praktiske erfaringer med dette mål ved aktiv deltagelse gennem:
  - Tilrettelæggelse af måltider
  - Tilrettelæggelse af diæter og særlig kost
  - Vejledning og støtte ved indtagelse af måltider
  - Vejledning og støtte ved indtagelse af drikkevarer
  - Lave madpakker
  - Hygiejne ved tilrettelæggelse af måltider
  - Hygiejne ved hjælp til personlig pleje

 • Anbefalet litteratur:

Praktikvejledning i 1. praktikperiode

Den studerende i 1. praktik har individuel vejledning med sin vejleder(e), som planlægges og gennemføres ca. en time/ugen. Det er teamets tjenesteplanlægger, der - i samarbejde med den studerende og vejleder(e) - indlægger vejledningstimerne i tjenesteplanen. 
Den studerende er selv medansvarlig for at sikre, vejledningstimerne gennemføres. Evt. uafholdte vejledningstimer planlægges straks med erstatningsvejledning. Den studerende og vejleder(e) aftaler sammen, indholdet. 

Kamager forventer, at den studerende laver en kort skrivelse om, hvad der er gennemgået/drøftet ved hver vejledning. Det er den studerendes ansvar at medbringe emner til vejledningstimerne. Emner som tager udgangspunkt i den studerendes portfolio samt den studerendes videns- og færdighedsmål.

Uddannelsesplan for 2. praktikperiode - specialiseringen "Social- og specialpædagogik"

Kompetencområde og -mål: Relation og kommunikation

Pædagoger med denne specialisering har særlige kompetencer til at indgå i social- og specialpædagogisk arbejde med mennesker i forhold til tre overordnede målgrupper:
A. Børn og unge med særlige behov.
B. Mennesker med sociale vanskeligheder.
C. Mennesker med psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser

Kompetenceområdet retter sig mod pædagogens relationer, professionelle kommunikation og pædagogiske aktiviteter og midler i pædagogisk praksis.

Kompetencemål et er, at den studerende kan kommunikere professionelt i relation til målgruppen og kolleger, og kan på den baggrund gennemføre pædagogiske aktiviteter på et etisk forsvarligt grundlag.

Videns- og færdighedsmål

Mål 1: 
 • Vidensmål: 
  Den studerende har viden om kommunikationsformer og relationsdannelse, herunder om den professionelle samtale.

 • Færdighedsmål: 
  Den studerende kan kommunikere professionelt, etablere og indgå i professionelle relationer til mennesker i udsatte positioner.

 • Hvordan afspejles dette i den pædagogiske praksis på Kamager, og hvordan kan den studerende tilegne sig dette mål under sin praktik på Kamager?
  Vi arbejder kontinuerligt med at udvikle en praksis, hvor kommunikationen er i højsædet. Udgangspunktet er altid den enkelte beboers kommunikation og det er vores opgave at møde beboeren der.

  Vi støtter beboerne i at fastholde kontakt til den enkeltes familie, pårørende og øvrige netværk.

  Pædagogisk arbejdes der på Kamager med udvikling af beboernes kommunikation i form af hjælpemidler som billeder, tegn-til-tale, boardmaker, konkreter mv.

  På Kamager forventer vi, studerende i 2. praktik får indsigt i samt tilegner sig praktiske erfaringer med dette mål, ved aktivt at indgå i den daglige rytme og gennem deltagelse og støtte af beboerne i deres hverdagsopgaver. 

  Vi forventer ligeledes, at den studerende får indsigt i samt tilegner sig færdigheder i forhold til at indgå i arbejdet med selvstyrende teams samt ved at samarbejde på tværs af huset og på tværs af faggrupperne

  På Kamager forventer vi, den studerende er aktiv og opsøgende i forhold til brugen af hjælpemidler og forskellige kommunikative metoder i den daglige kontakt med beboerne.

 • Anbefalet litteratur:
  Mulighed for deltagelse i intern planlagt undervisning i emner som; totalkommunikation (tegn-til-tale), kommunikationshjælpemidler samt introduktion til brug af iPads og andre teknologiske kommunikations-hjælpemidler mv.
Mål 2: 
 • Vidensmål: 
  Den studerende har viden om professionsetik og pædagogiske værdier.

 • Færdighedsmål: 
  Den studerende kan analysere og vurdere etik, magt og ligeværd i sin egen og andres tilgang til det enkelte menneske og til fællesskaber.

