Praktik på Rønnegård

​På denne side finder du uddannelsesplanen med praktikbeskrivelse for Rønnegård. Den ligger også som PDF fil med identisk indhold.


Beskrivelse af praktikstedet

Kontaktinformation 

Rønnegård 
Strøvej 89-91
Tlf.: 38 61 91 00 
E-mail: roennegaard@regionh.dk 
Hjemmeside: www.densocialevirksomhed.dk/roennegaard 

Praktikstedets formål

Lov om Social Service §§ 108, 103 og 104

Antal beboere 

27 beboere 

Aldersgrupper 

Voksne fra 18 år. 

Arbejdsmetoder

Faglige tilgange 

 • Kognitiv tilgang 
 • Ressourceorienteret tilgang 
 • Anerkendende tilgang 
 • Strukturpædagogisk tilgang
Metoder

 • Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik (KRAP) 
 • Tegn til Tale (TTT)

Fysiske rammer 

Rønnegård er beliggende i Gørløse i landlige omgivelser. Der er syv huse, der dels rummer botilbud for 23 beboere, dels rummer 4 pladser på særlige vilkår for 4 beboere, der bor alene.
Herudover har vi et samværstilbud med div. værkstedstilbud og sportshal. Vi har meget store udendørsarealer, der giver anledning til mange udeaktiviteter, som gåture, havebrug, dyrehold, bålhytte m.m. 

Ansatte 

 • Omsorgsmedhjælpere
 • Pædagoger
 • Social- og sundhedshjælper 
 • Social- og sundhedsassistenter 
 • Sygeplejerske
 • Administrative medarbejdere
 • AC-medarbejder

Dato for sidste revidering

16-02-2021


Uddannelsesplan for specialiseringen Social- og specialpædagogik, 2. praktikperiode

Kompetenceområde: relation og kommunikation 

Pædagoger med denne specialisering har særlige kompetencer til at indgå i social- og specialpædagogisk arbejde med mennesker i forhold til tre overordnede målgrupper:

 • Børn og unge med særlige behov.
 • Mennesker med sociale vanskeligheder.
 • Mennesker med psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser
Kompetenceområdet retter sig mod pædagogens relationer, professionelle kommunikation og pædagogiske aktiviteter og midler i pædagogisk praksis.

Kompetencemålet er, at den studerende kan kommunikere professionelt i relation til målgruppen og kolleger og kan på den baggrund gennemføre pædagogiske aktiviteter på et etisk forsvarligt grundlag.

Videns- og færdighedsmål

Viden om ommunikationsformer og relationsdannelse og færdigheder i at kommunikere professionelt, etablere og indgå i professionelle relationer til mennesker i udsatte positioner: 

 • På Rønnegård arbejder vi med individuelt tilrettelagte kommunikationsredskaber, som tager afsæt i den enkelte borgers kommunikationskompetencer. Der vil blive snakket om på vejledning om kommunikations former med beboerne, hvordan det er gået fra sidste vejledning til næste vejledning. Den studerende vil få opgaver sammen med enkelte beboer for derigennem at danne en relation med vedkommende. Der vil blive vejledet om hvad det vil sige at have en professionel relation.
Viden om professionsetik og pædagogiske værdier og færdigheder i at analysere og vurdere etik, magt og ligeværd i sin egen og andres tilgang til det enkelte menneske og til fællesskaber: 

 • Der arbejdes med Rønnegårdens værdisæt og  KRAP metoden. Om hvordan man derigennem arbejder med tilgangen til den enkelte beboers hverdag og fælleskabet i botilbuddet. Der vil i vejledning blive snakket om professions etik og hvordan man bruger den på en positiv måde i hverdagen.
Viden om konflikt- og voldsforebyggelse, konfliktnedtrapning og udadreagerende adfærd og fælrdigheder i at vurdere konflikter, forebygge og håndtere konflikter samt evaluere indgreb i konflikt- og voldsepisoder. 

 • På Rønnegård arbejder vi aktivt med risikovurderinger af borgerne. På baggrund af borgernes forebyggelsesplaner vil der, til vejledningen, blive koblet teori omkring konflikt håndtering og forebyggelse. Rønnegårdens procedure omkring håndtering ved voldepisoder gennemgås. Der vil blive arbejdet med kropssprog om hvordan man bruger det som personale til at forebygge og hvordan man lærer at vurdere beboernes kropssprog. Det forventes, at den pædagogstuderende indgår aktivt i arbejdet med refleksioner og analyse af risikovurderingerne, på teammøder. 
Viden om bevægelsesmæssige, musiske, æstetiske og kreative processers
betydning i den socialpædagogiske praksis og færdigheder i at tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter inden for udvalgte områder, herunder inddrage børn, unge og voksnes kreativitet og perspektiv: 

 • På Rønnegård er de fleste beboere tilknyttet vores interne dagtilbud, som tilbyder en bred vifte af kreative og musiske tilbud. Den studerende vil i en periode følge beboerne på værkstedet og der se, hvordan de i deres hverdag bruger kreativitet og musikken i deres dagstruktur.  Den studerende vil skulle planlægge og gennemføre forløb et musiks forløb i tæt samarbejde med værkstedets musikpædagog. 
Viden om hjælpemidler og professionsteknologier i et lærings- og udviklingsperspektiv og færdigheder i at vurdere og anvende hjælpemidler og professionsteknologier i samarbejde med mennesker med særlige behov med henblik på at understøtte udvikling og læring: 

 • Der vil blive vejledt omkring kommunikationsformer og hvordan it kan bidrag til at hjælpe borgerne i hverdagen. Den pædagogstuderende gøres bekendt med de krav DSV har til inddragelse af kommunikation (VIP portalen) og kan med fordel, arbejde fokuseret med dette perspektiv for en enkelt borger eller to.

