E-læringskursus i neuropædagogik skal give ansatte på 3Kløveren et fælles fagligt fundament

​På døgntilbuddet 3Kløveren, der er en del af Den Sociale Virksomhed, skal et nyudviklet e-læringskursus være med til at sikre, at de ansatte har en fælles faglig forståelsesramme i arbejdet med børn og unge med udviklingshæmning.  

Af Trine Kit Jensen, journalist og kommunikationskonsulent, RegionH E-læring

3Kløveren er et døgntilbud for børn og unge med udviklingshæmning, ofte i sammenhæng med andre diagnoser. Fælles for dem er et meget lavt kognitivt funktionsniveau. De har store vanskeligheder med at indgå i sociale relationer, deres sanseapparat bliver nemt overbelastet, og når læsset vælter, kan de blive stærkt udadreagerende. 

- Sammenligner man med et sygehus vil man sige, at det her er intensivafdelingen. Stort set alle de børn og unge, der bor på 3Kløveren, har behov for massiv mandsopdækning fra personalet i alle deres vågne timer. De har et kæmpe støttebehov, siger forstander Mette Brunberg. 

Mette Brunberg står sammen med Julie Fabricius Dahl, der er psykolog på 3Kløveren, bag det faglige indhold i et nyt e-læringskursus om neuropædagogik til døgntilbuddets personale. Kurset er produceret i samarbejde med RegionH E-læring.  

 - Neuropædagogikken er en forståelsesramme, der giver rigtig god mening i forhold til arbejdet med de her børn og unge. Den er ikke en metode i sig selv, men er fundamentet for alle de andre metoder, vi arbejder med på 3Kløveren, fortæller forstanderen.  

Forskellige 'kneb' i spil

På døgntilbuddet er der ca. 70 ansatte omkring børnene og de unge. Nogle er socialpædagoger, andre er medhjælpere – og dertil kommer en stor gruppe ufaglærte, da det lige som på andre sociale tilbud er svært at få uddannet personale i tilstrækkeligt omfang. 

Undervisningen i neuropædagogik er hidtil foregået via et temahæfte med indhold, der er skræddersyet til arbejdet med 3Kløverens målgruppe. Men temahæftet har altså nu fået selskab af et e-læringskursus i neuropædagogik, der også er målrettet til arbejdet på netop 3Kløveren.  

Beslutningen om at få udviklet et e-læringskursus har der været flere forskellige grunde til, fortæller Mette Brunberg, der bl.a. peger på, at det kan være svært at vide, om de ansatte får læst temahæftet. 

 - En af fordelene ved e-læring er, at man via Kursusportalen kan sikre sig, at de ansatte gennemfører kurset, og at de gør det med regelmæssige mellemrum, siger hun. 

Hun peger også på, at nogle af de ansatte på 3Kløveren er læsesvage, enten fordi de er ordblinde eller fordi dansk ikke er deres førstesprog. Derfor kan der være brug for at gribe undervisningen anderledes an.  

- E-læringen gør brug af mange forskellige 'kneb'.  Fx er der små videoer og tekst, der bliver læst op, og på den måde appellerer e-læringen mere til dem, som måske kan have svært ved at forstå et budskab alene ved at læse, siger hun.  

Endelig peger hun på, at der lige som på andre sociale døgntilbud er stor udskiftning i personalegruppen, og at psykolog Julie Fabricius Dahl ikke ville kunne nå at undervise alle nye ansatte i neuropædagogik. 

- Det kan vi nu med e-læringen. Når nye medarbejdere har været her en måneds tid eller to, skal de tage det her kursus, og alle medarbejdere skal tage det en gang om året, siger Mette Brunberg. 

Foldes trinvist ud

I e-læringen om neuropædagogik står forstanderen selv for en indledende video-introduktion. Derefter bliver formidlingen trinvis foldet ud inden for udvalgte neuropædagogiske emner. Det sker ved hjælp af klassisk e-læring, tegninger med speak, animationer, en podcast plus yderligere videoer med undervisningsemner.

De udvalgte emner er kognition, opmærksomhed, eksekutive funktioner, opmærksomhed, udviklingszoner, assessment, spejlneuroner, relationens betydning, hjernens plasticitet, dopamin og serotonin samt habituering. E-læringen tager 45-55 minutter at gennemføre, og undervejs er der spørgsmål til kursisterne om de enkelte dele af stoffet. 

Mette Brunberg håber, at e-læringen kan bidrage til et fælles fagsprog på 3Kløveren og være med til skabe en større forståelse for de udfordringer, børnene og de unge på døgntilbuddet oplever i hverdagen.    

-  Planlægningen og tilrettelæggelsen af det, der skal foregå sammen med børnene, vil for alle medarbejderes vedkommende være kvalificeret af en teoretisk ramme. Det handler både om, hvordan vi møder barnet, når barnet har det svært og reagerer voldsomt og om, at vi bruger teorien som afsæt for specifikke metoder i målarbejdet, siger Mette Brunberg.Redaktør