 • Hvordan afspejles dette i den pædagogiske praksis på Kamager, og hvordan kan den studerende tilegne sig dette mål under sin praktik på Kamager?
  Kamager er beboernes hjem. Her deltager beboerne aktivt på alle måder i deres eget liv, og de har indflydelse og medbestemmelse på alle beslutninger der bliver truffet. Vi arbejder i beboernes hjem og vi respekterer og støtter aktiviteter i og omkring boligen.
  Vi søger individuelle løsninger og vi sætter en ære i at forholde os til hver enkelt beboer og pædagogikken omkring den enkelte. Vi arbejder ud fra en faglig pædagogisk referenceramme, hvor også neuropædagogikken indgår. Vi har fokus på at støtte hver enkelt beboer i at udnytte sine ressourcer og kompetencer bedst muligt.

  På Kamager forventer vi, den studerende arbejder med personlig og faglig udvikling bl.a. ved at forholde sig kritisk til etik, menneskesyn, moral i forhold til pædagogikken, ved at tage initiativ til aktiviteter, ved at modtage og give konstruktiv feedback samt ved at udtrykke sig gennem skriftlig og verbal kommunikation og lignende.

 • Anbefalet litteratur:
  Kamagers hjemmeside www.kamager.dk.
Mål 3: 
 • Vidensmål: 
  Den studerende har viden om konflikt- og voldsforebyggelse, konfliktnedtrapning og udadreagerende adfærd.

 • Færdighedsmål: 
  Den studerende kan vurdere konflikter, forebygge og håndtere konflikter samt evaluere indgreb i konflikt- og voldsepisoder.

 • Hvordan afspejles dette i den pædagogiske praksis på Kamager, og hvordan kan den studerende tilegne sig dette mål under sin praktik på Kamager?
  Vi har fokus på kommunikation i forhold til beboerne på Kamager. Vi er opmærksomme på, at en anderkendende, lyttende og konkret tilgang til borgerne kan være med til at dæmpe en konflikt. Omvendt kan aggressivt, truende og anklagende sprog være med til at forstærke en konflikt.

  På Kamager forventer vi, den studerende - gennem den daglige kontakt med beboerne - følger og forholder sig til de individuelle pædagogiske strategier og anvisninger, der er aftalt i teamet i forhold til den enkelte beboer.

 • Anbefalet litteratur:
  Bo Hejlskov Elvén: ”Problemskabende adfærd ved udviklingsforstyrrelser eller udviklingshæmning”.
  Mulighed for at deltage i interne supervisionsforløb i teamet omkring konkrete beboere.
Mål 4: 
 • Vidensmål: 
  Den studerende har viden om bevægelsesmæssige, musiske, æstetiske og kreative processers

  betydning i den socialpædagogiske praksis.

 • Færdighedsmål: 
  Den studerende kan tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter inden for udvalgte områder, herunder inddrage børn, unge og voksnes kreativitet og perspektiv.

 • Hvordan afspejles dette i den pædagogiske praksis på Kamager, og hvordan kan den studerende tilegne sig dette mål under sin praktik på Kamager?
  På Kamager bliver mange af de fælles aktiviteter planlagt og gennemført af Kamagers Aktivitetsmedarbejder; aktiviteter såsom; banko, gåture, skattejagt, musik og bevægelse, bagning, spil, aktiviteter på sansestien, bål med snobrød og pandekager, herre- og kvindeaftener, fester mv. Disse aktiviteter forventer Kamager, den studerende indgår aktivt i.

  På Kamager forventer vi, den studerende – sammen med beboeren – i dagligdagen deltager aktivt i flg. aktiviteter:
  - Udendørs aktiviteter (gåture, parallelcykel, mooncar, trampolin, gynger, sansesti, boldspil, bål, trommer mv.)
  - Indendørs aktiviteter (sanserum, kondicykler, puslespil, bankospil mv.) 
  - SITA klub (Sanserum, IT café og Aktiviteter)
  - Kammerjunkerne (Kamagers egen musikgruppe)
  - Fester og traditioner

  Flere af beboerne kan ydermere have personlige og/eller pædagogiske mål i deres Individuelle Planer, hvor målet har karakter af fysisk aktivitet. 
  Udover at deltage aktivt i eksisterende aktiviteter, har den studerende mulighed for selvstændigt at planlægge og igangsætte egne aktiviteter sammen med en eller flere beboere.

