Pædagoger

​Vores primære arbejdsopgave i forhold til den enkelte elev er socialisering og dannelsesarbejde.

​Eleverne på Geelsgårdskolen har sociale, kommunikative og kognitive vanskeligheder, som følge af deres funktionsnedsættelse. Vi giver eleverne en forståelse for fællesskabet, og opøver deres sociale færdigheder - d.v.s. indsigt i betingelserne for samspil med andre, og hvad der, socialt set, er den mest hensigtsmæssige adfærd.

Observation af nye elever

Ved skolestart foretager det tværfaglige team en observation af eleven. På baggrund af teamets observation, og forældrenes ønsker til skolegangen, udarbejdes en handleplan. Den er teamets overordnede styringsredskab, og sikrer, at hvert fagområde byder målrettet ind overfor den enkelte elev.

Vores daglige ansvarsområde

Som pædagoger er vi ansvarlige for de fælles tilrettelagte tiltag/fokusområder, som er gennemgående for eleven i helhedstilbuddet, d.v.s både i forhold til skole- og fritidstilbuddet.

Vi lærer eleverne

  • Forskellige måder at være sammen på.
  • Hvordan man aflæser kropssprog, mimik, tonefald m.m.
  • Hvordan man tilkendegiver sin ​mening, og giver udtryk for de behov man har - f.eks. at det kan svare sig, aktivt at kommunikere ved hjælp af forskellige hjælpemidler.
  • Adfærdsstrategier, herunder hvordan man håndterer en konflikt.
  • Hvordan man skaber relationer til jævnaldrende.
  • Hvordan man kan håndtere sit handicap, og de livsforudsætninger det giver.
  • Hvad der skal til for at blive mere selvhjulpen.

Fritidsaktiviteter

I Fritidstilbuddet er det meget væsentligt at stimulere elevernes nysgerrighed, og give dem viden om aktiviteter, som kan gøre fritiden berigende. Vi sørger for at præsentere dem for  ting, de ikke selv ville vælge og støtter dem i at turde prøve noget nyt. 

En stor del af arbejdet i fritidstilbuddet handler om samspil - om det at være sammen ud fra hver sin formåen.

Almindelige gøremål

Vi ser det som en grundlæggende livskvalitet at kunne være med i de daglige gøremål. 

Vi sørger for at indd​rage eleverne i videst muligt omfang, for at øge deres selvstændighed, når det kommer til selv at tage tøj på, gå på toilettet, spise m.m.

Vores målsætninger

Det socialpædagogiske arbejde skal støtte og give redskaber til elevens udvikling. 
Arbejdet skal øge elevens styrkesider og tage hensyn til de grundlæggende vanskeligheder og behov, som det enkelte barn har på grund af hans/hendes funktionsnedsættelse. 

Indsatsen skal give kvalitativ mening her og nu og i det livslange perspektiv. 
Fokus skal være på relationer mellem mennesker, på kommunikation og det at lære i samspil med andre. 

Når kompetencerne på det sociale område udvikles, øger det elevernes selvtillid og selvværd. 

Efteruddannelse

Vi tilbyder, udover obligatoriske kurser, relevant intern og ekstern efteruddannelse.

Pædagogfaglige metoder

Læs om pædagogikker.

Pædagoger bo- og aflastning

Pædagogerne er, i samarbejde med kollegaer, ansvarlige for det  pædagogiske arbejde og for at tilrettelægge de pædagogiske aktiviteter, der er i overensstemmelse med de mål og handleplaner, der er fastlagte for det enkelte barn.

Vores målsætninger

Vores mål med det pædagogiske arbejde er at skabe et trygt miljø, hvor barnet kan trives og udvikle sig. Vi arbejder på at barnet udvikler selvværd, får indflydelse på eget liv og lærer at stole på egen dømmekraft,
Vi bestr​æber os på at skabe en hverdag for børnene, som rummer almindelige hjemlige aktiviteter, hvori familie og venner naturligt indgår.

Efteruddannelse

Vi tilbyder, udover obligatoriske kurser, relevant intern og ekstern efteruddannelse.
Redaktør