Totalkommunikation

​Kommunikation og samspil med andre mennesker er en livsnødvendighed og forudsætningen for overhovedet at kunne føle sig menneskelig, og kunne danne et selv som kan handle i verden, påvirke omgivelserne og dele perspektiver og oplevelser med andre. 

Når vi arbejder med totalkommunikation, så betyder det, at vi er opmærksomme på alle brugbare kommunikationsformer, som er tilgængelige for den enkelte elev - uanset om det er ord, lyde, kroppen eller hjælpemidler.
Målet er, på alle tænkelige måder, at kunne anerkende og besvare elevens udtryk. Vi gør alt, hvad vi kan, for at afdække og tage vare på de følelses- og meningsaspekter, der kan tænkes at ligge bag elevernes forskelligartede udtryk. 
Det er afgørende for os, at vi hele tiden udbygger og forbedrer kommunikationen og samspillet - og vores værdier om respekt, tid, indføling og glæde er i spil, når det lykkedes.

Videoanalyse
I afdækningen af non-verbale elevers udtryks​former bruger vi videoanalyse. Eleven filmes, og optagelserne analyseres efterfølgende - ofte sammen med forældrene - for at finde en fortolkningsramme ud fra fælles erfaringer. 

Visuelle og tekniske kommunikationshjælpemidler
Teamet vurderer løbende, om en elev har behov for kommunikative hjælpemidler - og i så fald hvilke. 
Visuelle hjælpemidler er Bliss, Tegn til Tale, pictogrammer og PCS symboler. 
Tekniske hjælpemidler er 0-1 kontakter, elektroniske/computerbaserede talemaskiner og specialudstyr til betjening af computer.
Talepædagogerne instruerer/underviser herefter i brugen af hjælpemidlerne, og instruktionen omfatter elev, forældre og medarbejdere.

Talemaskine
Et kommunikationshjælpemiddel bestående af en trykfølsom maskine inddelt i et givent antal felter/lag med eksempelvis symboler og indtalinger. Ved aktivering gives et auditivt output med digital eller syntetisk tale. Betjeningsmulighederne kan være direkte tryk, scanning, 0-1 kontakter og lign. Talemaskinen giver eleven mulighed for selvstændigt at kunne udtrykke sig. Talemaskiner kan opdeles i computerbaserede og ikke computerbaserede.

Bliss
Et visuelt logisk system med indbygget grammatik. Ord og begreber repræsenteres af logiske tegn i stedet for bogstaver.

PCS symboler
Består af visuelle symboler i farver ell. sort/hvid. Symbolerne kan repræsentere flere forskellige begreber/ord. PCS symboler benyttes bl.a. til dagstavler/skemaer for eleverne, i kommunikationsbøger, som overlæg til talemaskiner m.m. I modsætning til pictogrammer er PCS symboler ikke entydige.

Pictogrammer
Et symbolsystem bestående af klare hvide tegninger på en sort baggrund. Pictogrammerne repræsenterer en universel afbildning af begreber eller ord. Pictogrammer er entydige.

0-1 kontakt
Det er talekontakter med op til 75 sek. taletid. Kontakterne benyttes bl.a. til at eleven kan fortælle om oplevelser mellem hjem og skole.

Tegn til Tale
En kommunikationsform hvor det talte sprog understøttes med tegn fra døves tegnsprog. Tegn til tale støtter den sproglige forståelse og kan være en støtte til at udvikle elevens talesprog.


Redaktør