Faglig indsats

​​Det er en kompleks og krævende opgave at drive højt specialiserede sociale tilbud effektivt og med høj kvalitet. Læs om vores mål,​ og hvordan vi arbejder med den faglige indsats.

​​​


Velbeskrevne tilgange og metoder​

Bo- og dagtilbuddene i Den Sociale Virksomhed har forskellige målgrupper og bruger derfor en række forskellige fagligt anerkendte tilgange og metoder. Det er et fælles mål, at disse tilgange og metoder skal være velbeskrevne og synlige for både borgere og kommuner. 

Der er i disse år fokus på, at sociale indsatser bør baseres på forskning og bedste aktuelle viden for at styrke kvaliteten og effekten af indsatsen for borgeren og for at sikre​​, at ressourcerne bliver udnyttet bedst muligt. Der bliver også i stigende grad efterspurgt dokumentation og resultater af den specialiserede sociale indsats – både på borger- og tilbudsniveau. 

Den Sociale Virksomhed har gennem flere år arbejdet systematisk med dokumentation og udvikling af den faglige indsats på en lang række områder. Virksomheden vil også fremover have fokus på at fremme en fælles videnskultur og have udvikling af viden og resultatdokumentation som et centralt indsatsområde. 

Innovation og ​​velfærdsteknologi

I virksomheden er vi optaget af at fremme innovation ved at nytænke vores arbejdsgange, processer og ydelser for at styrke den enkelte brugers handlekompetence og livskvalitet. Den Sociale Virksomhed arbejder også intensivt med at udnytte og udvikle velfærdsteknologiske løsninger på tilbuddene med det formål at sikre en bedre og mere effektiv løsning af kerneopgaven. En indsats, der ofte sker i samarbejde med eksterne parter.

Tilbuddene i virksomheden har en vigtig opgave i at understøtte borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel for dermed at fremme lighed i sundhed. Arbejdet består blandt andet i at støtte borgernes adgang til relevante sundhedsfremmende tiltag og sundhedsfaglige kompetencer.

Sammenhængende og koordinerede forløb

Der er, både på sundhedsområdet og det sociale område, stort fokus på at sikre sammenhængende og koordinerede forløb for den enkelte borger som en del af deres rehabilitering. Den Sociale Virksomhed er optaget af at sikre, at de borgere – børn som voksne – der bruger virksomhedens tilbud, oplever sammenhængende og koordinerede forløb i forhold til de øvrige ydelser, som borgeren modtager, men også i forhold til deres livsforløb. 

​​Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område​​​​

I Den Sociale Virksomhed arbejder vi sammen med de øvrige regioner ud fra Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Arbejdet med kvalitetscirklen sikrer en systematisk, professionel og læringsorienteret tilgang til kerneopgaven på en række centrale socialfaglige områder. 

Kvalitetscirklen:


​Tilsyn

Alle botilbud og andre former for døgntilbud i Den Sociale Virksomhed får tilsynsbesøg mindst én gang om året. Tilsynet tager udgangspunkt i en fælles kvalitetsmodel, der består af en række temaer, kriterier og indikatorer. Der har ikke tidligere været lovbestemte kvalitetskrav til de sociale tilbud, sådan som vi ser det i tilsynets kvalitetsmodel. Tilsynet stiller bl.a. konkrete krav til dokumentation af tilbuddenes resultater. Desuden lægger tilsynet meget vægt på brugerinddragelse og inddragelse af netværk, på fysisk og mental sundhed og på rehabilitering i form af uddannelse og beskæftigelse.

Den Sociale Virksomhed har både internt i virksomheden og på tværs af regionerne arbejdet på at sikre sammenhæng mellem tilsynsmodellen og vores egen tværregionale kvalitetsmodel (DKM-Social), så det for brugerne og tilbuddene fremstår som én fælles tilgang og model. 

Socialtilsyn Hovedstaden fører tilsyn med botilbuddene i Den Sociale Virksomhed

Med lov om socialtilsyn, der trådte i kraft 1. januar 2014, er tilsyn med botilbud og andre sociale døgntilbud for udsatte børn og voksne, plejefamilier, anbringelsessteder m.v. samlet ét sted i hver region. I hovedstadsregionen har socialtilsynet hjemsted på Frederiksberg Rådhus.

Du kan finde tilsynsrapporterne fra de enkelte bo-, dag- og døgntilbud på tilbuddenes hjemmesider.​​

Du kan finde information om tilsyn med plejefamilie, anbringelsessteder, botilbud og andre sociale døgntilbud på Socialtilsyn Hovedstadens hjemmside 

Du kan læse om socialtilsyn​ på Socialstyrelsens hjemmeside har Socialstyrelsen en særlig funktion, kaldet auditfunktionen. Socialstyrelsens auditfunktion understøtter, at socialtilsynets opgaveløsning udføres i overensstemmelse med lovens formål og intention.har Socialstyrelsen en særlig funktion, kaldet auditfunktionen. Socialstyrelsens auditfunktion understøtter, at socialtilsynets opgaveløsning udføres i overensstemmelse med lovens formål og intention. 

Redaktør