Skolen på Sølager

​Det kræver en helt særlig tilgang at lykkes med at undervise unge på sikrede institutioner, men indsatsen bærer frugt på Sølager. Anna Rieck og Casper Abdulrahman Bjaarnø er lærere på skolen på Sølager, og sammen med deres kolleger har de stor succes med at føre elever til afgangseksamen.

​​Anna Rieck og Casper Abdulrahman Bjaarnø er lærere på skolen på Sølager.

Ifølge loven skal unge på de sikrede institutioner, på lige fod med andre unge i den undervisningspligtige alder, modtage undervisning, der svarer til den, der gives i folkeskolen. Men vilkårene er anderledes, fordi eleverne på de sikrede institutioner ofte har sociale, personlige og psykiske problemer. De unge er typisk mellem 15-17 år og deres faglige niveau og kompetencer varerier meget. "De er typisk svigtet på alle mulige måder; Hjemmefra og af systemet og har forsømt skolen. Mange har ikke haft en reel skolegang siden 3.-4. klasse," forklarer Casper Abdulrahman Bjarnø, der har været lærer på Sølager siden 2013. "Dårlig opvækst, anbringelser, misbrug og kriminalitet er som oftest udgangspunktet. De kommer i store jakker, men inderst inde er de nogle små drenge, der skriger på hjælp," supplerer Anna Rieck, der har været lærer på Sølager siden 2007.

"De kommer i store jakker, men inderst inde er de nogle små drenge, der skriger på hjælp"


De unge er på Sølager, mens de venter på, at politiet bliver færdig med at efterforske deres sag, og at de bliver stillet for en dommer. I gennemsnit varer opholdet to-tre måneder, men en del unge venter længere – op til et år eller mere. Derfor er det meget forskelligt, hvor længe pædagoger og lærere på Sølager har til, at hjælpe de unge med at få ændret livsbane og få resocialiseret og afkriminalisere dem, som det hedder på fagsprog. Et af målene for undervisningen er at 'skabe en platform for, at eleven kan bevæge sig væk fra en kriminel løbebane og over i et skoleforløb, uddannelse eller erhverv'. Og ifølge retningslinjerne for undervisningen på de sikrede institutioner skal den først og fremmest fokusere på at opmuntre og motivere eleven til at påbegynde eller fortsætte skolegang eller uddannelse, når opholdet er slut. At det så lykkes at gøre eleverne klar til at tage afgangsprøver, er en meget stor succes.

Skoleambassadører  

Undervisningsforløbene på Sølager skal tilrettelægges helt andersledes end i en almindelig folkeskole, og det kræver en god introduktion at motivere de unge til overhovedet at ville sætte deres ben i skolens lokaler. Her spiller de andre elever en vigtig rolle i at være ambassadører. "De nuværende elever giver de nye den første introduktion og opfordrer dem til at 'prøve' skolen. Og det gør indtryk på de nye unge at se, at de andre helt frivilligt går i skole. Døgnpersonalet motiverer dem selvfølgelig også," forklarer Anna Rieck.

"Som udgangspunkt er det vores opgave at få dem motiveret til noget andet end kriminalitet"


"Når det er lykkedes at få den unge i skole, er det første vi gør at tilbyde en aktivitet på værkstedet eller en idrætsaktivitet. Det kan også være at spille backgammon sammen," forklarer Casper Abdulrahman Bjaarnø. Lærergruppen består derfor af både lærere og faglærere. "Som udgangspunkt er det vores opgave at få dem motiveret til noget andet end kriminalitet, og det kan godt tage lang tid, før de er klar til almindeligt skolearbejde," siger Casper. For de helt hardcore unge kan der godt gå måneder, inden de bliver introduceret til almindelige fag som matematik og dansk. Det er en balance, hvor meget personalet kan presse de unge, og hvornår de skal lade dem være. "De er under maksimalt pres med sparsom og i nogle tilfælde også overvåget kontakt til forældre. Men skolen er med til at strukturere dagen og gøre den kortere," siger Anne Rieck.