Anbefalet litteratur

KRAP – Kognitiv, Ressourcefokuseret, Anerkendende, Pædagogik; Metner, Lene og Storgård, Peter

Praktikvejledning

Der afsættes 2 timers vejledning, hver 14. dag. Den pædagogstuderende har, som udgangspunkt vejledning med den tilknyttede praktikvejleder på Rønnegård. Der er mulighed for, at enkelte vejledningstimer kan afholdes med andre relevante pædagoger fra Rønnegård såfremt, at det er meningsfuldt i forhold til den pædagogstuderendes fokus.  Efter hver vagt gennemgår den pædagogstuderende dagens refleksioner sammen med den kollega, der har været på arbejde i vagten. 

Uddannelsesplan for specialiseringen social- og sundhedspædagogik, 3. praktikperiode

Kompetenceområde, samarbejde og udvikling

Komoetenceområdet retter sig mod samarbejdsrelationer i og udvikling af social- og specialpædagogisk praksis i samspil med målgrupperne.

Kompetencemålet er, at den studerende kan gennem udvikling af pædagogisk praksis understøtte de tre målgruppers lærings-, udviklings- og omsorgsbehov og perspektiver i samarbejde med relevante aktører.

Videns- og færdighedsmål 

Viden om institutionelle, organisatorske og ledelsesmæssige rammer for social- og specialpædagogiske indsatser og færdigheder i at agere professionelt inden for de givne institutionelle, organisatoriske og ledelsesmæssige rammer:

 • Under praktikforløbet afsættes der 1-2 vejledningstimer, som afholdes af forstander Anne Thomsen. Her orienteres den pædagogstuderende om Rønnegårds organisatoriske forhold til Region Hovedstaden og Den Sociale Virksomhed samt, den interne organisering på Rønnegård. 
Viden om forskellige social- og specialpædagogiske tilgange og metoder og færdigheder i at foretage en faglig vurdering af de metoder, som anvendes på praktikstedet: 

 • På Rønnegård tager vores pædagogiske tilgange og metoder afsæt i KRAP - Kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik. Hertil tilpasses den pædagogiske tilgang til den enkelte beboer med øvrige relevante teoretiske og praktiske tiltag. På vejledningstimerne vil praktikvejlederen og den pædagogstuderende løbende have fokus på, at koble teori til de empiriske eksempler som opstår i hverdagen. 
Viden om tilgrænsende fagligheder og rammerne for tværprofessionelt samarbejde og færdigheder i at indgå i tværprofessionelt samarbejde om løsningen af konkrete opgaver og/eller problemstillinger: 

 • På Rønnegård arbejder en bred vifte af faggrupper. Den pædagogstuderende i vil i løbet af praktikperioden blive præsenteret for de forskellige faggrupper og de arbejdsopgaver som løftes i organisationen. Særligt indgår den pædagogstuderende dagligt i det tværprofessionelle samarbejde med kollegaerne i det respektive team, de øvrige tilstødende teams samt, i det daglige samarbejde med sygeplejersken social og sundhedsassistenten i Rønnegårds interne sundhedshus. Derudover følger den pædagogstuderende, efter aftale med vejlederen, det samarbejde de enkelte beboere har med eksterne samarbejdspartnere.
Viden om opgave- og ansvarsfordeling mellem målgrupperne, professionelle, frivillige og pårørende og færdigheder i at redegøre for egen faglighed, opgaver og ansvar i et mange facetteret samarbejde: 

 • Ingen beskrivelse 
Viden om forandringsprocesser og innovation og færdigheder i at deltage i udviklingen af den pædagogiske praksis gennem innovative og eksperimenterende tiltag: 

 • Rønnegård er en institution der har fokus på udvikling. Vi har flere sideløbende udviklingstiltag, både organisatorisk og fagligt, som den pædagogstuderende forventes at deltage aktiv i. Den pædagogstuderende aftaler med praktikvejlederen hvilke udviklingsprojekter den studerende deltager i eller igangsætter.
Viden om didaktiske og pædagogiske metoder til udvikling af pædagogisk praksis, herunder dokumentation og evaluering, og færdigheder i at sætte mål, anvende dokumentations- og evalueringsmetoder og udvikle viden gennem deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion over pædagogisk praksis: 

 • Ingen beskrivelse 

Anbefalet litteratur 

KRAP – Kognitiv, Ressourcefokuseret, Anerkendende, Pædagogik; Metner, Lene og Storgård, Peter

Praktikvejledning 

Der afsættes 2 timers vejledning, hver 14. dag. Den pædagogstuderende har, som udgangspunkt vejledning med den tilknyttede praktikvejleder på Rønnegård. Der er mulighed for, at enkelte vejledningstimer kan afholdes med andre relevante pædagoger fra Rønnegård såfremt, at det er meningsfuldt i forhold til den pædagogstuderendes fokus. Efter hver vagt gennemgår den pædagogstuderende dagens refleksioner sammen med den kollega, der har været på arbejde i vagten
Redaktør