 • Anbefalet litteratur:
  Mulighed for at deltage i planlagte fælles aktiviteter sammen med Kamagers Aktivitetsmedarbejder, i planlagt Værkstedsaktivitet o.lign. Derudover kan den studerende læse i Kamagers metodekatalog samt beboernes individuelle oplysningsskemaer (interesser).

Mål 5: 
 • Vidensmål: 

  Den studerende har viden om hjælpemidler og professionsteknologier i et lærings- og udviklingsperspektiv.

 • Færdighedsmål: 
  Den studerende kan vurdere og anvende hjælpemidler og professionsteknologier i samarbejde med mennesker med særlige behov med henblik på at understøtte udvikling og læring.

 • Hvordan afspejles dette i den pædagogiske praksis på Kamager, og hvordan kan den studerende tilegne sig dette mål under sin praktik på Kamager?
  Med udgangspunkt i den enkelte beboer, arbejder vi på Kamager ud fra at skabe lige teknologiske muligheder for alle beboere ved:
  - At give beboerne adgang til digitale teknologier – generelt/individuelt.
  - At forstå at udnytte og bruge digitale teknologier, med udgangspunkt i den enkelte beboers kompetencer og interesser
  - Fokus på hverdagsteknologi og fokus på kommunikation.

  På Kamager forventer vi, den studerende har mulighed for at deltage aktivt i ovenstående forløb og/eller selvstændigt igangsætter forskellige IKT aktiviteter, - eksempelvis i It-caféen, med iPads, Kinect spil, interaktive elektroniske tavler, Smart TV, Skype mv.
  På Kamager forventer vi, den studerende - gennem den daglige kontakt med beboerne - følger og forholder sig til de igangværende aftalte og planlagte teknologiske forløb, der er aftalt i teamet i forhold til de konkrete beboere.

 • Anbefalet litteratur:
  IKT udredninger for hver af beboerne findes på: Nexus / Overblik / 07.Breve, advis og uploadede dokumenter / Dokumenter, fagligt andet

  Kamagers metodekatalog findes på: VIRK\Kamager\Fælles\Metodekatalog

  Kommunikationsredskaber findes ved henvendelse til: IKT gruppen (eller kontakt teamets IKT ressourceperson)

Praktikvejledning i 2. praktikperiode

Den studerende i 2. praktik har individuel vejledning med sin vejleder(e), som planlægges og gennemføres ca. en time/ugen. Det er teamets tjenesteplanlægger, der - i samarbejde med den studerende og vejleder(e) - indlægger vejledningstimerne i tjenesteplanen. 
Den studerende i 2. praktik deltager i Kamagers planlagte interne undervisning. Disse tæller principielt som vejledningstimer. Den studerende vil derfor i perioder opleve ikke at have vejledning hver uge. Den studerende er selv medansvarlig for at sikre, vejledningstimerne gennemføres. Evt. uafholdte vejledningstimer planlægges straks med erstatningsvejledning. Den studerende og vejleder(e) aftaler sammen, indholdet. 

Kamager forventer, at den studerende laver en kort skrivelse om, hvad der er gennemgået/drøftet ved hver vejledning. Det er den studerendes ansvar at medbringe emner til vejledningstimerne. Emner som tager udgangspunkt i den studerendes portfolio samt den studerendes videns- og færdighedsmål.


Uddannelsesplan for 3. praktikperiode - specialiseringen "Social- og specialpædagogik"

Kompetencområde og -mål: Samarbejde og udvikling

Området retter sig mod samarbejdsrelationer i og udvikling af social- og specialpædagogisk praksis i samspil med målgrupperne.

Den studerende kan gennem udvikling af pædagogisk praksis understøtte de tre målgruppers lærings-, udviklings- og omsorgsbehov og perspektiver i samarbejde med relevante aktører.

Videns- og færdighedsmål

Mål 1: 
 • Vidensmål: 
  Den studerende har viden om institutionelle, organisatorske og ledelsesmæssige rammer for social- og specialpædagogiske indsatser.

 • Færdighedsmål: 
  Den studerende kan agere professionelt inden for de givne institutionelle, organisatoriske og ledelsesmæssige rammer.