Individuelle planer

For at kortlægge, hvor den unge er rent fagligt, spørger lærerne ved en indledende indskrivningssamtale ind til skoleerfaring, ligesom de tester den unges niveau. De forsøger også at få informationer fra den unges tidligere uddannelses- eller beskæftigelsessted. "På den baggrund bliver der lavet en individuel plan sammen med den unge," forklarer Casper Abdulrahman Bjaarnø, der også er UU-vejleder. 

Alle elever bliver tilbudt 23 klokketimer om ugen. Og da der er unge på Sølager året rundt – også om sommeren – er der undervisning hele året. Som udgangspunkt foregår undervisningen for en til to elever ad gangen, så de taber ikke ansigt over for hinanden, når der er noget, de har svært ved. På Sølager oplever mange af de unge for første gang at blive mødt med anerkendelse og en vedvarende indsats, som også er et vigtigt fundament for at kunne lykkes i skolen. "Vi kan fx have en ung, der har smadret et lokale, men det betyder ikke, at vi giver op. Vi møder dem dagen efter med et 'Er du klar?' De er slet ikke vant til voksne, der holder ved på den måde. Også helt små ting som 'fedt at se dig' betyder rigtig meget for dem," forklarer Casper. "Selv om det kan lyde som en floskel, er vi gode til at se, hvor barnet er. Og de kan hurtigt aflæse, om du er falsk, eller om du virkelig vil dem."

"Når musklerne vokser, får de mere selvtillid, ligesom det også er tilfældet, når de opdager, at de godt kan regne"


Med anerkendelse og en vedvarende indsats prøver lærerne at opbygge en tæt relation til eleverne, som betyder, at de kan motivere eleverne til læring. Nogle af de redskaber, de bruger, er fx 'skjult matematik' ved at tale om kost i idræt og på den måde snige det ind i undervisningen. Idræt er i det hele taget et vigtigt fag i opbygningen af de unges selvtillid. "Når musklerne vokser, får de mere selvtillid, ligesom det også er tilfældet, når de opdager, at de godt kan regne," forklarer Casper Abdulrahman Bjaarnø. Andre redskaber i undervisningen er dokumentarfilm, online værkøjer som Matematikfessor og også fysisk lokaliteter, som at sidde i en sofa i undervisningstimen eller bruge værkstederne. Sølvværkstedet er for eksempel et godt sted til at arbejde med den unges koncentration. "Pludselig har de siddet i to timer og lavet ringe. Og det kommer helt bag på dem. Vi roser dem meget. Og bruger humor; 'Nu har du da siddet for længe'," siger Anna Rieck.

Boglige fag og praktisk undervisning skrues op og ned

En gang om måneden er der konference for lærere, pædagoger og socialrådgivere, hvor der bliver fuldt op på indskrivningssamtalen og talt om elevens mål, og hvad de kan gøre for, at den unge får et bedre ophold. "Vi beder den unge om at stille sig selv tre mål, mens de er her. Det kan fx være at stå op hver morgenen, at læse en bog og at lave et produkt. Udover konferencen har vi løbende individuelle samtaler. Og vi har mulighed for at skrue op og ned for boglige fag og den praktiske undervisning," fortæller Anna Rieck.

"Mange af vores unge kan i begyndelsen ikke sidde mere end 20 min. ad gangen. Og mange kan fx ikke gennemføre et backgammonspil"


Samtidig med skolearbejdet bliver de unge tilbudt kurser i at kontrollere udad-reagerende adfærd. Det kan være et forløb over ti uger, hvor den unge får et diplom bagefter. Formålet er at de bliver bedre til at mærke sig selv, og hvad der hjælper i anspændte situationer. "Det er med til at give dem et fokus og nogle mestringsstrategier. Vi forsøger også at finde ud af, hvordan den unge arbejder bedst, og hvad der skal til, for at de kan koncentrere sig. Om det er musik, stilhed, at sidde i køkkenet osv. Mange af vores unge kan i begyndelsen ikke sidde mere end 20 min. ad gangen. Og mange kan fx ikke gennemføre et backgammonspil," siger Anna Rieck.

