Faglig indsats

​Det er en kompleks og krævende opgave at drive højt specialiserede sociale tilbud effektivt og med høj kvalitet.Tilbuddene i Den Sociale Virksomhed har forskellige målgrupper og anvender derfor forskellige fagligt anerkendte tilgange og metoder. Vores opgave er at skabe rammer og miljøer, hvor den enkelte borger får mentalt overskud til at fungere bedst muligt i hverdagen.

Rehabilitering er et nøglebegreb i den faglige indsats. Det sikrer, at det enkelte menneske er i centrum, og at indsatsen er baseret på borgerens hele liv, egne beslutninger og inddragelse af netværk. En rehabiliterende indsats er samtidig
en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats.

Vi arbejder sammen med de øvrige regioner ud fra Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område.

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område​​​​

Modellen skaber grundlag for en systematisk, professionel og læringsorienteret tilgang til kerneopgaven på en række centrale social- og sundhedsfaglige områder.

Kvalitetscirklen:


Innovation og ​​velfærdsteknologi

I virksomheden er vi optaget af at fremme innovation ved at nytænke vores arbejdsgange, processer og ydelser for at styrke den enkelte brugers handlekompetence og livskvalitet. Den Sociale Virksomhed arbejder også med at udnytte og udvikle velfærdsteknologiske løsninger på tilbuddene med det formål at sikre en bedre og mere effektiv løsning af kerneopgaven. En indsats, der ofte sker i samarbejde med eksterne parter.

Tilbuddene i virksomheden har en vigtig opgave i at understøtte borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel for dermed at fremme lighed i sundhed. Arbejdet består blandt andet i at støtte borgernes adgang til relevante sundhedsfremmende tiltag og sundhedsfaglige kompetencer.


Socialtilsyn

 Alle botilbud og andre former for døgntilbud i Den Sociale Virksomhed får socialtilsynsbesøg mindst én gang om året. Socialtilsynet tager udgangspunkt i en fælles kvalitetsmodel, der består af en række temaer, kriterier og indikatorer. Der har ikke tidligere været lovbestemte kvalitetskrav til de sociale tilbud, sådan som vi ser det i tilsynets kvalitetsmodel. Tilsynet stiller blandt andet konkrete krav til dokumentation af tilbuddenes resultater. Desuden lægger tilsynet meget vægt på brugerinddragelse og inddragelse af netværk, på fysisk og mental sundhed og på rehabilitering i form af uddannelse og beskæftigelse.

Den Sociale Virksomhed har både internt i virksomheden og på tværs af regionerne arbejdet på at sikre sammenhæng mellem tilsynsmodellen og vores egen tværregionale kvalitetsmodel (DKM-Social), så det for brugerne og tilbuddene fremstår som én fælles tilgang og model. 

Socialtilsyn Hovedstaden fører tilsyn med botilbuddene i Den Sociale Virksomhed


Med lov om socialtilsyn, der trådte i kraft 1. januar 2014, er tilsyn med botilbud og andre sociale døgntilbud for udsatte børn og voksne, plejefamilier, anbringelsessteder m.v. samlet ét sted i hver region. I hovedstadsregionen har socialtilsynet hjemsted på Frederiksberg Rådhus.

Du kan finde tilsynsrapporterne fra de enkelte dag- og døgntilbud på tilbuddenes hjemmesider.​​

Du kan finde information om tilsyn med plejefamilie, anbringelsessteder, botilbud og andre sociale døgntilbud på Socialtilsyn Hovedstadens hjemmeside (link åbner i ny fane)  

Risikobaseret tilsyn

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn på udvalgte botilbud. Det kaldes risikobaseret tilsyn. Formålet med tilsynet er at fremme patientsikkerheden på alle typer bo- og behandlingssteder. 


Redaktør