Faglige tilgange

Beboerne og brugerne på Blindecenter Bredegaard er meget forskellige og det kræver, at man som medarbejder kan tilpasse sin faglige tilgang til den enkelte. Vores overordnede faglige tilgange danner rammen for tværfaglige, individuelt tilpassede indsatser, der støtter borgeren til et selvstændigt, udviklende og aktivt liv.​


Synspædagogik

Det fysiske miljø på Blindecenter Bredegaard er indrettet synskompenserende. Det betyder, at det fysiske miljø tager størst muligt hensyn til de blinde og svagsynede borgere. Den tværfaglige praksis er på samme måde fokuseret på at graduere og kompensere for borgernes synshandicap, så størst mulig aktivitet og deltagelse opretholdes.

Adfærd og kommunikation

Den synspædagogiske tilgang tager afsæt i at forstå hvem borgeren er, forstå borgerens diagnoser herunder synshandicappet og samspillet imellem dem. I udgangspunktet tager opgaver fire gange så lang tid at udføre, hvis man er blind frem for seende.

 • Kommunikation og adfærd er et vigtigt redskab.

 • Vi siger vores navn højt når vi kommer og går.

 • Vi nævner hinandens navne når vi taler til hinanden i en gruppe.

 • Vi står ansigt til ansigt når vi taler med borgeren.

 • Vi smiler med lyd på, så borgeren kan høre og mærke, at vi er glade, noget er sjovt mv.

 • Vi sætter tempoet ned og er konkrete når vi taler og guider.

 • Vi giver borgeren tid til at svare.

 • Vi fortæller borgeren hvad vi gør, når det er relevant.

 • Vi tolker for borgere, når vi griner af noget sammen med andre.

Det fysiske miljø

Det fysiske miljø spiller en afgørende rolle, når man er blind eller svagsynet, og vi har fokus på at formidle det borgeren ikke kan se.

 • Der er ledelinje inde som ude.

 • Vi har Blinfo, der virker som talende skilte. Læs mere om Blinfo her (åbner i browser på ny fane).

 • Lejligheder, fællesarealer, spisestuen mv. er indrettet med særligt fokus på belysning, kontraster og støjniveau.

 • Vi flytter ikke på borgerens ting eller laver nye systemer i fx skabe uden deres viden.

 • Døre og låger skal være helt åbne eller helt lukkede.

 • Vi sætter stole mv. på plads og gangarealer skal være frie.

Borgerne tilbydes forløb i måltidsteknik, mobility og ADL-træning, som er træning i at udføre specifikke opgaver fx kaffebrygning og tøjvask. Nyansatte modtager ligeledes undervisning i ovenstående, så de bedst muligt kan støtte borgerne. Sanseorienteret tilgang

Vi arbejder sanseorienteret med udgangspunkt i anerkendte undersøgelses- og udredningsredskaber, som er tilpasset den enkeltes borgers behov. Her kan der både være tale om øget tilførsel af specifikke sansestimuli eller skærmning ved nedsat evne til at sanseintegrere.

Med udgangspunkt i den døvblindepædagogiske tilgang fokuserer vi på relationer, samvær og anerkendelse sammen med struktur, systematik og genkendelighed. Dagligdagen tilrettelægges individuelt og i størst muligt omfang med et indhold, borgeren udtrykker glæde omkring. Neuropædagogik

Neuropædagogik tager udgangspunkt i den aktuelle viden om hjernens funktion, og om konsekvenserne af dysfunktioner og skader for borgerens generelle udvikling, herunder indlæringsevne og udvikling af sociale kompetencer. 

Neuropædagogik skal ikke forstås som en bestemt fremgangsmåde/metode, men mere som en holistisk forståelsesramme; en måde at tænke på og anskue borgeren ud fra.  Formålet med den neuropædagogiske indsats er, at skabe de bedste forudsætninger for læring, udvikling, trivsel, mestring og selvhjulpenhed for den enkelte borger, så borgeren får sat sine resurser i spil og er mest mulig aktiv og deltagende i eget liv. Indsatsen skal ske på baggrund af en tværfaglig funktionsudredning af borgeren og i et samarbejde med borgeren og evt. pårørende.

Alle medarbejdere på Blindecenter Bredegaard er efteruddannet i neuropædagogik. Totalkommunikation

Når vi arbejder med totalkommunikation, så betyder det, at vi er opmærksomme på alle brugbare kommunikationsformer, som er tilgængelige for den enkelte borger - uanset om det er ord, lyde, kroppen, tegn, billeder, konkreter eller tekniske hjælpemidler.

Vi har fokus på at kunne anerkende og besvare borgerens udtryk og afdækker de følelsesmæssige og for borgeren meningsgivende bevæggrunde, der kan tænkes at ligge bag borgernes forskelligartede udtryksformer.  


Brugerindflydelse og beboerdemokrati

Vi har fokus på, at borgeren skal have størst mulig indflydelse på sit eget liv ud fra sine ønsker, forudsætninger og behov og vi sikrer borgerne indflydelse igennem diverse udvalg og grupper på Bredegaard fx møder i beboerforeningen, husmøder og deltagelse i ansættelsessamtaler. Læs mere om brugerindflydelse og beboerdemokrati her (åbner i ny browser på ny fane).

Sundhedsfremme

På Bredegaard anser vi sundhed som en kombination af både fysiske, psykiske, sociale, kulturelle og eksistentielle faktorer, og vi arbejder sundhedsfremmende i alt, hvad vi gør. 

På Bredegaard er sundhedsfremme lig med mobilisering af ressourcer, handlekompetencer og mestringsstrategier. Både i dagligdagen og når der er særlige arrangementer og aktiviteter, har vi fokus på, at borgere er så inddragede og aktive som overhovedet muligt. 

Vi arbejder således med en helhedsorienteret forståelse af begreberne sundhed, helbred og trivsel, hvor der både er fokus på et helbredsmæssigt perspektiv som livsstil og kroppens tilstand, samt et mentalt sundhedsmæssigt perspektiv med fokus på eksistens, mening og sammenhæng i livet, mestring, sociale netværk, identitet, inklusion, læring, empowerment, livsmod og handlekraft.

Supervision og ekstern bistand

Alle teams modtager løbende supervision ved ekstern neuropsykolog og input og vejledning fra VISO.

Borgerens mål og udvikling

Statusmøde

Ifølge Lov om Social Service §141 har beboere og brugere på Blindecenter Bredegaard krav på at få udarbejdet en handleplan, hvortil der afholdes et årligt statusmøde.

Selve handleplanen udarbejdes af sagsbehandleren fra den enkelte borgers handleansvarlige kommune. Blindecenter Bredegaard hjælper borgeren med at invitere sagsbehandler, pårørende og andre relevante samarbejdspartnere, som borgeren ønsker deltager på handleplansmødet. 

Individuel plan

I forbindelse med det årlige handleplansmøde tilbyder Blindecenter Bredegaard alle beboere og brugere at få udarbejdet en individuel plan med både personlige og pædagogiske mål.

Vi anvender vores vurderinger og erfaringer fra dokumentationsværktøjet ICF til at målfastsætte og underbygge det tværfaglige arbejde. 

ICF (”International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelser og helbredstilstand”) er et tværfagligt dokumentationsværktøj, hvor vi objektivt beskriver vores iagttagelser af borgeren i forskellige sammenhænge og situationer. 

Den individuelle plan udsendes inden statusmødet og danner baggrund for statusmødet med kommunen.  På selve mødet præsenteres målene og/eller andre emner, som borgeren ønsker, der skal snakkes om på mødet. 
Redaktør