At føre de unge til eksamen

Selv om betingelserne for at gøre eleverne parate til afgangsprøver kan være svære, fordi opholdstiden varierer meget, og de unge oftest er på et meget lavt fagligt niveau, når de kommer, lykkes det lærerne på Sølager at føre en del unge til eksamen. 

De skriftelige prøver kan eleverne tage på Sølager, som sørger for at sende opgaven til censor. Mundtlige eksaminer skal derimod foregå på den unges egen skole med egne lærere. Pensum får Sølager af den unges hjemskole. I helt særlige situationer kan Undervisningsministeriet give dispensation, så tidspunktet for den skriftelige prøve udsættes, eller at mundtlige eksamen kan foregå på Sølager. "Det oplevede vi fx da en af vores elever skulle i retten på prøvetidspunktet – som jo er fælles for alle landets elever. Her fik vi ekstraordinært udsat prøven til senere på dagen. Vi har også oplevet at få dispensation til at holde den mundtlige eksamen på Sølager, hvor elevens hjemskole rykkede ud med en lærer og en censor. Og det er fantastisk, at det kan lade sig gøre, så eleven kan komme til eksamen," siger Casper Abdulrahman Bjaarnø.

"Nogle af vores unge bliver løsladt lige inden afgangsprøverne, og det kan betyde, at de aldrig får en eksamen"


Der er også udfordringer forbundet med at drive skole på en sikret institution. "Vi har svært ved at leve op til folkeskolens krav og skolereformen. Og vi har fx ikke mulighed for at tilbyde kemi og fysik," forklarer Casper Abdulrahman Bjaarnø. Det er også en stor udfordring, at eksaminer kun udbydes to gange om året. "Nogle af vores unge bliver løsladt lige inden afgangsprøverne, og det kan betyde, at de aldrig får en eksamen. De unge vil gerne tage afgangseksamen fra Sølager, og det er meget præventivt i forhold til at falde tilbage til kriminalitet", siger Casper Abdulrahman Bjaarnø. "Hvis der fx var eksaminer fire gange om året, ville flere have succes med at tage 9. klasses eksamen og have en god uddannelsesplan. Udefrakommende forhold – som fx at politiet ikke har tid til at køre den unge til eksamen – kan også betyde, at muligheden for at få eksamen i hus tabes på gulvet."

Som lærer skal man have tålmodighed

At være lærer på en sikret institution er meget anderledes end at være lærer i den almindelige folkeskole. Og fordomme og uvidenhed betyder, at det er svært at rekruttere lærere til de sikrede institutioner. Anna Rieck havde heller ikke forestillet sig, at hun skulle undervise utilpassede unge, da hun blev færdig i 2006. "Da jeg faldt over et stillingsopslag på Sølager ville jeg egentlig ikke have jobbet, men skulle bare lige op og kigge," siger Anna Rieck, der har været på Sølager siden 2007.

"Jeg kan rigtig godt lide at arbejde med de unge. Men det stiller helt særlige krav, som man skal kunne tackle"


Casper Abdulrahman Bjaarnø har undervist på Sølager siden 2013 og er også meget glade for sit lærerjob. "Jeg kan rigtig godt lide at arbejde med de unge. Men det stiller helt særlige krav, som man skal kunne tackle. Der kan være et krydspres mellem det, eleverne kan, og presset udefra i form af lovgivning og vilkår," forklarer han. "Men det sværeste er nok, at man skal kunne sætte sin faglighed til side. Man skal kunne tåle at sige, at i dag blev det kun til backgammon, og læringen var, at vi formåede at holde den unge i lokalet. Vi bliver faktisk kigget på som inklusionseksperter. Det vigtigste ansøgningskriterie, hvis man vil være lærer her, er tålmodighed. Når den unge afviser fagligheden, skal man være parat til at sige: 'Ok så træner vi' og måske i en hel uge. Man kan så, som vi har været inde på tidligere, snige matematikken ind og fx lave regnestykker samtidig med træningen."

"Og det er skønt, når vendepunktet så sker, og eleven oplever succesen ved at få en god karakter," supplerer Anna Rieck. "Så har det været det hele værd."

Sølagers lærere fører årligt tre-seks elever til eksamen.


Redaktør