 • Hvordan afspejles dette i den pædagogiske praksis på Kamager, og hvordan kan den studerende tilegne sig dette mål under sin praktik på Kamager?
  Med udgangspunkt i Lov om Social Service (Serviceloven) tilpasser vi på Kamager hjælp, støtte og kerneydelser individuelt og i samarbejde med hver enkelt beboer. 

  Kamager er beboernes hjem, men vi arbejder rehabiliterende og med et udviklingsperspektiv. Ifølge Service-lovens § 108 er formålet at fremme den enkelte beboers mulighed for at klare sig selv og forbedre livskvaliteten. Hjælpen efter denne lov, bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og bliver tilpasset den enkelte beboers behov og forudsætninger, og hjælpen tilrettelægges i samarbejde med den enkelte. Dernæst forventer vi, den studerende tilegner sig indsigt i, hvad det vil sige – som medarbejder - at være selvledende og arbejde i selvstyrende teams.

 • Anbefalet litteratur:
  Lov om Social Service (bl.a. § 108)
  Div. kvalitetsstandarder, vejledninger og lokale tilføjelser (VIP)
  Intranettet (DSV)
  Kamagers hjemmeside
  Kamagers personalepolitikker
  Kamagers selvledelse folder
  Kamagers aktuelle kompetence-udviklingsplan
Mål 2: 
 • Vidensmål: 
  Den studerende har viden om forskellige social- og specialpædagogiske tilgange og metoder.

 • Færdighedsmål: 
  Den studerende kan foretage en faglig vurdering af de metoder, som anvendes på praktikstedet.

 • Hvordan afspejles dette i den pædagogiske praksis på Kamager, og hvordan kan den studerende tilegne sig dette mål under sin praktik på Kamager?
  På Kamager arbejder vi med en lang række metoder i den pædagogiske tilgang til beboerne. Vi betragter alle de metoder, vi anvender som redskaber eller værktøjer, som kan hjælpe os til at nå frem til de mål, vi sætter os - sammen med eller for beboerne.
  På Kamager forventer vi, den studerende deltager aktivt i udførslen af kerneydelserne og de øvrige daglige aktiviteter samt er tro mod de fastlagte rammer og pædagogiske strategier, der ligger aftalt for hver af beboerne. 

 • Anbefalet litteratur:
  Kamagers metodekatalog
  Individuelle oplysningsskemaer for de enkelte beboere
  iPads + andet It værktøj
  Individuelle Planer (mål/ønsker)
  ICF´er
  Tavler, konkreter mv.
  Div. billedmateriale
Mål 3: 
 • Vidensmål: 
  Den studerende har viden om tilgrænsende fagligheder og rammerne for tværprofessionelt samarbejde.

 • Færdighedsmål: 
  Den studerende kan indgå i tværprofessionelt samarbejde om løsningen af konkrete opgaver og/eller problemstillinger.

 • Hvordan afspejles dette i den pædagogiske praksis på Kamager, og hvordan kan den studerende tilegne sig dette mål under sin praktik på Kamager?
  På Kamager er vi præsenteret med flere forskellige fagligheder, såsom pædagogisk personale, social- og sundhedspersonale, ergoterapeuter, administration, køkken, service, ledelse mv. derudover er Kamager organiseret omkring mange af opgaverne i forskellige grupper af ressource-personer; såsom MED udvalg, tjenesteplansansvarlige, IKT, Individuel Plan ressourcepersoner mv.

  På Kamager forventer vi, den studerende får indsigt i og er opsøgende i forhold til at søge hjælp og samarbejde med de forskellige kolleger både i teamet og på tværs af huset.

 • Anbefalet litteratur:
Mål 4: 
 • Vidensmål: 
  Den studerende har viden om opgave- og ansvarsfordeling mellem målgrupperne, professionelle, frivillige og pårørende.

 • Færdighedsmål: 
  Den studerende kan redegøre for egen faglighed, opgaver og ansvar i et mange facetteret samarbejde.

 • Hvordan afspejles dette i den pædagogiske praksis på Kamager, og hvordan kan den studerende tilegne sig dette mål under sin praktik på Kamager?
  På Kamager er det faste personale og den studerende fast tilknyttet et konkret team. På Kamager forventer vi, den studerende indgår i samarbejdet med de øvrige kolleger i teamet og dagligt aftaler og fordeler, hvem der har ansvar for hvilke konkrete opgaver.

  På Kamager forventer vi, den studerende – ud over kollegerne i teamet - aktivt deltager og samarbejder med alle faggrupper og samarbejdsparter såsom; øvrige kolleger i huset, beboernes pårørende, dagtilbud, klub og fritid, chauffører, ledsagere, læger, speciallæger mv.

 • Anbefalet litteratur:
  Aftaleskemaer
  Team kalender
  Beboerbeskrivelser
  Nexus
Mål 5: 
 • Vidensmål: 
  Den studerende har viden om forandringsprocesser og innovation.

 • Færdighedsmål: 
  Den studerende kan deltage i udviklingen af den pædagogiske praksis gennem innovative og eksperimenterende tiltag.

 • Hvordan afspejles dette i den pædagogiske praksis på Kamager, og hvordan kan den studerende tilegne sig dette mål under sin praktik på Kamager?
  På Kamager forventer vi, den studerende deltager aktivt i hverdagens små tiltag og forandringsprocesser i forhold til kontakten med beboerne. Vi forventer den studerende får indsigt i og aktivt bidrager med systematisk erfarings- og videnopsamling i forhold til hver enkelt beboer.

 • Anbefalet litteratur:
  Nexus
  Teammøder
Mål 6: 
 • Vidensmål: 
  Den studerende har viden om didaktiske og pædagogiske metoder til udvikling af pædagogisk praksis, herunder dokumentation og evaluering.

 • Færdighedsmål: 
  Den studerende kan sætte mål, anvende dokumentations- og evalueringsmetoder og udvikle viden gennem deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion over pædagogisk praksis.

 • Hvordan afspejles dette i den pædagogiske praksis på Kamager, og hvordan kan den studerende tilegne sig dette mål under sin praktik på Kamager?
  På Kamager forventer vi, den stude-rende deltager i forløb omkring arbejdet med beboernes individuelle planer (mål) og afholdelse af handleplansmøde.

  Vi forventer, den studerende er ansvarlig for at gennemføre egne projekter, mål og tiltag i forhold til konkrete beboere. 

  Samtidig forventer vi, den studerende bidrager med observations- og erfa-ringsudveksling – dels på teammøder, ved den studerendes vejledning samt generelt i hverdagen.
  Den studerende forventes at bidrage med synliggørelse af erfaringerne i teamet.

 • Anbefalet litteratur:
  Vejledning
  Evt. SMTTE model 
  Evt. spørgeskemaer
  Individuelle Planer (mål)
  Kamagers metodekatalog
  Nexus
Mål 7: 
 • Vidensmål: 
  Den studerende har viden om førstehjælp.

 • Færdighedsmål: 
  Den studerende kan udføre grundlæggende førstehjælp.

 • Hvordan afspejles dette i den pædagogiske praksis på Kamager, og hvordan kan den studerende tilegne sig dette mål under sin praktik på Kamager?
  På Kamager har vi etableret forskellige instanser til brug for akut hjælp i forhold til forskellige områder. Den studerende får derfor mulighed for at få kendskab til flg.:

  Hjertestarter (livgivende 1. hjælp)
  Brandintro 
  Medicinintro (+ PN-medicin)
  Daglig medicinansvarlig
  Beredskabsmappen (ambulanceplan mv.)

 • Anbefalet litteratur:
  Kamagers beredskabsmappe.

Praktikvejledning i 3. praktikperiode

Den studerende i 3. praktik har individuel vejledning med sin vejleder(e), som planlægges og gennemføres ca. en time/ugen. Det er teamets tjenesteplanlægger, der - i samarbejde med den studerende og vejleder(e) - indlægger vejledningstimerne i tjenesteplanen. 
Den studerende i 3. praktik deltager i Kamagers planlagte interne undervisning. Disse tæller principielt som vejledningstimer. Den studerende vil derfor i perioder opleve ikke at have vejledning hver uge. Den studerende er selv medansvarlig for at sikre, vejledningstimerne gennemføres. Evt. uafholdte vejledningstimer planlægges straks med erstatningsvejledning. Den studerende og vejleder(e) aftaler sammen, indholdet. 

Kamager forventer, at den studerende laver en kort skrivelse om, hvad der er gennemgået/drøftet ved hver vejledning. Det er den studerendes ansvar at medbringe emner til vejledningstimerne. Emner som tager udgangspunkt i den studerendes portfolio samt den studerendes videns- og færdighedsmål.Redaktør